Hotărârea nr. 411/2017

Infiintarea de catre municipiul Galati, in calitate de membru fondator, a Asociatiei Grupul de Actiune Locala STRATEGAL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 411 din 31.08.2017

privind înființarea de către Municipiul Galați, în calitate de membru fondator, a Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 418/07.08.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83510/04.08:2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comnun de specialitate nr. 83512/04.08.2017, al Direcției Generală de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției de Proiecte și Finanțări Externe și al Direcției Financiar-Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1471 din 03.10.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice 'Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori - Regiuni mai puțin dezvoltate și a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice 'Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori - Regiunea București Ilfov, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul Specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) coroborate cu cele ale art. 20, alin. (1), Ut. ”i” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), Ut. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă înființarea de către Municipiul Galați, în calitate de membru fondator, a Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, responsabilă de implementarea Strategiei de dezvoltare locală elaborată în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 - „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei pentru contribuția Municipiului Galați la capitalul social, necesar pentru constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL.

Art. 3 - Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

c.j. Nicolae Costache

Anexa 1 la HCL nr. 411/31.08.2017

ACTUL CONSTITUTIV

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL

CAPITOLUL I

DATELE DE IDENTIFICARE ALE MEMBRILOR ASOCIAȚI

Art. 1 ~ Datele de identificare ale asociaților

 • 1.1 Municipiul Galați, cu sediul în Municipiul Galați, str. Domnească, nr. 38, cod poștal 800008, jud. Galați, România, cod fiscal 3814810, cont trezorerie RO29TREZ24A700301560102X, reprezentată legal de dl.____________________,

având funcția de Primar, identificat prin C.I. seria_____nr.______________, CNP

 • 1.2    Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART”, cu sediul în Municipiul Galați,

str. Sfântul Spiridon, nr. 12, cod poștal 800051, jud. Galați, România, înscrisă în Registrul persoanelor juridice de la grefa Judecătoriei Galați sub nr. 77/PJ/2003, cod de înregistrare fiscală RO1556781O, Cont Trezorerie RO86TREZ3O65O9815X013918, GARANTI BANK RO82UGB100001520015901 RON, reprezentată legal de dl.______________________________, având funcția de

Președinte, identificat prin C.I. seria__ nr.________, CNP_______________________;

 • 1.3     Societatea RomActiv Business Consulting S.R.L., cu sediul în Municipiul

București, str. Căminului, nr. 22 ~ 24, scara B, etaj 5, ap. 29, cod poștal 021743, județul Ilfov, cod de înregistrare fiscală RO152O3674, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J40/2053/12.02.2003, VENETO BANCA ROO9BITRBH1ROLO16195CCOI, reprezentată legal de dl.___________________,

având funcția de administrator, identificat prin C.I. seria nr._________, CNP

CAPITOLUL II

EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE ȘI PRECIZAREA SCOPULUI PROPUS

Art. 2 - Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, în calitate de membri fondatori, am hotărât să constituim Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, persoană juridică română, apolitică, jară scop patrimonial, având ca scop dezvoltarea durabilă a teritoriului Municipiului Galați prin intervenții în zonele urbane marginalizate care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunității.

CAPITOLULUI

DENUMIREA ȘI SEDIUL ASOCIAȚIEI

Art. 3 - Denumirea asociației:

Denumirea asociației este Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL.

Art. 4 - Sediul asociației:

La data constituirii, se stabilește sediul principal în Municipiul Galați, str. Combinatului, nr. y-A, județul Galați.

Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director al asociației.

CAPITOLUL IV

DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI

Art. 5 - Durata de funcționare:

Durata de funcționare a asociației este nedeterminată.

Art. 6 - Patrimoniul inițial al asociației:

Patrimoniul inițial al asociației este de 3000 lei și este format din contribuția în numerar a membrilor fondatori, după cum urmează:

 • - Municipiul Galați -1000 lei;

 • - Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART” -1000 lei;

 • - S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L. -1000 lei.

CAPITOLUL V

COMPONENȚA NOMINALĂ A CELOR DINTÂI ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

Art. 7 - Conducerea asociației este realizată de către Adunarea Generală, organ ce este alcătuit din totalitatea membrilor asociați. Competențele și modalitatea exactă de lucru a Adunării Generale sunt stabilite prin statutul asociației.

