Hotărârea nr. 556/2017

Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie al societatii Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 556 din 26.10.2017

privind: declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 567/03.10.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 100482/04.10.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 100484/04.10.2017, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art.29 alin.(i) și (3) și art. 64*4 alin.(3) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.3 lit. b) și art.4 alin.(4) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ÎtT temeiul ărt. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001^ republicată,-cu-modificările și completările ulterioare;------------------------------------

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați.

Art. 2 - Se aprobă efectuarea selecției de către Comisia de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, numită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr. 47/26.01.2017.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu OctdVian Kovacs