Hotărârea nr. 482/2017

Atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numarului de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim taxi in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 482

din 25.09.2017

privind: atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 495/15.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93452/08.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93454/08.09.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 lit. „a” din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/29.11.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea a 29 de autorizații taxi cu numerele de ordine stabilite în Registrul Special de atribuire a autorizațiilor taxi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octtfmhn Kovacs

Anexa la HCL nr. 482/25.09.2017

Nr.

Crt.

Nr. autorizație

taxi

Motivul disponibilizării numărului de ordine

1.

028

Retragere neprezentare viză la termen

2.

033

Retragere neprezentare viză la termen

3-

053

Retragere neprezentare pentru ridicare autorizație

4.

060

Retragere neprezentare pentru ridicare autorizație

5.

071

Retragere la cerere

6.

100

Retragere neprezentare viză la termen

164

Retragere neprezentare viză la termen

8.

216

Retragere la cerere

9.

337

Retragere la cerere

10.

352

Retragere neprezentare viză la termen

11.

390

Retragere neprezentare viză la termen

12.

408

Retragere neprezentare viză la termen

13.

413

Retragere neprezentare viză la termen

14.

500

Retragere neprezentare viză la termen

15.

554

Retragere neprezentare viză la termen

16.

581

Retragere neprezentare viză la termen

17.

613

Retragere neprezentare viză la termen

18.

634

Retragere neprezentare viză la termen

19.

654

Retragere neprezentare viză la termen

20.

675

Retragere neprezentare viză la termen

21.

677

Retragere neprezentare viză la termen

22.

706

Retragere neprezentare viză la termen

23-

727

Retragere neprezentare viză la termen

24.

777

Retragere neprezentare viză la termen

25-

803

Retragere neprezentare viză la termen

26.

836

Retragere neprezentare viză la termen

27.

847

Retragere neprezentare viză la termen

28.

869

Retragere neprezentare viză la termen

29.

978

Retragere neprezentare pentru ridicare autorizație

Președinte de/^edință, / // - ,

Eugen Găvan !                ș

>                 5                              h,

\//'/