Hotărârea nr. 44/2017

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati si sustinatorii legali ai acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 44 din 26.01.2017

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 43/26.01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 8206/26.01.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8202/26.01.2017, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați nr. 100/18.01.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 6128/18.01.2017;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 530/10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ;

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. 5, art. 20, alin. 2, art. 24, alin. 1 și alin. 2, art. 25, alin (1) - alin (8) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), Ut. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.(i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2017, în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, după cum urmează:

 • -  pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul III de dependență: 1.904 lei;

 • -  pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul II de dependență: 1.962 lei;

 • -  pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul I de dependență: 2.020 lei. Art. 2 - Se aprobă modalitatea de acoperire a valorii integrale a costului

mediu lunar de întreținere, astfel:

 • a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere, stabilit în funcție de gradul de dependență și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galați;

 • b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor îngrijite în cămine, în limita de 15% din costul mediu lunar de întreținere, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei;

 • c) Consiliul Local al Municipiului Galați va suporta diferența dintre valoarea totală a costului mediu lunar de întreținere și contribuția proprie a beneficiarilor sau a aparținătorilor acestora;

Art. 3 - Se aprobă normele metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Prevederile HCL nr. 97/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normelor

metodologice privind modul de calcul al contribuției stabilite pentru beneficiarii

Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Radu Ocțăvtcin Kovacs

Anexa la HCL nr 44/26.01.2017

Norme metodologice privind stabilirea modului de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilita pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare si Sfanț” Galați și susținătorii lor legali, conform Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul disozitiilor H.G. nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, in cadrul Căminul de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare si Sfanț” Galați, beneficiarii se incadreaza in grade de dependenta, conform prezentelor norme:

SECȚIUNEA I

COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE

Art. 1 - (1) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.

 • (2) - Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

Art. 2 - (1) Costul mediu lunar pe anul 2017 pentru întreținerea în cămin a unui beneficiar, stabilit pe baza cheltuielilor înregistrate in cele 12 luni ale anului 2016, este diferențiat pe grade de dependenta ale persoanelor vârstnice îngrijite, după cum urmeaza:

 • a) Pentru  beneficiarii  încadrați  în  gradul  III  de  dependență

(independent), un cost mediu lunar de întreținere de 1.904 lei;

 • b) Pentru  beneficiarii  încadrați  în  gradul  II  de  dependență

(semidependent), un cost mediu lunar de întreținere de 1.962 lei;

 • c) Pentru beneficiarii încadrați în gradul I de dependență (dependent), un cost mediu lunar de întreținere de 2.020 lei;

 • (2) Conform Anexei 2 - „Recomandări privind încadrarea persoanelor vârstnice în grade de dependent” din H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice:

„Se recomanda încadrarea persoanelor vârstnice evaluate în următoarele grade de dependenta:

 • a) gradul IA- persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala, locomotorie, sociala si pentru care este necesara prezenta continua a personalului de îngrijire;

 • b) gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt în totalitate alterate si care necesita supraveghere si îngrijire medicala pentru marea majoritate a activităților vieții curente, noapte si zi. Aceste persoane nu îsi pot efectua singure activitățile de baza de zi cu zi;

 • c) gradul IC -persoanele cu tulburări mentale grave (demente), care si-au conservat în totalitate sau în mod semnificativ facultățile locomotorii, precum si unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. Necesita o supraveghere permanenta, îngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum si îngrijiri regulate pentru unele dintre activitățile de igiena corporala;

 • d) gradul II A - persoanele care si-au conservat autonomia mentala si parțial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de baza ale vieții de zi cu zi;

 • e) gradul II B - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit si necesita ajutor parțial pentru unele dintre activitatile de baza ale vieții de zi cu zi;

 • f) gradul II C - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumentale;

 • g) gradul III A - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează si se îmbrăcă singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru activitatile instrumentale ale vieții de zi cu zi; în situația în care aceste persoane sunt găzduite într~un

cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;

 • h) gradul III B - persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua singure activitatile vieții cotidiene.

îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin se poate realiza după cum urmeaza:

 • - persoanele încadrate în gradele de dependenta IA, IB si IC sunt îngrijite în secții pentru persoane dependente;

 • - persoanele încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB si IIC sunt îngrijite în secții pentru persoane semidependente;

 • - persoanele încadrate în gradele de dependenta IIIA si IIIB sunt îngrijite în secții pentru

persoane independente.

SECȚIUNEA II

CONTRIBUȚIA LUNARĂ DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE ÎN CĂMIN ȘI/SAUSUSȚINĂTORII LEGALI

Art. 3 - Persoanele îngrijite în cămin care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii și din alte surse cu caracter permanent precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

Art, 4 - (1) Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

 • a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere in cuantum de 6o% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere, stabilit în funcție de gradul de dependență și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galați;

 • b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor îngrijite în cămine, in limita de 15% din costul mediu lunar de întreținere, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 7S2 lei;

 • c) daca prin aplicarea procentelor prevăzute la litera a si b nu se acopera valoarea costului mediu lunar de întreținere, Consiliul Local al Municipiului Galați va suporta diferența dintre valoarea totala a costului mediu lunar de întreținere si contribuția proprie a beneficiarilor si/sau a aparținătorilor acestora;

 • d) cuantumul prevăzut la litera b) se indexează prin hotarare a Guvernului, in funcție de indicele de creștere a preturilor de consum prognozat an/an anterior;

 • (2) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale în limita hotărâtă de acestea.

