Hotărârea nr. 490/2017

Completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contract de delegare catre S.C. Apa Canal S.A. Galati, aprobat prin HCL nr. 310/2010 cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A nr. 490 din 25.09.2017

privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 511/19.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95950/19.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95952/19.09.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. ”a”și V și ort. 25, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, lit. V și art. 59, alin. (1), alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 310 din 07.09.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu

HCL nr. 490/2017 apă și de canalizare al municipiului Galați, către SC Apă Canal SA, contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galați, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, Regulamentului serviciului cu apă și de canalizare al municipiului Galați aferent sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și lit. ”d”, alin. (5), lit. ”a”, alin. (6), lit. V, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei.

Anexa la HCL nr. 490/25.09.2017

Bunurile ce care se completează Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către SC Apă Cana!: SA Galați aprobată prin HCL nr. 310/2010.

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată Iu8âe 2017

!                                                                                           t!

i                                                             i

:   Data PfF ?

LEI

1

Investiția „ înlocuire conductă apă str. Crizantemelor ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 109480/20.08.2013

1

 • •    Rețea alimentare cu apă str Crizantemelor-etapa II 2013

 • •   Țeava OL ,Dn = 800 mm, L=15 m

 • •   Țeava OL, Dn = 500 mm, L=15 m

 • •   Țeava OL ,Dn = 1000 mm, L= 20 m

 • •   Cămine vane, 7 buc.

1.8.6,

36

29443.2

655.271,96

2013    I

Total investiție „ înlocuire conductă apă str. Crizantemelor

655.271,96

Investiție ,, Modernizare str. Aleea Trandafirilor ” Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 110630/22.08.2013, nr.110628/22.08.2013, nr. 110626/22.08.2013.

I

2

 • •     Rețea apă str. Aleea Trandafirilor ,Dn=100mm, L=99 ml,

 • •     Conductă apă PE 100, Dn 100 mm ,De = 125X 11,4 mm

 • •    Hidrant Dn = 65 mm, 1 buc.

 • •    Cămine vane, 2 buc.

 • •    Contor apă tip zenner - MNK, 20 mm.

 • •     piesă racordare, 1 buc.

1.8.6.

36

213557.2

105.899,86

2013

a

i                                                                        5

-i                                                    ?

1                                                                         i

!                                             &

1                                 £

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locafia/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

3

 • •   Rețea apă str. Aleea Trandafirilor ,din țeava PVC ,DN = 100 mm, L=370 ml

 • •   Branșamente PVC D = 3 din PEXAL L= 120 m %

 • •    Cămine de vane, 6 buc.

 • •    Cămine de observație, 6 buc.

1.8.6.

4

•    Rețea canalizare str. Aleea Trandafirilor,

HOBAS Dn= 300 mm, L=250 ml, Guri de scurgere tub HOBAS,Dn= 200 mm, 6 buc.

Cămine de canalizare, 16 buc., PVRTL nr. 110626/22.08.2013.

1.8.7.

Total investiție „ Modernizare str. Aleea Trandafirilor ”

Investiție ,, Modernizare Bdul Oțelarilor, strada Stadionului, strada Frunzei, strada Gheorghe Asachi Galați ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 110542/22.08.2013

5

 • •  Rețea apă strada Oțelarilor, FD, Dn = 300 mm, L=930rnl;

 • •   Rețea apă strada Stadionului, Subtraversări din Fd :

Dn =150mm, L= 36 ml,

Dn = 350 mm, L = 90 ml,

Dn = 600 mm, L = 36 ml;

 • •  Rețea apă strada Frunzei + strada Gheorghe Asachi,

Subtraversări din Fd :

Dn = 100 mm, L = 50 ml,

Dn - 250 mm, L= 72 ml,

Dn ~ 600 mm, L= 66 ml,

Dn = 1000 mm, L = 120ml

1.8.6.

6

 • •   Rețea canalizare str.Oțelarilor, PAFSIN Dn = 800 mm, L ~ 920 ml

 • *     Rețea canalizare strada Stadionului, Subtraversări:

Page 2

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată Iulie 2017

------■'-----—...........—

Data PiF *

36

213557.4

72.593,78

ț

2013

48

213557.3

116.577,74

j

2013

ș

î

295.071,38

213585.1

1.530.641,98

213586.1

422.226,16

36

213587.1

1.874.173,45

2013

213588.1

2.556.3'3,18

|   213589.1

365.706.7”

Nr. crt

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

PAFSIN , Dn = 800 mm, L = 48 ml,

PAFSIN , Dn = 400 mm, L = 48 ml.