Art. 8 - Ca și organ de conducere și administrare al asociației funcționează Consiliul Director, care are competențele și modalitatea de lucru expres precizate și detaliate în statut.

Consiliul Director este constituit din:

~----------------------------------------------------------y

-----------------------------------------------------------------------------;

Art. 9 - Cenzorul Asociației este___________________________, expert contabil,

membru CECAR cu Carnet nr,_______________. Cenzorul este organul de control

al asociației, ales de Adunarea Generală a asociației la propunerea Consiliului Director în condițiile art. 27 din O.G. nr. 26/2000.

Atribuțiile cenzorului sunt cele expres prevăzute de lege, iar modalitatea de lucru este cea stabilită în statutul asociației.

CAPITOLUL VI

PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ SĂ DESFĂȘOARE PROCEDURA DE DOBÂNDIREA PERSONALITĂȚII JURIDICE

Art. 10 - Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice este domnul_______________________________, cu domiciliul

în Str.______________________, nr.____bl.________, sc.______, Ap.______, identificat cu

C.I. seria ____ nr. ______________, eliberată de SPCLEP Galați la data de

___________, având CNP___________________________.

Prezentul Act Constitutiv s-a semnat astăzi_______________în_____exemplare

în limba română, având fiecare aceeași forță juridică probantă.

Semnăturile asociaților:

Municipiul Galați- reprezentată de către Primarul Municipiului,

------------------------------------------------------------------y

Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART” reprezentată de Președinte

S.C. Romactiv Business Consulting SRL - reprezentată de Administrator

--------y

Președinte de ședință,

Anexa 2 la HCL nr. 411/31.08.2017

STATUTUL

ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL se organizează și funcționează potrivit prevederilor actului constitutiv și prezentului statut, cu respectarea dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin legea 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Art. 2 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL se înființează, în baza dreptului la liberă asociere, ca persoană juridică română, apolitică, jură scop patrimonial, reprezentând un proiect de dezvoltare locală creat într-unparteneriat public-privat plasat sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, menit să conducă la dezvoltare economică și socială la nivel local.

CAPITOLUL II

DATELE DE IDENTIFICARE ALE MEMBRILOR ASOCIAȚI

Art. 3 Datele de identificare ale asociaților:

 • 3.1 Municipiul Galați, cu sediul în Municipiul Galați, str. Domnească, nr. 38, cod poștal

800008, jud. Galați, România, cod fiscal 3814810, cont trezorerie R029TREZ24A700301560102X, reprezentată legal de dl. ______________________-

având funcția de Primar, identificat prin C.I. seria____nr.___________, CNP________________;

 • 3.2 Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART”, cu sediul în Municipiul Galați, str.

Sfântul Spiridon, nr. 12, cod poștal 800051, jud. Galați, România, înscrisă în Registrul persoanelor juridice de la grefa Judecătoriei Galați sub nr. 77/PJ/2003, cod de înregistrare fiscală RO1556781O, Cont Trezorerie R086TREZ306509815X013918, GARANTI BANK R082UGB100001520015901 RON, reprezentată legal de __________________________,

având funcția de Președinte, identificat prin C.I. seria ____ nr. _________, CNP

—:--------------------------------------->

 • 3.3 RomActiv Business Consulting S.R.L., cu sediul în Municipiul București, str. Căminului, nr. 22 - 24, scara B, etaj 5, ap. 29, cod poștal 021743, județul Ilfov, cod de înregistrare fiscală RO152O3674, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J40/2053/12.02.2003, VENETO BANCA RO09BITRBH1ROL016195CC01, reprezentată legal

de__f având funcția de administrator, identificat prin C.I. seria

____ nr._____________,CNP__,

CAPITOLULUI

EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE

Art. 4 Exprimarea voinței de asociere

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, în calitate de membri fondatori, am hotărât să constituim Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial.