 • (3) ~ Contribuția de întreținere se datorează în următoarea ordine de obligare la plată:

 • a) soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț;

 • b) copii pentru părinți;

 • c) părinți pentru copii;

 • (4) La stabilirea contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana internată în cămin (susținători legali) în situația în care vârstnicul nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției costului, se procedează după cum urmeaza:

 • a) din veniturile medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) se stabilește venitul total pe familie și apoi se împarte la numărul de persoane care compune familia;

 • c) în raport cu suma astfel rezultată, se stabilește obligativitatea la plată a susținătorului legal dacă realizează venit pe membru de familie mai mare de 782 lei;

Art. 5 - In cazul în care persoanele vârstnice lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția de întreținere se recalculează, scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situațiile în care contribuția lunară de întreținere, stabilită ca obligație de plată, este egală cu costul mediu lunar de întreținere.

Art. 6 - (1) Susținătorii legali au obligația, ca din veniturile proprii, să completeze contribuția lunară de întreținere stabilită printr-un angajament de plată, numai în cazurile când persoana asistată se află în nevoie și în imposibilitate de a-și achita integral costul mediu lunar de întreținere.

 • (2) Dacă prin aplicarea cotei de 60% se acoperă valoarea totală a costului mediu lunar de întreținere, susținătorii legali nu mai sunt ținuți la plata diferenței de contribuție.

 • (3) - Deasemenea susținătorii legali nu mai sunt ținuți la completarea contribuției lunare de întreținere și în situația în care prin aplicarea procentului de 60% deși nu se acoperă valoarea totală a costului mediu lunar, persoana vârstnică îngrijită în cămin, în funcție de veniturile proprii, printr-un angajament scris, poate proceda la achitarea integrală a costului mediu lunar stabilit.

Art. 7 - (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, sau după caz, și/sau de susținătorul legal.

 • (2) - Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 • (3) ~ Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Art. 8 - (1) în cazul în care obligația de plată a contribuției de întreținere ar reveni mai multor persoane ea poate fi plătită și numai de către una din acestea care își asumă obligația de întreținere.

(2) - Pentru persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, la stabilirea nivelului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariate, pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, ajutoare și indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări bănești de la societățile și asociațiile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a celor provenite din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prin prestări de servicii precum și orice alte venituri realizate.

Art. 9 - (1) Conducerea căminului este obligată să informeze persoanele cu care a încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreținere sau ale veniturilor persoanelor îngrijite în baza cărora se recalculează cuantumul contribuției lunare de întreținere.

 • (2) - în vederea stabilirii contribuției lunare de întreținere, dosarul solicitantului va cuprinde referatul de anchetă socială, fișa de evaluare sociomedicală precum și următoarele acte privind starea civilă, componența familiei și situația materială a persoanei îngrijite, respectiv a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care potfi obligați la plată.

 • -  Copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei îngrijite în cămin, ale copiilor, ale soțului sau soției după caz;

 • -  Declarație pe propria răspundere privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • -  Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverința de salariu, cupon de pensie, adeverință din care să rezulte dacă figurează sau nu cu venit eliberată de Administrația Financiară, alte acte, după caz;

 • -  Copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit obligația de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația asistatului din cămin, dacă este cazul;

 • -  Copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care cei care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane;

 • (3) - Cuantumul contribuției de întreținere datorată de beneficiar cât și de susținătorii legali se stabilește de conducerea căminului și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • (4) - în angajamentul de plată se menționează și consimțământul persoanei care urmează să achite contribuția lunară de întreținere în condițiile creșterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor și a modificării costului mediu lunar de întreținere în cămin, precum și obligația de a aduce la cunoștința conducerii căminului orice modificare intervenită în situația veniturilor personale sau ale familiei asistatului, îngrijit în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare si Sfanț” Galați.

 • (5) - Recalcularea contribuției de întreținere ca urmare a modificărilor veniturilor beneficiarilor sau ale persoanelor obligate la plata contribuției se va efectua de către cămin, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 10 - (1) Contribuțiile de întreținere în cămin nu sunt supuse penalizărilor de întârziere, nefiind un venit la bugetul local.

(2) - Neplata contribuției de întreținere în termen de 45 de zile, conduce la pierderea de drept a calității de beneficiar. De asemenea, atât beneficiarul cât și susținătorul legal rău platnic pot fi acționați în instanța de judecată după epuizarea tuturor căilor de conciliere.