Hotărârea nr. 501/2017

Schimbarea destinatiei unor spatii aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate Galati in vederea inchirierii acestora prin licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 501 din 25.09.2017

privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 521/19.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96096/19.09.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96098/19.09.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente, Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1), art. 112, alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2,) lit. „c” și lit. „d”, alin. (5), Ut. „a”, alin. (6), lit. „a”,pct. 1 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinației, în condițiile legii, a două spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați, situat pe bulevardul George Coșbuc, nr. 225, astfel:

  • a.    spațiu în suprafață de 2 mp, hol parter, clădire școală, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității de comercializare produse alimentare;

  • b.    spațiu în suprafață de 1 mp, hol parter clădire școală, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru amplasarea unui tonomatde băuturi calde;

(2) Spațiile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a spațiilor identificate la art. 1 cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 258/2011.

Art. 3 - Contractele de închiriere se vor încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire, până la data maximă de emitere a avizului conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 4 — Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după emiterea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și își încetează aplicabilitatea odată cu termenul limită prevăzut în avizului conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar spațiile în suprafață de 2 mp și în suprafață de 1 mp vor primi destinația inițială și anume spații de învățământ.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte des'edință, Eugen Gcțfan

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octgvîfln Kovacs


Tr-~5F?3r—:


0RCÎU

.     • •      •                rt


•3$

I

...:...-2»j "

|l

•4^


SCAW

..-Mii it aJcSAWW'» eirii» refcMpG rjtV'f? F £.inwftreifwl


'BIBLIO TEC A


•r 0,jr«.jpGrx«rf

». /Mp!: t•!/■• ort • sfit? apa •*                •/r-tf-ț.is :-


L. A E3 ? r.RÂ-TO R Bl0t i GIE


■Pi >


  • • pjoiLK»' ^«r

  • *        tfwîa r. jde* c|ptî fnwfifptr I -Ț _ . /.’


Ț< aetoșoal


EDIA

:ph


'pepor/f 3 punt pante/ WSPdatowAdp r

:$«a#s”


•WăT/r I ' Lipartf.fîWXJ cf J &29f


WBMf


iijarmwp

■Arnftnif.WsțS


g* SECRETAR i poMpar-mer M *          wtA«r*

S»«»


25


.iP'P'sri-flflFr/țff . . tt             W

S>:57^4

. lornari u R


EL


•âf ......

r£riS


H O L ' / pard mize ic..,


kO-: C'-f


40 -825•LpjJH* Wf0fC^<jnținrij4o

. «                             wcrf


'< W


. /ft? ...

jt pard.Țfâmrt'.&wrvwo y'* >ijgi- tuirrr dr rjt'P .<?- țamUrxm f>fl xetowrff.

■ "i ■      ■■■■ ■.■■■    .<-«)}

. MNTRARE ELEVI


. ..   :: 1 a            L CLuif         4

J siif]i5iT>p -Jți___j.


p.?5 ('AiA

». xufn'roMA* .«tfr tfjiJtr 4âmbriu


msa

•       fir/orS .tf< apr»

lambriu


772,00 mg

2377, 74 mp

2064,80 mp


SEF PROIECT iihC IW.A

desenat

tshlKANTA A

proffl^

leh MAfcTA a.

w

iMNwW -_

«h. DMAM.

tefaleit® i

& POPA

/MAGAZJE

M AT- S UI DAC <4


7 .^>£~

><V

LA'BORÂ’


,'O


7="<.P0S lAweea 04«<Î.W jgi2y


■iHTiHUK £L£Vl           ’

pdrtfwiwoir: swmtjra

(Wl vAsl


ttPtKHT .g: : par&fwrrtflf 7": . ztqfrojWi'fc-ețct;

.•Sssry ■


EzUC 1

* -


SGSJM rpnsU Wafa«TWS ■luțk: cti/M i.dtr.tiiia-.. . fartiriii 7? Flyndwwnrf. ..... ..... Hrf.iCm


W / M **k / ZZB IBLIOTEC

, -irîKjrtf.- șitPyifrt.f

rv«p5 pîjpi ^-tr43XiW<i tpardptirrliiț

S--7.pl l, ■


CAB ENET

» fu^r fplțtp- iv-tM S<^?4

. lambn u ■-R


pârțț. psfrW

• etrfprro odo                        .... .

Ictmbdu.ti ^Om
El AB.i


ORATQJR Br.QL.qGiE

»i.   ■ ■


,pUH(;ptr*W’

<F.F-C ațiaewat


,pț rgjficeffie-f -ro jr> iofoe- vettâa


S«IZ7?


': *;.r£Șjf£ • ry fWț. «fe:.: ifd&irtu' Pi-i.


MW «MTfSOW

atrwwv fttoJwMU rt-t J$


SECRETAR •jjcriteoncBs? ț.


cmsj! ■;■ ■ ^■rgaț4. por-ctvf

• rugr rul wt <țc . u .

^robnu’^Tf'..


AC =  772,00 mp

AD = 2 377,74 mp

AU = 2064.80 mp