CAPITOLUL IV

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA

Art. 5 Denumirea asociației este: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, în continuare numită Asociația. Denumirea completă mai sus precizată se va regăsi în toate actele Asociației, precum și pe ștampila acesteia. Toate actele redactate și emise de asociație vor purta această denumire și specificația sediului social. Sigla, numărul sentinței civile de înființare, numărul de înregistrare fiscală, valoarea inițială a patrimoniului și ștampila rotundă a acesteia, precum și semnăturile olografe ale reprezentanților legali ai asociației.

Art, 6 Asociația are sediul principal în Municipiul Galați, Str. Combinatului, nr. 7~A, jud. Galați.

Art, 7 Sediul asociației poate fi schimbat prin decizia Consiliului Director, în condițiile legii.

Art, 8 Durata de funcționare a Asociației este nedeterminată, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică.

Art, 9 Membrii asociației - membrii fondatori, membrii activi și membrii de onoare -, exercitându-și dreptul la liberă asociere, își exprimă acordul de a colabora în cadrul prezentei Asociații în vederea îndeplinirii scopului propus.

CAPITOLUL V

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Scopul Asociației

Art, IO Scopul generic al Asociației este promovarea dezvoltării durabile a teritoriului Municipiului Galați prin intervenții în zonele urbane marginalizate care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunității.

Obiectivele Asociației

Art. 11 Obiectivele Asociației sunt:

(1) Obiective cu caracter general:

 • •     Facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate, inclusiv a minorității roma, cu respectarea principiilor de asigurare a egalității de șanse și evitare a segregării;

 • •    Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;

 • •    Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală;

 • •    Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală;

 • •    Implementarea, monitorizarea, evaluarea și adaptarea la tendințe și schimbări socio-economice a Strategiei de Dezvoltare Locală, după aprobarea acesteia de către autoritățile finanțatoare;

 • •     Creșterea calității vieții locuitorilor din teritoriul Grupului de Acțiune Locală și sporirea atractivității acestuia, prin valorificarea potențialului natural, arhitectural, cultural, social și economic al acestuia, ceea ce implică capacitatea membrilor comunității de a conlucra în scopuri comune, în comunități locale, pentru a-și dezvolta propriul viitor, respectând principiul dezvoltării durabile;

 • •     Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, cu ajutorul programelor de formare profesională și activităților de consultanță și/sau asistență tehnică, acolo unde este cazul;

 • •    încurajarea cooperării între membri în cadrul asociației, precum și cooperarea între membri și terți pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului;

 • •    Cooperarea și/sau afilierea cu/la organisme interne și/sau internaționale pentru promovarea teritoriului și pentru a obține informații, consultanță și sprijin din partea acestor organisme;

 • •    Atragerea de cât mai multe surse de finanțare, pentru dezvoltarea socio-economică a teritoriului;

 • •     Desfășurarea unor activități generatoare de venit necesare susținerii activității curente a Asociației;

 • •     Realizarea de activități pentru combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului și reducerea riscurilor dezastrelor;

 • •     Orice alte activități care conduc la combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale precum și la dezvoltarea durabilă a teritoriului;

 • •    Furnizarea de cursuri/activități de formare profesională, activități pentru încurajarea antreprenoriatului la nivel local, realizarea de studii, analize, activități de cercetare-dezvoltare legate de obiectivele Asociației, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii,

(2) Obiective specifice privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

 • •     Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităților de management al proiectelor;

 • •    Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea propunerilor de proiecte, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

 • •    Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri permanente de depunere a propunerilor, inclusiv definirea criteriilor de selecție, pe baza unor orientări naționale;

 • •    Primirea și evaluarea cererilor de propuneri de proiecte;

 • •    Preselectarea proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare din POR/POCU și prezentarea acestora către cele două autorități de management pentru verificarea finală a eligibilității înainte de depunerea cererilor de finanțare;

 • •    Asigurarea, cu ocazia preselectării proiectelor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate proiectelor, în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

 • •    Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și a proiectelor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă,

CAPITOLUL VI

MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Art. 12 Pot fi membri ai Asociației orice persoane fizice sau juridice din teritoriul SDL, care sunt de acord cu toate prevederile prezentului statut și care, prin activitatea desfâșurată sau în considerarea calităților ce le au, prezintă un interes în dezvoltarea teritoriului și pot contribui la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 13 Membrii Asociației fac parte din una din următoarele categorii: membri fondatori, membri activi și membri de onoare.

