Hotărârea nr. 462/2017

Trecerea unei suprafete de 707 mp din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 462 din 15.09.2017

privind trecerea unei suprafețe de teren de 707 mp din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 482/11.09.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 15.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93988/12.09.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Văzând adresele nr. 21435/24.08.2017 și nr. 7379/11.09.2017, ale Consiliului Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 51037/28.08.2017, respectiv nr. 56473/12.09.2017;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 172/24.08.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galați pentru trecerea suprefeței de teren de 706,86 m2 din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,JiepubIicată,cu.modiJîcărdle.sLcompletărilejj.lteri.Qa.r.e; ------In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea terenului, amplasat în Galați, strada Brăilei nr.177, în suprafață de 707 mp, compus din două loturi - loti, în suprafață de 304 mp și lot 2, în suprafață de 403 mp, din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, pentru extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență "Sfântul Apostol Andrei”;

(2) Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Oa


vicrn Kovacs

<r


Plan deamplasamentsi delimitarea imobilului                anexaiss


'Nr.cath'Sttflh ...

b'âpirâfataXtnp)

Adresaimobihiltii: MunicipiulGalati, Micro l^PARCAR^IOT Vi»

w :'. -■ .

GtjHMIȚ (inelara Nr;                            r

VAT: Galați

4

A>P&te reteritftar eJatereu'

">7-parcela

JeloȘtita

’ Suprafața

Mențiuni

i

304

3.nUÎ .hy este granituit..

Total

. -

.      ■ . .,..-                       -... jj.jj

feto

““ L ■ ■■ ■J " ■ ■’■■■■

w consta

Wwi?

' ' . ......

%r. ':

Total .:      ...... .' \

... ~ • .■•. .-■.....

ȘT. ':1 ■■

<»,T,                     ' ji ,1 t'innTili"uț. u ,ji 'i r i.

iM^edăr


sțirtan*» . iciULTUBLICGEOI* iȘ'ȘIțW^IjlkW’ $ h SW'


imh"'

imo w

B^sK'Z’-SK^ir^v^'                 .

ȘțțjțțjUfîjuțFffy "ț^T*11 ii*n*"*n* wyiww ’ft ■


•P»1


»l *t*W*»Mk*»i*-.                        ,; .

■■âjv '


440000COORDONATE PUMCTE bQNTUR . SUWAFĂTATBRENsuKiSpif/ ■


'2.

  • 3,                  .                   _____

  • 4,  Y«73<5325.07 X«44ftO».S>7

  • 5, Y-7H632S.S3 X-440027.56.

¥«736327.27 X «440026-52 ¥«736.339,48 >^440022.50 ¥=736329.34 X-44002 J.65 Y«736326.2S X-440019.36 . ■ ¥«7363.23.70 X«440016.4î ¥=736315.34 X=440aiî,53 Y=73Ș31S.48 X«44000G.31 ¥«736304,95 X=.4400U1.20

  • 14. 7=736301.34 X-439393,69

  • 15. ¥=736298.92 X-43Ș998.SS

  • 16. ¥«<736297.90 X=439999.25

  • 17. Y=736296-83 XM39999.85

  • 18. ¥«736295.80 X-440.000.8S 29. ¥«736294.31 X=440Q02.36 20.. Y~7.362BS.33 X-439994.81


H-                                                                      1      ’■

8 20

<4

p

' "■ .............................--

Sistem


M

UI tn u w o coordonate M.Neac i


■ra


440025


440000


consiliu/î SERVICIUL PUBlJ^ Teu-02315/42621$Titiu^pr^tK:^Mi'dicaretopoqraf)că .ăȘctaBfeț in ip^^^etetnMriârea' suprafeței <fe teren aflata -i s. Geia^i.


păhji TOPOGRAFIC y* ...


avan$'weo,i7Q/edei ea .studiului i în proprietatea