Hotărârea nr. 487/2017

Transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati a unui teren in suprafata de 14.938 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 487 din 25.09.2017

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Regiei Autonome 'Administrația Zonei Libere Galați” a unui teren în suprafață de 14 938 mp

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 506/18.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95928/19.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95930/19.09.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 878/05.09.2017, a Regiei Autonome 'Administrația Zonei Libere Galați”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 53781/06.09.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 ~ (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" a unui teren în suprafață de 14 938 mp;

(2) Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțavuan Kovacs

Anexa la H.C.L nr. 487/25.09.2017

Nr. ort.

Codulc clasific

le are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz dării înfolosință

Val de inventar

Situația juridică actuală

1.

7

Teren cu destinație specială - categoria teren portuar

Strada Bazinul Nou nr.20 Suprafață = 14.938 mp

CFnr. 124689

1991

Legea 18/19.02.1991