Hotărârea nr. 49/2017

Validarea unui mandat de consilier local

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 49

din 23.02.2017

privind validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 84/21.02.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02,2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19284/21.02.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19286/21.02.2017, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând adresa nr. 004/10.02.2017, a Filialei Județene ALDE Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 15564/10.02.2017;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 48/23.02.2017 privind încetarea unui mandat de consilier local;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i-Se validează mandatul de consilier local al domnului Radu Cosea, înscris pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberărilor si Democraților - ALDE pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local Galați în mod corespunzător.

Art. 3 - Domnul consilier local Radu Cosea este desemnat în calitate de membru al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, în locul domnului consilier local Cristian Dima.

Art. 4 - H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octaxfâm Kovacs