• Rețea canalizare strada Frunzei + strada Gheorqhe Asachi,      Subtraversări:

PAFSIN ,Dn = 500 mm, L = 196 ml,

PAFSIN ,Dn = 300 mm, L = 152 ml.

1.8.7.

Total investiție „ Modernizare B-dul Oțelarilor, strada Stadionului, strada Frunzei, strada Gheorqhe Asachi Galați ”

Investiție „ Modernizare strada Plugului ” -Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 117040/16.09.2013

7

• Rețea canalizare str. Plugului, tub PVC KG MULTISTRAT SN 8,

Dn 315 si 400 mm, L = 294 m.

-Racorduri imobile din tuburi PVC Dn 160 mm;

-Racorduri Guri de scurgere din tuburi PVC Dn 200 mm;

Descărcarea colectorului Dn 315 mm se realizează in colectorul străzilor Romana si Ariei (Dn 400 mm)

1.8.7.

8

•    Rețea distribuție apa strada Plugului,din

PEID,DN 150mm

L = 294 m,amplasata in canal protecție B.A. 50X40 cm, cota radier -1,2 m.

 • - branșamente din PEID Dn 32 mm;

 • - 3 buc. Cămine vane - amplasate la intersecțiile cu străzile

Al. Cernat, str. Romana , str. Ariei.

 • - hidranti de incendiu;

1.8.6.

Total investiție „ Modernizare strada Plugului ”

Page 3

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată hoie !

2017

3

Data P’F i

48

213590.1

737.725,33

2013     1

i

ș

7.486.787,17

48

213606.1

224.218,53    Ș

2013    I

36

213606.2

219.371,51

2013

l

443.590,04   ]

......i

Nr. crt

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

Investiție “ Modernizare str. Tineretului II, III ” -Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - parțială nr. 124676/10.10.2013

9

 • •  Rețea alimentare cu apă din PEHD cu Dn = 110 mm, L = 580 m

 • •     Str. Tineretului II, L = 280 m

 • •     Str. Tineretului III, L =300 m

 • •     Hidranți, 4 buc.

 • •    Branșamente, 64 buc.

 • •    Cămine de vizită, 1 buc.

1.8.6.

10

 • •   Rețea canalizare + racorduri str. Tineretului II, III,

PAFSIN, Dn = 400 mm, L - 364 m.

 • •     Str. Tineretului ll-retea canalizare,PAFSIN Dn 100 mm,L=100 m,

 • •     Str.Tineretului ll-retea canalizare,PAFSIN Dn

400 mm,L=144 m.

Racorduri de canalizare:

 • •    Str. Tineretului II Dn = 160 mm, 12 buc.

 • •    Str. Tineretului III Dn = 160 mm, 33 buc.

Guri de scurgere:

 • •    Str. Tineretului Jl Dn 200 mm, 11 buc.

 • •    Str. Tineretului III Dn 200 mm, 10 buc.

Cămine de canalizare

 • •    Str. Tineretului II Dn 200 mm, 5 buc.

 • •     Str. Tineretului III Dn 200, 15 buc.

1.8.7.

Total investiție „Modernizare str. Tineretului II, III

Investiție “ Modernizare str. Livezeni ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 121774/02.10.2013

11

• Rețea apă str. Livezeni ,din PEHD Dn = 110 mm, L = 325 m

1.8.6.

12

• Rețea canalizare str. Livezeni , PAFSIN Dn = 400 mm

1.8.7.

Page 4

DN     |

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată !uiie 2017

Data P’F ;

36

213592.2

119.774,66

2013

48

213592.3

358.380,62

2013

478.155,28

36

213604.1

35.003,43

2013    j

48

213604.2

171.087,89

2013     i

l          J

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

Total investiție “ Modernizare str. Livezeni ”

Investiție “ Modernizare străzi Valea Orașului -Lot I ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 125710/15.10.2013

Strada Sculpturii

13

• Rețea canalizare Strada Sculpturii,PAFSIN Dn = 400 mm, L = 72 m, Dn = 300 mm, L - 36 m, Lt -108 m

1.8.7.

