Hotărârea nr. 504/2017

Inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Colegiului National "Vasile Alecsandri"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 504 din 25.09.2017

privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național “Vasile Alecsandri” Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 524/19,09,2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96106/19.09.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96108/19.09.2017.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente, Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 4164/30.08.2017, a Colegiului Național “Vasile Alecsandri” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 52181/31.08.2017;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și ale art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”c” și Ut. ”d”, alin. (5), Ut. ”a”, alin. (6), Ut. ”a”,pct. 1 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 504/2017

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu - bazin de înot - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național “Vasile Aleesandri” Galați, spațiu situat în strada Nicolae Bălcescu, nr. 41, parter, clădire C5, pentru desfășurarea unor cursuri de înot, în afara orelor de curs și a activităților extrașcolare, în condițiile legi;

(2) Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 2 - Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011, indexat cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 3 - Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire până la 4 ani, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, . . Hugen Gavan

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavihn Kovacs

HCL nr. 504/2017


Anexa la HCL nr. 504/25.09.2017Suprafața (mp)* r 19.508


Observații / Referințe


nată in planul de proiecție Stereo 70