Hotărârea nr. 430/2017

Dezmembrarea in 7 loturi a terenului proprietate publica a municipiului Galati in suprafata de 1027 mp, situat in Galati str. Otelarilor aferent bloc D14 - D16

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 430 din 31.08.2017

privind dezmembrarea în 7 loturi a terenului proprietatea publică a municipiului Galați, în suprafață de 1027 mp, situat în Galați, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 438/16.08.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 87058/16.08.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 87060/16.08.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 56170/24.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea 215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 7 loturi a terenului proprietatea publică a mun. Galați, în suprafață de 1027 mp, situat în Galați, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 după cum urmează:

  • -  Lot 1, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 - cu suprafața de 431 mp având numărul cadastral 125092

  • -  Lot 2, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 - cu suprafața de 192 mp având numărul cadastral 125098

  • -  Lot 3, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 - cu suprafața de 87 mp având numărul cadastral 125097

  • -  Lot 4, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 - cu suprafața de 55 mp având numărul cadastral 125093

  • -  Lot 5, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 - cu suprafața de 61 mp având numărul cadastral 125094

  • -  Lot 6, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 - cu suprafața de 118 mp având numărul cadastral 125095

  • -  Lot 7, str. Oțelarilor aferent bloc D14-D16 - cu suprafața de 83 mp având numărul cadastral 125096

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


-ședință, van


Contrasemnează, pt^ecretariil Municipiului Galați, c.j. NicolapCostache

fi


Anexa la HCL nr. 430/31.08.2017Plan de amplasament si delimitare a Imobilului cu propunerea de dezlipire

. .            Sc. 1:500


Nr.cadastrBl : 103627

Suprafața

Adresa imobilului l Muru Galați,Micro 21, aferent bloc D14-D16

1027

Cartea Funciara Nr; 103627

UAT ; GALAȚI


accesul se face prin str. Qtelarllor accesul se face prin str. Otalarilor accesul se face prin str. OWIafifor accesul sa face prin str. oteladlcr accesul se fete prin str. oteiarllcr accesul sa face prin str. Otalarilor accesul se race prin str, Otaterltar^^CERTtFICAT7-^,

i>e

_ autdrizare

Seria GL Nr. 21


Uj


bWiNCAEMILJAN

Funcția! SUBINGB& CADASTRU

"—~~—‘“""‘vsKEpom—™


■w


Plan de amplasament și delimitare a Imobilului

Nr.cadastral

Suprafața măsurată a ImoblltiluKmp)

Adresa imobilului: Mun, Galați,Micro 21,

i Ut «c

”431         '               ----!--------

aferent bloc D14-D16, Lot 1                  )

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Galați

ANGXA NR, 135
-2-

Plan de amplasament șl delimitare a Imobilului scara l;250

Nr, cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa Imobilului: Mun. Galați,Micro 21,

/) rx'W

“192       '                          '

aferent bloc D14-D16, Lot 2

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (DAT)                             |

Galați                                                                      |

A. Date referitoare ta teren

, Nr, parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

CC

192

Terenul nu este materializat

. Total

192

B. Date referitoare la construcțiiMențiuni


Spațiu comercial-Magazin alimentar sl Locuința f*+lE+pod,Sc=108 mp

(96,90mp construcție sl 9.10 mp iemo8lBtern),Sti=157-80 mp;constru|( din BOAjaralItoare Undat


Totalirâfața-tflfală măsurată a (mobilului ® 192 mp

---

£» cbrțificaț


RO.&J.Nr-qtASA s

(Glbfc)Tmpectar


PAlffi11? tntroduceraa Imobilului tn baza de date Integrată și atribuirea

tJffie Prenume: B^WAj8^M^ijarafe

^^■ sB^Gm/ADAsnn i

_         tr /        Data; ' "

Ștampila BCFT y


}]


J.


ANSXA NR. 1.35


Plan de amplasament și delimitare a Imobilului

Nr.cadastrai

suprafața măsurată a imobj)ulul(mp)

Adresa Imobilului: Mun. Galați,Micro 21,

•rr? —

87

aferent bloc D14-D16, Lot 3


Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorlaiă (UAT)

Galați43S3M

1


«950D

Q § R


parcela


categorie de folosință

CC


Suprafața (mp) 87

87


Erastirrati


A. Date referitoare la teren


Terenul este materializat pe laturile 3+6 prin ild construcție, pe laturile 6+3 nu este materializatSpațiu comerdal-Aprozar sl Locuința P+lE+M^c^SO mp

(HO.SOmp construcție el 9,20 mp termosfetem).Sd=123.40 mp;constoiit din BCA.invelItoare Undat


Suprafața totala măsurată a imobilului a 87 mp Suprafața din act ■= mp


^B.za de date Integrata și atribuirea


-4-


—I


ANEXA NR. 1.35


Plan de amplasament și delimitare a Imobilului

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilulul(mp)

Adresa imobilului : Mun. Galați,Micro 2 L

ZZSM

TFy I 4? i t

55

aferent bloc D14-D16. Lot 4ț. /

Nr. Garte Funciară                      71

Unitatea Administrativ Teritorială (DAT)

Galați ■


I

135530,

8

£
X3SSt!0

R i?


A. Date referitoare la teren

■ Nr.

i parcela


Categorie de folosință cc


Suprafața (mp) 55


55


Mențiuni

Terenul este materializat pe laturile 8-9 sl 3’4 prin zid construcție, pa laturile 94-3 sl 4+8 nu este materializate


B. Date referitoare ia construcții


=Su'praf-a ța-sonstrulte’l^el—-(mp)


Mențiuni


Totalondent&Jc


Suprafața tejțgla măsurată a imobilului = 55 mp

---------- s“g®£ataeM= ™ ----------

: CEWț<f|»l(?,i^țir^0Ș*Șocad Expert

clasa s

SERVICIUL P’JțJ


-5-


-6-


Plan de amplasament și delimitare a Imobilului scara 1:250

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobil ui uifrnp)

Adresa Imobilului: Mun. Galați,Micro 21,

/ / / r$-*. (< C 9-' i /

83

aferent bloc D14-D16, Lot 7

Nr. Carte Fundară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Galați

IA

§

419515

IA

1

419515

Nota; Construcția CB nu face obiectul prezentei documentații

A< Date referitoare la teren

• Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

CC

83

Terenul este materializat pe latura 6-7 prin garaje, pa laturile 7+6 nu este materializat

Total

83

B, Date referitoare la construcții

=ecd—

Suprafața constr(jltăda,scJ_ (mp)

~. ■; ': ...... .. ........................Mențiuni — —------------------------------

Total