14

• Rețea apă Strada Sculpturii,PEID Dn = 110 mm, L = 130 m

1.8.6.

Total investiție str. Sculpturii

Strada Canalului

15

• Rețea canalizare Str. Canalului,PAFSIN Dn = 400 mm, L 186 m

1.8.7.

16

• Rețea apă Str.Canalului,PEID Dn 110 mm, L = 210 m

1.8.6.

Total investiție str. Canalului

Strada Gloriei

17

• Rețea canalizare Strada Gloriei,PAFSIN Dn =

400 mm, L = 156 m, Dn = 600 mm, L = 24 m, Ltot =

180 m

1.8.7.

18

• Rețea apă Strada Gloriei,PEID Dn 110 mm, L = 180 m

1.8.6.

Total investiție str. Gloriei

Strada Vidra

19

• Rețea canalizare Strada Vidra PAFSIN Dn =

300 mm, L = 78 m

1.8.7.

20

• Rețea apă Strada Vidra PEID Dn = 110 mm, L

- 88 m

1.8.6.

Total investiție str. Vidra

Total investiție “ Modernizare străzi Valea Orașului - Lot I ”

Page 5

DN     j

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată îuhe 2017

r------—j

Data RF j

206.091,32   |

Șî i

I

48

213593.1

217.059.C7

2013

36

213593.2

75.737,53

2013

292.769,60

48

213594.1

317.075,41

2013

36

213594.2

110.268,94

2013

427.344,35

48

213595.1

353.538,36

2013

36

213595.2

85.431,11

2013

438.969,47

48

213596.1

127.913,73

2013

36

213596.2

28.618,90

2013

156.532,63

|

1.315.616,05

!

I                                    !

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

Investiție “ Modernizare strada Ana Ipătescu ” -Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor( parțială) nr. 16818/18.02.2014 și PV recepție la term. Lucr. nr.63050/05.06.2015

21

Rețea canalizare strada Ana Ipătescu și racorduri GS,

 • •   tuburi PAFS Dn 400mm-L 212 m, avand pct de racord in colectorul existent Dn 1000 mm din str. Gării.

 • •    Extindere rețea canalizare pe tronsoanele:

- tronsonul ll-Retea canalizare strada Ana Ipătescu, din tuburi PAFS Dn 600 mm-L 356 m,cu p-ct de racord colectorul nou (fonduri 1SPA);

1.8.7.

- tronsonul lli-Retea canalizare strada Ana Ipătescu , din tuburi PAFS Dn 800 mm - L 170 m, cu p-ct de racord in colectorul clopot Dn 2000/1270 mm din str. Vezuviului:

-racorduri Guri scurgere (25 buc)- tub. PAFS Dn 200 mm-L 600 m;

-racorduri canalizare la agenti economici-din tuburi, PAFS

Dn 160/200/300 mm , L 140 m

22

• Rețea apă str. Ana Ipătescu ,Fd, Dn 300mm și branșamente ,

L =1100 m;

-branșamente: tuburi Fd 80mm-L40 m si PEID 32 mm-L 80 m;

-bransamen. agenti econom;cond.de legat..Fd 80/150 mm-L 364 m.

1.8.6.

Total investiție “ Modernizare strada Ana Ipătescu ”

Investiție " Modernizare strada Unirii din municipiul Galați ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 37248/14.04.2014, nr. 37246/14.04.2014.

Page 6

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată Suite ■ 2017

Data PEF ;

!

214314.1

214314.6

1.025.441,95

48

2014

36

214314.2

863.938,00

2014

1.889.379,95

_

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

23

• Rețea apă strada Unirii : cămine vane -echipamente suplimentare, 10 buc., Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 37248/14.04.2014

1.8.6.

24

• Rețea apă strada Unirii,conductă fontă ductilă Dn = 200 mm, L - 1531 m , Cămine vane 10 buc.

1.8.6.

