Hotărârea nr. 473/2017

Modificare HCL nr. 33/10.02.2011 privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 473 din 25.09.2017

pentru: modificarea HCL nr. 33 din 10.02.2011 privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 491/15.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93790/11.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 93792/11.09.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 89.737/19.07.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 78556/27.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Punctul 5 al anexei la HCL nr. 33 din 10.02.2011, privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați,  Radu Octavihn Kovacs


Anexa la HCL nr. 473/25.09.2017

3. Modernizare strada Traian intre str, Brailei-Metro

Strada Traian este una din principalele artere de circulație ale municipiului Galați, cu o lungime de cca 6 km, asigurând traficul din direcția Nord cu legătură la principala artera a orașului, str. Brăilei.

In prezent strada este afectata pe toata lungimea de lucrările recente de reabilitare a reteleor de apa si canalizare in cadrul Programului ISPA ; in urma intervențiilor carosabilul străzii si trotuarele prezintă o serie de degradări, factori care impiedica in mare măsură circulația in condiții de siguranța si confort.

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări:

Lucrări de drumuri si linii de tramvai

-refacerea caii de rulare a tramvaielor pe tronsonul Piața 30 Decembrie-str. Basarabiei, inclusiv firul de contact

-refacerea caii de rulare in Piața Centrala

-pe tronsounul str. Basarabiei -limita municipiului Galați linia de tramvai se desființează

-modernizarea carosabilului si trotuarelor, spatiilor verzi si montarea de mobilier stradal

-desființarea linii de tramvai inel intoarcere Bariera si str. AL Macelaru, precum si asfaltarea zonei

-amenajare linii de tramvai la intrarea in Depoul S.C. TRANSURB SA. situat in str. Ștefan cel Mare

-realizarea de piste pentru biciclisti

-rampe pentru persoane cu dizabilitati la intersecția de străzi

-amenajare sens giratoriu la intersecția străzii Traian cu str. Al. Macelaru, desființarea semafoarelor si spatiilor comerciale din zona

-sistematizarea zonei virane (in prezent) din bariera Traian, zona Arcada, in vederea amenajării uneiparcari

-la intersecția str. Traian cu str. Basarabiei se vor monta schimbătoare automatizate de cale

-pe tronsonul str. Tecuci-str. Brăilei se va prevedea numai refacerea carosabilului si trotuarelor

Lucrări hidroedilitare

-inlocuirea conductei de apa pe sectorul Serei-str. Basarabiei care are durata de serviciu expirata

-execuția de casete edilitare

Lucrări de instalații electrice

-refacerea liniei de contact

-devieri si proiecții de cable electrice

-refacere alimentare in curent continuu cu inlocuirea fiderilor SRi, SR$

-iluminat public stradal: înlocuit corpuri iluminat Timlux 150W, 70W cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune

-devieriprotecții cable telefonice

-demontarea si reamplasarea rețelelor de cablu Catv

-inlocuirea parțiala a stilpilor, rețelei de contact de folosința comuna

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totală actualizată la 31.08.2017 a investiției: 45.036.730,98 lei cu TVA;

  •  Valoarea rest de executat la 31.08.2017:3.126.434,00 lei cu TVA;

Din care: C+M: 2.614.767,07 lei cu TVA

Finanțarea pentru restul de executat la 31.08.2017 în valoare de 3.126.434,00 cu TVA lei va fi asigurată, conform devizului general anexat, astfel:

  • •  231,104,08 lei cu TVA - de la bugetul local pentru categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală.

  • •  2.895.329,91 lei cu TVA - de la bugetul de stat.

Capacitati:

  • - lungime L-6 km

  • - lungime linie de tramvai cale simpla L=i,84 km

  • - rețea apa Fd4>4oomm, L=26sml; branșamente Fd & 200mm

  • - rețea canalizare: colector de canalizare Dn 2000/i500mm, PAFS

racorduri si guri de scurgere -130 buc; cămine de vizitare -10 buc

  • - reabilitare statie redresare SRi, A=24$ mp

  • - reabilitare statie de redresare SR5 >A=26omp

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.


Proiectat: SCS8RVLAN& SftL

Sww&(lr. 3rts;MCÎ!sltJL GALAH