Hotărârea nr. 412/2017

Vanzarea terenului in suprafata de 50 mp, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Brasov nr. 38

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 412

din 31.08.2017

privind vânzarea terenului în suprafață de 50 mp, proprietate privată a municipiului

Galați, situat pe str. Brașov, nr. 38

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 419/07.08.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84266/07.08.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 84268/07.08.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabiltate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 36069/15.07.2014, respectiv nr. 4719/07.08.2017;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 25/21.09.1999;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, strada Brașov, nr. 38, proprietar Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I. 2, pct. 1 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” și art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 50 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Brașov, nr. 38.

Art. 2 — Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 50 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brașov, nr. 38, doamnei Negoescu Dorina și doamnei Slăniceanu Andreea.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 129 euro/mp,fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de concesiune nr. 25/21.09.1999 își încetează valabilitatea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Preș
Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați, c.j. Nicolg&Costache