Hotărârea nr. 54/2017

Aprobarea atribuirii denumirii: Str. "Ionut Cosmin Sandu" unei artere de circulatie

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 54

din 23.02.2017

privind aprobarea atribuirii denumirii: STRADA ’TONUȚ COSMIN SANDU” unei artere de circulație

Inițiator.: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 202/08.11,2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23,02,2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112210/08.11.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112212/08.11.2017, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență social, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 9929/9990/09.01.2017, a Instituției Prefectului, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 3814/13.01.2017, precum și avizul nr. 2/09.01.2017, a Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Galați;

Având în vedere adresa nr. 1402/11.12.2015, a Ministerului Apărării Naționale, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 137546/17.12.2015;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în

domeniul public al municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1), lit. „d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii STRADA ’TONUȚ COSMIN SANDU”, arterei de circulație nou create, localizată pe b-dul. Dunărea, nr. 63, Lot 2, evidențiată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați

Radu Otâafiian Kovacs