Membrii fondatori sunt acei membri, persoane fizice și juridice de drept public sau privat, care au inițiat constituirea Asociației și care au adoptat Statutul acesteia.

Membrii activi sunt acei membri asociați, persoane fizice și juridice, care aderă la Statutul Asociației, având deplinătatea drepturilor și obligațiilor, în conformitate cu acesta. Membrii activi au drept de vot în legătură cu problemele Asociației, precum și dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale acesteia. Ca și obligații, membrii activi achită cotizația trimestriala și participă constant și cu atașament la activitatea Asociației, manifestând o conduită de natură să reflecte o imagine favorabilă a Asociației.

Membrii de onoare sunt acele persoane, fizice sau juridice, care nu și-au manifestat intenția de a dobândi calitatea de membri activi, dar au adus servicii importante Asociației sau comunității din teritoriul GAL, drept pentru care Adunarea Generală hotărăște să le acorde această distincție specială.

Art, 14. Au calitatea de membri ai Asociației:

14.1. Membrii fondatori

 • 14.1.1. Mediul public reprezentat prin autoritatea publică locală:

Municipiul Galați - reprezentat de către Primarul în exercițiu al Municipiului ------------------------------------------------------------------?

 • 14.1.2, Societatea civilă reprezentată prin:

Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART” reprezentată de _________________________________, Președinte.

 • 14.1.3, Mediulprivat reprezentat prin:

RomActiv Business Consulting SRL - reprezentată de _______________________________, administrator;

14.2. Membrii activi

 • 14.2,1. Cei 3 (trei) membri fondatori ai Asociației sunt de fado Membri activi.

14.3 Membrii de onoare

 • 14.3.1 Membrii de onoare sunt sunt acele persoane, fizice sau juridice, care nu și-au manifestat intenția de a dobândi calitatea de membri activi, dar au adus servicii importante Asociației sau comunității din teritoriul GAL, drept pentru care Adunarea Generală hotărește să le acorde această distincție specială.

 • 14.3.2 Membrii de onoare au obligația de a respecta statutul și de a activa pentru îndeplinirea scopului fundamental al asociației, nu plătesc cotizație, nu pot fi aleși în organele de conducere, pot participa la ședințele Adunării Generale și pot avea numai vot consultativ.

Art. 15 în cazul membrilor persoane juridice, organul de conducere al respectivei persoane juridice va desemna în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare o persoană care o va reprezenta în cadrul Asociației, respectiv va participa la ședințele organelor de conducere și administrare, dacă este cazul.

Art, 16 Calitatea de membru se dobândește prin manifestarea de voință a persoanei respective, concretizată printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director al Asociației. Consiliul Director decide aprobarea sau respingerea cererii în conformitate cu procedura de selecție a membrilor GAL elaborată și aprobată de Comitetul Director.

Art, 17 Drepturile membrilor:

 • (1) Membrii activi ai Asociației au următoarele drepturi:

 • a) să participe la adunările generale ale Asociației, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează activitatea directă a Asociației;

 • b) să-și exercite dreptul de vot asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale;

 • c) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare sau control ale Asociației;

 • d) să participe la activitățile Asociației, sens în care: să facă propuneri, să consulte situațiile financiare, actele și hotărârile organelor de conducere și administrare etc;

 • e) să beneficieze, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului Director al Asociației, de reduceri, sau chiar scutiri, la taxele și tarif ele practicate pentru anumite categorii de servicii practicate de Asociație;

 • f) să participe, cu prioritate, la cursurile, conferințele și celelalte acțiuni de informare-promovare organizate de Asociație;

 • g) să reclame orice acțiuni, practici sau evenimente care împiedică desfășurarea implemetării programelor, sens în care să beneficieze de întregul sprijin al Asociației pentru rezolvarea imediată a problemelor respective;

 • h) să aibă acces la mijloacele de informare ale Asociației;

 • i) să formuleze propuneri de modificare și completare a prevederilor prezentului statut, propuneri ce vor fi înaintate Consiliului Director pentru a hotărî în ceea ce privește înscrierea acestor propuneri pe ordinea de zi a primei adunări generale;

 • j) să delege, prin mandat de reprezentare, orice alt membru asociat, pentru exprimarea votului în cadrul Adunării Generale, în baza unei procuri scrise emisă în acest sens.

