Hotărârea nr. 425/2017

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului in suprafata de 371 mp, situat in Galati, str. Romana nr. 136

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 425 din 31.08.2017

privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 371 mp, situat în Galați, str. Română, nr. 136

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Fîorin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 434/09.08.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 85126/09.08.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, lonuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 85128/09.08.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând solictarea domnului Ion Constantin, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 50803/29.08.2016;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 43819/06.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea 215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 371 mp, situat în Galați, str. Română, nr. 136 teren în indiviziune, din care 215 mp proprietate a municipiului Galați și 156 mp teren proprietate privată a dlui Ion Constantin, după cum urmează:

Lot 1 - cu suprafața de 215 mp având numărul cadastral 125020 -proprietatea privată a mun. Galați

Lot 2 - cu suprafața de 156 mp având numărul cadastral 125021 -proprietatea privată a dlui. Ion Constantin;

  • (2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • (3) Cheltuielile notariale și de publicitate imobiliară se suportă depetent.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Eugen Gmțan

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

c.j. Nicolae (Ustache

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI                 Scara 1 :500

r-———

A/r. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului fap}

Adresa imobilului

119141

S ~ 37lmp

Mun. dalati, Sfr. Romana, nr. 136

Nr. Cartea Funciara.

Unitatea Administrativ Teritoriala IUAT}

119141

Galați

dezlipire imobil

Situat iă actuala                                      . Situația viitoare

(înainte de dezlipire!                                                              fOups dezlipire!

■ Nf. ■■ ..Cad.

Hupraf. ■■     •■■ .

/mai ■

" W’a*

Descflir^'TihohUiilvi

-■■■■■’■ ........

........

□St

w

" ’':’ 'Descrierea 'imobilului.

119141

371

Ct

Teren turti (otwirurlii

21$

■ fc

Lgtl-Țeren curți cdnitrutiii

156

Ce

Lpt2-Tecsn turti (onstructii

Total          371

Total

371

•' '.                 Executant

Ccnfitm executarea nash&torHor Cin lerstf -A f * ■> coredwtfnea inttfmfâi ttgc^neiiiaibehCjaifasl&ăle ii

Semnătură sl^mpUa^iUClî^

/$'       tetat

Inspector

Confirm folfaduterea imobi/uiui ih 6aaa de dale integrala si Utibidrea iwaruM cadastral

Semnătură si parafa

Oatg:......._________

Stampila BCPI


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ■Scafa 1 :200


Nr. Cadastral. Suprafața Măsurate a imobilului (mp)


Adresa imobilului


Mun. Galați, Slr. Romana nr. 136, Lot 1

. S -21Smp'

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

GalațiNota: PrinLotjuUÂfAă^&^gtuIȘ______

j feW 8!       MCS


L.


Categoria te folosința

suprafața ImoJ

Cc

215


Executant SC Evalrad 2012 SRL. Confirme co'pecțitfitSiie^ toresp


cutarea măsuratofrldi^ teren,' s TȚ>v PtteiBiF/idpittimelîfi^iei^adaS'tealpisr ares teia -turtit’^X »......< ti

-Z/

--yt.....u


EAfemnafura si ^n>pilaAcl.JT(3^mtlj: lț fta: 163)6^.11 X'K


Kj

w


inspector


Confirm introducerea Imobilului inbaza de date integrala si ‘ ■alrtbuirea'tiumanluludaiftrâf . " . '


Semnatura si parafa Oats!....................


Stampila BCPI