Hotărârea nr. 577/2017

Schimbarea denumirii arterei de circulatie Aleea "Mercur"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 577

din 26.10.2017

privind: schimbarea denumirii arterei de circulație Aleea „Mercur”

Inițiator: Consilier Local, Ilie Zanfir;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 314/07.06.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59182/07.06.2017, a inițiatorului-Consilier Local, Ilie Zanfir;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59184/07.06.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 6718/06.10.2017, a Instituției Prefectului, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 66667/10.10.2017, precum și avizul nr. 8/06.10.2017 a Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit.”d” și art. 3, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea denumirii unei artere de circulație din Aleea “Mercur” în strada “Colonel Boy le”.

(2) Artera de circulație, menționată la alin. (1), este evidențiată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțăviăn Kovacs