Hotărârea nr. 45/2017

Modificarea anexei la HCL nr. 95/10.10.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Galati in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 45 din 26.01.2017

pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 10/10.01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1302/05.01.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1304/05.01.2017, al Direcției Generale Relații Publice Evenimente, Managementul Documentelor și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 13906/14.12.2016, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 128664/19.12.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 96, alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6), lit.a) pot. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1), alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Punctul 1 din Anexa la din H.C.L. nr. 95 din 10.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

a

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, din rețeaua de A V j. V          r

invațamant

Număr membri CA.

Număr reprezentanți Consiliul Local Galați

Reprezentant Consiliul Local Galați

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 1

9

2

CLAUDIU-IONUȚ VASILE

MARCELA-DANIELA COSTEA

44

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului publicitatea prezentei hotărâri.Președirfie

AlexanfifiuL-Gabriel Șefiigu


transmiterea


Și


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați  Radu Octâvkin Kovacs