Hotărârea nr. 497/2017

Aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. Meroni Trans S.R.L. pentru S.C. Metro Cash&Carry Romania S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HO TĂRÂRE nr. 497

din 25.09.2017

privind: aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Meroni Trans S.R.L. pentru Societatea Metro Cash&Carry România S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 517/19.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95798/18.08.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Fîorin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95800/18.08.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Meroni Trans S.R.L. nr. 095/11.09.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 54575/12.09.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1) și art. 34 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 ~ Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea Meroni Trans S.R.L., pentru Societatea Metro Cash&Carry România S.R.L., pe următoarele rute:

  • 1. Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor - bld. Galați - bld. Dunărea - str.

Brăilei - str. Domnească - str. Prundului - str. Traian - Limita mun. Galați (Metro) și retur (...... str. Domnească - str. Gării - str. Nicolae Bălcescu......);

  • 2. Restaurant Atlantic (Minion) - str. Prelungirea Brăilei - str. Gheorghe Asachi - str. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - bld. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - str. Traian - Limita mun. Galați (Metro) și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte dk ședință,

. Eugi

Găvan

/

A \

A

: 'ți-'

oV

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octauiăn Kovacs