Hotărârea nr. 483/2017

Modificarea HCL nr. 402/23.10.2014 privind aprobarea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 483 din 25.09.2017

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 402/23.10.2014 privind aprobarea desemnării membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 497/18.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25,09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95668/18.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95670/18.09.2017, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3 pct. 1. lit. d) și art. 8 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Art. II din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I — Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 402/23.10.2014 privind aprobarea desemnării membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați”, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - Se stabilește remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome ,Administrația Zonei Libere Galați”, formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă brută de 1450 lei.”

Art. II - Se aprobă modificarea contractelor de mandat, prin act adițional, conform prevederilor Art. I.

Art. III - Se mandatează Primarul Municipiului Galați să încheie și să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele și pentru Municipiul Galați.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,