Hotărârea nr. 485/2017

Concesionarea unui teren cu suprafata de 219,5 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat in str. Livezeni nr. 14

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 485 din 25.09.2017

privind concesionarea unui teren cu suprafața de 219,5 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galați, situat în str. Livezeni, nr. 14

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 508/19.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95954/19.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95956/19.09.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea domnului Vasiliu Costel-Cătălin, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 55471/19.09.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 15, lit. ”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Cap. III, pct. 3, lit. ”c” din anexa la H.C.L. nr. 350/01.08.2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice sau private a municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă concesionarea terenului cu suprafața de 219,5 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în str. Livezeni, nr. 14, în vederea extinderii și amenajării construcției existente.

Art. 2 — Durata concesionării este de 49 de ani de la data încheierii contractului de concesiune.

Art. 3 - Se aprobă valoarea redevenței de 19,22 lei /mp/an.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual, până la data de 30 noiembrie, cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada anterioară.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LugenGgvan

/ZZ-......<V2\  ■

/. /riA..........-}bz \

Contrasemnează,

—Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțdfian Kovacs