Hotărârea nr. 486/2017

Vanzarea terenului, in suprafata de 67,31 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galati, situat pe str. Brailei aferent bl. S1

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 486

din 25.09.2017

privind vânzarea terenului, în suprafață de 67,31 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, aferent bl. Si

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 509/19.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95428/18.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95430/18.09.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea doamnei Ghiorghiu Gherghina, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 66273/21.12.2015;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 21221/02.04.2013;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Brăilei, aferent bl.Si;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I. 2, pct. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului, în suprafață de 67,31 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, aferent bl. Si.

Art. 2. ~ Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 67,31 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, aferent bl. Si, societății Antia Star S.R.L.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 129 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpăr are.

Art. 4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 21221/02.04.2013 își încetează valabilitatea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați, Radu Ocțăvîhn Kovacs