Hotărârea nr. 471/2017

Modificare HCL nr. 6/29.01.2015 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul "Reparatii capitale retea canalizare bl. I1, I2 - str. Domneasca"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 471 din 25.09.2017

pentru modificarea H.C.L. nr. 6 din 29.01.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul:” Reparații capitale rețea canalizare bl. Ii, I2 - str. Domnească”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 486/15.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93786/11.09.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 93788/11.09.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 78556/27.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 2, Ut. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44. alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 6 din 29.01.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul:” Reparații capitale rețea canalizare bl. 11,12 - str. Domnească” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

A' o

/ §/ P/eședinle d^

V2.v\ \ wfeA / j

Wxy A / ty'AîT’ 7

'~A

Contrasemnează,

Anexa la H.C.L. 471/25.09.2017

Reparații capitale rețea canalizare bl. 11, l2-str. Domnească

în prezent, blocurile Ii și I2, Complex Studențesc sunt racordate la rețeaua de canalizare printr-o serie de conducte și cămine de beton aflate în stare avansată de degradare. Apa meteorică este colectată de pe terasele blocurilor printr-un sistem de sifoane de terasă și burlane , fiind evacuată direct pe trotuar, preluată de rigola din dale de beton ce transportă apa la un cămin și se evacuează către canalizarea menajeră .

întrucât blocurile au suferit tasări în ultimii ani, racordurile de canalizare aferente s-au fracturat devenind nefuncționale, evacuarea apelor menajere și pluviale fiind astfel defectuoasă.

Prin proiect se prevăd următoarele lucrări:

  • - dezafectarea conductelor existente din beton Dn 300mm in lungime de 119 m, a racordurilor în lungime de 48 m și a racordului de la căminul ce colectează apa meteorică prin intermediul de pe amplasament;

  • - redimensionarea și înlocuirea integrală a rețelei de canalizare Dn 3150101, pe o lungime de 18701;

  • - înlocuirea racordurilor de apă uzată aflate într-o stare avansată de uzură, cu conducte PVC Dn 160 mm, pe o lungime de 48 m.

  • - reabilitarea rigolei de colectare a apei meteorice din zona;

  • - realizarea a 14 cămine de racord.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  Valoarea totală actualizată la 31.08.2017 a investiției: 379.428,03 lei cu TVA ;

  •  Valoarea rest de executat la 31.08.2017:373.400,03lei cu TVA;

  • Din care : C+M: 315.682,77 lei cu TVA

Finanțarea pentru restul de executat la 31.08.2017 în valoare de 373.400,03 lei va fi asigurată, conform devizului general anexat, astfel:

  • •  27.393,03 lei cu TVA — de la bugetul local pentru categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală;

  • •  346.007,oolei cu TVA - de la bugetul de stat.

X R O ? x Durata de realizare a investiției: 6 luni             /

/ Z\

\ 7-f\\  .

'Pț&ședinte de ședință,

-jf ^uge^mvan


Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiedț

-

\ A     ""

vye-


ValoXeinitiata:

EXECUTAT PANA Rertdțsextcutait

I„A31.0ft^017          2017

Valoare finala diwestjtfe

OTAI. GENERAI. din c:u'e:

l419.42l.40

6.028.00         373.400.03

- 379.428.03

bugetde stat

''UfA'.’

900        3-H.O67.00

340,7107.00

■H

-:,i ■;. I’. •*.•’’ ■ ^AXX)2»v

i"î. - < 33j4£X-uj

LENL-.Pj ~!AR: MUNICIPIUL


GALAT