Hotărârea nr. 480/2017

Concesionarea unui teren cu suprafata de 130 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat in str. Ghecet nr. 7

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 480 din 25.09.2017

privind concesionarea unui teren cu suprafața de 130 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în str. Ghecet, nr. 7

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 493/13.09,2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93826/11.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 93828/11.09.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea domnului Sefer Constantin Felician, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 19397/31.03.2017

Având în vedere dispozițiile art. 15, lit. ”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, eu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Cap. III, pct. 3, lit. ”c? din anexa la H.C.L. nr. 350/01.08.2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice sau private a municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A             (

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă concesionarea terenului cu suprafața de 130 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în str. Ghecet, nr. 7, în vederea extinderii și amenajării construcției existente.

Art. 2 — Durata concesionării este de 49 de ani de la data încheierii contractului de concesiune.

Art. 3 - Se aprobă valoarea redevenței de 15,74 lei/mp/an.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual, până la data de 30 noiembrie, cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada anterioară.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Eugen G&n (7/

\ O '■/

\ .-i/-.-' j ...

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Oc^av^n Kovacs