Hotărârea nr. 419/2017

Aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ACJ Globe Tour S.R.L. pentru S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 419 din 31.08.2017

privind: aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ Globe Tour S.R.L. pentru Societatea Selgros Cash&Carry S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 427/09.08.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84402/08.08.2017, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84404/08.08.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ACJ Globe Tour S.R.L. nr. 062/18.07.2017 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 43077/18.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1) și art. 34 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), Ut. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ Globe Tour S.R.L., pentru Societatea Selgros Cash&Carry S.R.L., pe următoarele rute:

  • 1. Bariera Traian - str. Traian - str. Prundului - str. Domnească - str. Gării - str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei - str. Regiment 11 Șiret - str. Brăilei - str. Prelungirea Brăilei - str. Oltului - str. Vrancei - str. Brăilei - str. Oțelarilor - bld. Galați - Selgros (și retur);

  • 2. Comat - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - bld. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - str. Tecuci - str. Clăbucet - str. Basarabiei - Piața Energiei - str. Siderurgiștilor -str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - bld. Dunărea -bld. Galați - Selgros (și retur);

  • 3. Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor - str. Brăilei - bld. Dunărea - bld. Galați - Cartierul Dimitrie Cantemir - bld. Galați - Selgros (și retur).

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință.

Eugenan


Contrasemnează

pt. Secretarul munidfâiului Galați

c.j. Nicolae/Cpstache