25

 • •  Rețea canalizare strada Unirii,

 • •   Tub PAFSIN Dn - 600 mm, L = 445 m

 • •   Tub PAFSIN Dn = 500 mm, L = 460 m

 • •   Tub PAFSIN Dn = 400 mm, L = 323 m

 • •   Tub PAFSIN Dn = 200 mm, L = 1758 m

 • •    Cămine de canalizare 39 buc.,

 • •    cămine de serviciu = 175 buc.,

 • •    Guri de scurgere 81 buc.

1.8.7.

Total investiție “ Modernizare strada Unirii din municipiul Galați ”

Investiție „ Modernizare strada Traian între strada Brăilei și Metro - rețele apă - Tronson Metro -strada dumbrava Roșie ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21048/20.02.2015

26

• Rețea apă strada Traian, Tronson Metro -str.Dumbrava Roșie, L tot= 2700 m:

 • - Dn = 110 mm PEHD, L = 1300 m,

 • - Dn = 225 mm, PEHD L = 1400 m

1.8.6.

Total investiție „ Modernizare strada Traian între strada Brăilei și Metro - rețele apă - Tronson Metro - strada dumbrava Roșie ”

Investiție „ Modernizare strada Traian între strada Brăilei și Metro - rețele apă - canal - Obiect III Reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare tronson între Parc Rizer - strada Tecuci ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 103882/29.09.2015

Page 7

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată iuHe 2017

!

Data P!F i

36

214315.4

23.747^7

2014

36

214315.3

1.132.257,19

2014     ;

48

214315.2

2.861.753,23

2014     j

4.017.758,19

36

 • 215304.2

 • 215304.3

808.670,41

2015

808.670,41

!

I                                                                                                                         ‘

?                                                                                           !

ti

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

27

• Rețea apă și branșamente str. Traian, tronson între Parc Rizer - strada Tecuci, PEHD . Ltot = 2331 m:

Dn 200 mm-L = 1100 m,

Dn 160 mm-L = 485 m,

Dn 110 mm-L = 216 m,

Dn ~ 63 mm-L = 90 m,

Dn = 32 mm-L = 300m,

Dn = 600 mm-L = 140 m.

1.8.6.

Total investiție „ Modernizare strada Traian între strada Brăilei și Metro - rețele apă - canal -Obiect III Reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare tronson între Parc Rizer - strada Tecuci ”

Investiție „ Reabilitare strada Aviatorilor ” - -Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 105042/01.10.2015

28

 • •   Rețea alimentare cu apă strada Aviatorilor , L=

175 m,

 • •  Conductă de apă din PEHD Dn = 100 mm,

 • •  Branșamente din PEHD Dn = 25 mm, 32 mm, 8 buc.

 • •  Hidrant, 1 buc.

1.8.6.

29

Rețea canalizare str.Aviatorilor, PVC,SN 4, De =315mm,L=100 m

 • •   Guri de scurgere, 8 buc.

 • •   Racorduri, 4 buc.

1.8.7.

Total investiție " Reabilitare strada Aviatorilor ”

Investiție „ Modernizare strada Rizer ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 32734/18.03.2016

30

• Rețea apă strada Rizer ,PE Dn = 225 mm, L = 442 m ’

1.8.6.

Page 8

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată Iulie 2017

1

■Data PSF i

36

215474.1

2.179.501,40

2315     |

i

2.179.501,40   '

36

215484.2

34.768.79

2015

48

215484.3

75.805,14

2015

110.573,93

36

216325.3

456.857,08   i    2016

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

31

• Rețea canalizare strada Rizer ,PAFSIN Dn =

400 mm, L = 522 m, Dn - 600 mm, L = 377 m, Lt = 899 m

1.8.7.

Total investiție „ Modernizare strada Rizer ”

Investiție „ Modernizare strada Democrației -Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 55052/18.05.2016

32

• Rețea canalizare str. Democrației PAFSIN Dn=

400 mm, L= 630 m

1.8.7.

33

• Rețea apă strada Democrației Dn = 210 mm, L = 630 m

1.8.6.

Total investiție „ Modernizare strada Democrației

Investiție „ Modernizare strada Mihai Bravu între strada Basarabiei și Gara CFR Galați " - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 63454/10.06.2016’

34

• Rețea apă strada Mihai Bravu între strada Basarabiei și Gara CFR Galați, PE 100 cu Dn = 160 mm, 110 mm, 63 mm, 50 mm, 32 mm, L - 1782 m

1.8.6.

