Hotărârea nr. 546/2017

Premierea elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale, precum si a cadrelor didactice care i-au pregatit, pentru anul scolar 2016-2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 546 din 26.10.2017

privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2016-2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 553/28.09.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 98784/28.09.2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. . 98786/28.09.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 11168/19.09.2017, a Inspectoratului Școlar Județean Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 59763/20.09.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (7), art. 12, alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 55, alin. (1) și alin. (2) și art. 56, alin. (1) din Metodologia - Cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. ( 1), alin. (2), lit. V și lit. ”d” și alin. (4), lit. V, alin. (6), lit. V, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea de premii în bani elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut performanțe deosebite la olimpiadele naționale și internaționale organizate de către Ministerul Educației Naționale, în anul școlar 2016-2017, unde certificarea premiilor și mențiunilor s-a făcut prin diplomă înregistrată, precum și cadrelor didactice care i-au pregătit, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Premierea elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit se va face în bani, în cuantumuri egale, în funcție de performanța obținută și în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

OLIMPIADE INTERNAȚIONALE

Premiul III

Premiu Special

Valoare sumă netă (lei)

3630

2640


OLIMPIADE NAȚIONALE

Premiul I

Premiul II

Premiul III


Valoare sumă netă (lei)

2200

1540

1100


Mențiune                              660

  • (2) Elevii care au obținut performanțe la olimpiade la discipline diferite, vor fi premiați pentru fiecare performanță în parte.

  • (3) Cadrele didactice care au îndrumat mai mulți elevi premiați la olimpiadele naționale și internaționale vor primi un singur premiu, în bani, egal cu valoarea premiului primit de către elevul care a obținut cea mai bună performanță.

  • (4) în cazul performanțelor realizate de către elevii coordonați de un colectiv de cadre didactice, membrii respectivului colectiv primesc premii în bani de valori egale. Valoarea cumulată a premiilor cadrelor didactice este în cuantum egal cu valoarea premiului primit de elevul pe care l-au îndrumat.

Art. 3 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02. "învățământ”.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, ^-^RaduMctmiMin-Kovacs---