Hotărârea nr. 560/2017

Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnati in Consiliul de administratie al societatii Transurb S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 560 din 26.10.2017

privind: prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 571 /03.10.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 100498/04.10.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 100500/04.10.2017, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 64*1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea mandatului administratorilor provizorii la societatea TRANSURB SA. Galați până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni.

Art. 2 - Se aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 — Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TRANSURB SA. Galați cu următoarea ordine de zi:

I) Prelungirea mandatului administratorilor provizorii la societatea TRANSURB SA. Galați până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni.

Art. 4 - Se mandatează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TRANSURB SA. Galați:

  • a) să aprobe prelungirea mandatului administratorilor provizorii la societatea TRANSURB SA. Galați până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni.

  • b)  să semneze, în numele și pentru Adunarea Generală a Acționarilor, actele adiționale la contractele de mandat;

  • c)  să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de ne lângă Tribunalul Galați.


Mpi^lui Galați va asigura transmiterea prezentei

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Qdtaman Kovacs

Anexa la HCL 560/26.10.2017

ACT ADIȚIONAL NU.____________/___________

LA CONTRACTUL DE MANDATNR.__/__________

încheiat astăzi............................, între:

Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare „mandant"), prin reprezentant__________________________________________,

Și

Domnul/doamna _______________________ (denumit/ă în continuare „mandatar”),

membru         al         Consiliului         de        Administrație         al

__________________________________________________________________, domiciliat în _____________________________, str.________________________- nr.________, județul_________________, identificat cu B.I./C.I., seria ______ nr. ________________, eliberat de

_______________________________________ la data de ________________ apelabil la următoarele numere de telefon:

Domiciliu______________________Serviciu_____________________

în temeiul prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare în conformitate cu prevederile art.8 din Contractul de mandat nr._______________/____________' s-a convenit încheierea prezentului Act adițional,

părțile obligându-se în termenii și condițiile acestuia, după cum urmează:

Art.i — Mandatul se prelungește până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni.

Art.2 — Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr._____________/__________

rămân neschimbate.


MANDATAR,