35

•   Rețea canalizare strada Mihai Bravu între

strada Basarabiei și Gara CFR Galați, Țeavă PVC

Dn = 200 mm, L = 140 m, Dn = 315 mm, L = 35 m, Ltot = 175 m

1.8.7.

Total investiție “ Modernizare strada Mihai Bravu între strada Basarabiei și Gara CFR Galați ”

Investiție „ Modernizare străzi Micro 17 Galați, strada Nămoloasa, Caraiman, Cașrn, Brațov, Predeal, Prunari ” - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 113796/11.11.2016

Modernizare strada Predeal

Page 9

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată iulie ' 2017

Data Pi!F ș

48

216325.4

2.130.683.92

2016 ;

2.587,541     J

I

48

216368.3

1.027.858,16

2016

36

216368.4

735.003,19

2016

1.762.861,35

36

216556.5

730.333,45

2016

48

216556.8

57.228,42

2016

787.561,87

i                                                                         1

1                                        ]

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

36

• Rețea apă strada Predeal, conductă din Fd = 100 mm, L = 1135 m

-Branșamente de apă din PEID, Dn = 32 mm, L = 64 m,

-Hidranți subterani de incendiu, 2 buc.

1.8.6.

37

 • •  Colector canalizare str.Predeal ,din PVC Dn = 315 mm,L= 110 m

 • •    Guri de scurgere, 4 buc.

 • •    Cămine de canalizare, 6 buc.

1.8.7.

Modernizare strada Cașin

38

• Rețea de apă strada Cașin, din Fd = 100 mm, L - 775 m

-Branșamente de apă din PEID, Dn - 32 mm, L =

496 m,

-Hidranți subterani de incendiu, 3 buc.

1.8.6.

39

• Colector canalizare str.Cașin ,din PVC Dn =

315 mm, L = 430 m, -Guri de scurgere, 14 buc.

-Cămine de vizitare, 28 buc.

1.8.7.

Modernizare strada Prunari

40

• Colector de canalizare str. Prunari, PVC Dn -315 mm, L = 246 m

-Guri de scurgere, 6 buc.

-Cămine de vizitare, 10 buc.

1.8.7.

Modernizare strada Nămoloasa

41

•   Rețea de apă strada Nămoloasa, din Fonta

ductila,Dn = 100 mm,

L = 430 m;

-Branșamente de apă din PEID cu Dn = 32 mm,L =160 m

-Hidranți subterani de incendiu, 2 buc.

-Cămine de vizită, 2 buc.

1.8.6.

42

• Colector canalizare str. Nămoloasa, din tv. PVC, Dn = 315 mm,

L = 145 m,

-Guri de scurgere, 4 buc.

1.8.7.

Page 10

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată Iulie 2017

r™—"—i

Data PIF 1

36        |

216578.2

50.595,89

2016 j

48

216578.3

86.066,34

2916     j

j

36

216579.2

367.346,28 i

j

2016

48

216579.3

258.678,50 i

2016

48

216580.2

86.066,34

2016

36

216581.2

161.185,18

2016

48

216581.3

1 77.610,34

r

1                                                   ș

2016

| Nr. crt

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

DN

(ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată Iulie 2017

Data PÎF |

I

-Cămine de vizitare, 5 buc.

Modernizare strada Brașov

“™™SHI

î

43

• Rețea apă strada Brașov, conductă din Fd = 100 mm, L = 360 m

-Branșamente de apă din conductă PEÎD cu Dn -32 mm, L = 320 m

-Hidranți subterani de incendiu, 2 buc.

-Cămine de vizită, 4 buc.

1.8.6.

36

216582.2

190.96117

2016 I

i

Modernizare strada Caraiman

' ■' "             . ' li' ■■

44

• Rețea apă strada Caraiman, din Fd, Dn 100 mm, L = 240 m

-Branșamente de apă din conductă PEID cu Dn = 32 mm, L =160 m

-Hidranți subterani de incendiu, 1 buc.

-Cămine de vizită, 5 buc.

1.8.6.

36

216583.2

82.278,01

' 2016 j

Total investiție" Modernizare străzi Micro 17

Galați,

strada Nămoioasa, Caraiman, Cașin, Brațov, Predeal, Prunari ”

■■ ■

1460.788,35

-             I