Hotărârea nr. 502/2017

Schimbarea destinatiei unor spatii aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Liceului Teoretic "Emil Racovita" Galati in vederea inchirierii acestora prin licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 502 din 25.09.2017

privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 522/19.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09-2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96102/19.09.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96104/19.09.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente, Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitările nr. 3165/13.09.2017și nr. 3168/13.09.2017, ale Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 56719/13.09.2017, respectiv nr. 56717/13.09.2017;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1), art. 112, alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2,) lit. „c” și lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), IU. „a", pcl. 1 și ale ari. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — (1) Se aprobă schimbarea destinației, în condițiile legii, a două spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Galați, situat pe strada Regimentul 11 Șiret, nr. 12, astfel:

  • a.    spațiu în suprafață de 40 mp, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității de comercializare produse alimentare;

  • b.    spațiu în suprafață de 1,5 mp, clădire școală, hol parter, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității de comercializare produse alimentare;

(2) Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă dinprezenta hotărâre.

Art. 2 — Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a spațiilor identificate la art. 1 cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 258/2011.

Art. 3 — Contractele de închiriere se vor încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire, până la data maximă de emitere a avizului conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 4 - Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după emiterea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și își încetează aplicabilitatea odată cu termenul limită prevăzut în avizului conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar spațiile în suprafață de 40 mp și în suprafață de 1,5 mp vor primi destinația inițială și anume spații de învățământ.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 ~ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președin te c

Eugeni

Contrasemnează.

Secretarul municipiului Galați, Radu Octa^^n Kovacs


.:-••• ' ' • • •••

VERIFICATOR / EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECTĂRII N. CERACEANU


SPECIFICAT flE

ȘEF COLECTIV jArh.N.Ceraceanu

PROIECTAT


NUME


SEMNĂTURA


t; țiOVMjil

‘''J

Scara:

1:500


Arh. N.Ceraceanu

r-iS.» Hrtnr«inrM-


Data:

APR.OZCENTRULFIHANCIARNIU

LICEUL TgQRE'flC EMIL RACOVI TA GALA fi

Titlu oralact:                                         > Faza

REABILI TARE LICEUL EMIL RACOVI TA !

GALAI1


TiUa ulama:


PLAN OE SITUAȚIE


Planjanr,

A2

_____