Hotărârea nr. 470/2017

Modificarea HCL nr. 401/27.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare str. Leonida Zamfirescu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 470 din 25.09.2017

pentru: modificarea HCL nr. 401/27.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul ‘Modernizare str. Leonida Zamfir eseu”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 488/15.09.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93782/11.09.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96784/11.09.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 89.737/19.07.2017, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 78556/27.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa la HCL nr. 401 din 27.10.2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul “Modernizare str. Leonida Zamfir eseu”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Muificipiului Galați,  Radu Oetaviân Kovacs

Modernizare str. Leonida Zamfirescu

Strada Leonida Zamfirescu este amplasată în zona de vest a municipiului Galați, în cartierul Micro 17 și are o lungime de 877 m.

în prezent strada se încadrează la categoria III, dispune de rețele hidroedilitare numai în zona blocurilor ANL pe care le deservește, în rest strada dispune de rețea apă, fără rețea de canalizare.

Pentru aducerea străzii în condiții normale de exploatare se impune refacerea străzii pentru aducerea platformei carosabile la un nivel optim realizarea unui sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale și introducere, respectiv înlocuirea conductei de apă, introducerea rețelei de canalizare.

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări:

 • - sistem rutier corespunzător unui trafic mediu (beton asfaltic), iar în zonele

unde spațiul permite se vor executa spații de parcare (blocuri ANL);

 • - rețeaua de apă pe str. Leonida Zamfirescu va fi inelară, Dn 390 mm

asigurând cu debit și presiune întreaga zonă astfel în conducta de Dn 600 mm PREMO la intersecția cu str. Oltului; se va face o a doua branșare și se realizează o punte cu rețeaua de 0 200 mm;

 • - racorduri de apă-canalizare până la limita proprietății;

 • - introducere rețea canalizare stradală;

 • - înlocuirea rețelei de alimentare cu apă.

Sistemul rutier proiectat se va dimensiona pentru un trafic mediu și va avea următoarea alcătuire:

 • - 4 cm beton asfaltic BA16;

-4 cm binder de criblura DAD25;

-10 cm macadam;

-15 cm fundație piatra spartă;

 • - 25 cm fundație din balast;

Trotuarele vor fi realizate cu următoarea alcătuire:

-3 cm beton asfaltic BA8;

-10 cm beton de ciment C12/15;

-5 cm nisip pilonat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 •  Valoarea totală actualizată la 31.08.2017 a investiției: 4.363.422,54 lei cu TVA

 •  Valoarea rest de executat la 31.08.2017:4.307.231,79 lei cu TVA;

 •           Din care : C+M: 3.883.516,4 lei cu TVA

Finanțarea pentru restul de executat la 31,08.2017 în valoare de 4.307.231,79 lei va fi asigurată, conform devizului general anexat, astfel:

 • • 210.891,86 lei cu TVA - de la bugetul local pentru categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală.

 • • 4.096.339,94 lei cu TVA — de la bugetul de stat;

• Capacități: - suprafața totala 8=7870 mp

 • - rețea apă principala L=8so ml,03oomm, Fd

 • - branșamente L=i6o, 08o, Fd

 • - rețea apă 0200, L=i6o, Fd

 • - rețea canalizare L=4ooml, Dnsocm, PAFSIN

 • - rețea canalizare L-24om, Dnbocm, PAFSIN

 • - rețea canalizare L=22om,Dn4Ocm, PAFSIN

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiecT

PREȘEDINTE DE ȘED:

EUGEN G^AN


OR

0 N S I


Pfoiscwn; BcțșejtssaUș;


SCSERVLANDSXL MUNICTIULCALAȚÎ


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT- DEFALCAT arrvttitl diefeiielite <te enprtsl necesare reâjsărîi «bitswivaltsi ărhveștrțșe;


M<x!ernfc*re»tr»d» Lwnid* JG«mDres«i

_

VALORI INIȚIALE

EXECUTAT PAN'A LA 3S«.26Î7

REST DE EXECUTAT

VALOAREA FINALA A INVESTIȚIEI

--

?              Vștâoa re ( induși v T-V, A, >

Valoare (inclțtsiv T.V.a. >

Vatoare( iedxsiv T.V,A. ■

Valoarti (instosftr T.V.A. <

Xr,

. Bc fturtiireii ca pitelrîcr țist

î total

Sistare

TOTAL

<îfo csrc

TOTAL i

din c»r<?

TOTAL

dsirt care

Deratearea     |

crt

subcxgrft&W de ctetUirid*

Ș Yafoare (ț&Ius& T*V«A*)

di» fonduri de ia brtgetal de sfat

din finanțare de ia

focal

Vatos» fctadtaaty T.V A.)

dfa fonduri de 13 Imgituî de *s*t

din tiftaâțsre de h fcwfțtOrf focul

Valoare pnrltBivTA'.A.)

£in ftmdari d< te 1 din ^aatt^irc &t |    Vșfoaw

de -ifai | te Imgctui      |tfWfosiv T-V,Ai >'

din Cîîjsdttn de te fctsgtrtoldețteS

dht nn«ntorud« te fengetai focal

Em'$o de fîstajnțxrrl

1

1    LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

1 .

LEI

LEI

--------------------------------J

2

î 3^4*5

4 .. . .

5

7

R

^10*11

w ...L

n ......

..

Î3

-------------------------------------ș

s                                                                                  Captfotai I

1                                                        Chcfcțisclf pcnirc            amca^arca tcrwtutei

1

i

L! 1

)b|issK tereaishsî.

■   ■■ : -<UKl

■■■■ ..- .: .

**■•■. ;■■ :

'

•••;••• i«>ț”

■■ OvOî .-.■

VJW

K.X-

::. m

■ <»toi"--■   . -1

1.2

tmeraiarta terestfo;.

--ro»

■■.-■■--’CXB

[ :;ri-.> .■ /:■

. ,:k ■■■ W!::;-

:.t ■■■■■■■ -w-țitri- ■■ ..

.'. BkiXi

. *          :\f<r

:.-.>3

!-.:•• v-XV . . , t

L3

«țeft^Srt penau pcdecția mediaM ți ricceresi Ș; statea muiată.

i-r.sTâ

li l*         * _wx?

1 1

V:

T;:k^jy^,S

<:■ /r.JG : .........'

;...: ?■„ ■.; i^s

■ 1%

,-acsl          j

1.4 !

rhetaiK^ pentru retofea f prot«ț& t&hȘtiter

■■■ ?■ . ■ b;«i

■ . ''’ :?KW

■i?/ 'kIa

:■'. ■'

■ ’ ■ :v '*'.

........

■c.;.

tașs; !ăș£':':' ' ' i

i

total capitol i

! ț

tUM

w|      wj      &ab|      w

&13&I

. £i»t

L

I

/h^îuieS atoisirirc aderării ca i( iatățile necesar® fiartei icsăâi vjieiptectoî investită


2J


3.1 J llttdn 4c teren


3J.1


3J.2


LL3


3.2


33


•xpenszsrs tehrâcă


3.4


3.5

 • 3.5.1

 • 3.5.2


-roicetarc


'cw tte proiectare


33.3


3.5.4


5.5.5
frb-jatrch i-r? -"-fL


'■22\

ț^:~<:4wA    .....


r--0^^

țtawt. r


[■

- _■ -■* * -*••*• < M 5450K.4JI


zzzt®:

' iSE2 U


Cxnț

!J'-.feM>l-


3