 • (2) Membrii fondatori și de onoare ai Asociației au următoarele drepturi:

 • a) să participe la adunările generale și acțiunile organizate de Asociație;

 • b) să beneficieze, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului Director al Asociației, de reduceri, sau chiar scutiri, la taxele și tarifele practicate pentru anumite categorii de servicii practicate de Asociație;

 • c) să aibă acces la mijloacele de informare ale Asociației.

Art. 18 Obligațiile membrilor:

 • (1) Membrii activi ai Asociației au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului, precum și hotărârile organelor de conducere și administrare ale Asociației;

 • b) să contribuie la atingerea scopului și îndeplinirea obiectivelor Asociației;

 • c) să achite cotizațiile trimestriale, în cuantumul și în condițiile stabilite (cu excepția persoanelor fizice relevante, în special cele din ZUM țintite);

 • d) să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației;

 • e) să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației;

 • f) să nu angajeze asociația în nicio activitate fără a avea mandat statutar;

 • g) să contribuie la atragerea de fonduri bănești sau materiale;

 • h) să-și desfășoare activitatea cu respectarea legilor țării.

 • (2) Membrii fondatori și de onoare ai Asociației au următoarele obligații:

 • a) să manifeste o conduită de natură să reflecte o imagine favorabilă a Asociației;

 • b) să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației;

 • c) să nu angajeze Asociația în nicio activitate fără a avea mandat statutar.

Art, 19 Calitatea de membru al Asociației se pierde:

 • a)   prin încetarea existenței persoanei juridice; în acest caz se operează radierea membrului asociat din actele Asociației;

 • b)   prin decesul persoanei fizice; în acest caz se operează radierea membrului asociat din actele Asociației;

 • c)   prin renunțarea expresă la calitatea de membru cu anunțarea în prealabil a Consiliului Director în scris; în acest caz se operează radierea membrului asociat din actele Asociației;

 • d)   prin excludere, în următoarele cazuri:

 • - dacă încalcă grav și repetat îndatoririle ce le incumbă în baza actului constitutiv, a prezentului statut sau a hotărârilor organelor de conducere și control;

 • - dacă, prin activitatea desfășurată, au cauzat prejudicii morale sau materiale Asociației;

 • - dacă au săvârșit acte contrare legii sau ordinii de drept, existând o hotărâre judecătorească/ arbitrală irevocabilă în acest sens;

 • - prin neparticipare nemotivată la minim 3 întâlniri consecutive ale Adunării Generale a Asociației.

 • - în cazul membrilor cotizanți, dacă aceștia nu au plătit cotizația pe o perioadă mai mare de 90 zile de la data scadentă;

 • - în cazul membrilor de onoare, dacă li se retrage această calitate în urma săvârșirii unor fapte incompatibile cu statutul de membru de onoare, cum ar fi compromiterea imaginii și a intereselor Asociației;

Excluderea se dispune prin decizie motivată a Consiliului Director, cu votul a două treimi din numărul membrilor Consiliului Director. Hotărârea de excludere poate fi atacată, sens în care contestația va fi trecută pe ordinea de zi a primei Adunări Generale a Asociației, care va hotărî, cu votul majorității simple a membrilor prezenți, asupra problemei excluderii.

Art. 20 Prin pierderea calității de membru asociat, în oricare din modalitățile prevăzute la art.18 de mai sus, aceștia nu au dreptul la pretenții cu privire la contribuțiile aduse în Asociație, respectiv asupra patrimoniului Asociației și nu exonerează de răspundere fostul membru în ceea ce privește prejudiciile cauzate Asociației.

Art. 21 Membrii de onoare au drept la vot consultativ dar nu pot fi aleși în organele de conducere. Aceștia au obligația de a respecta statutul și de a activa pentru îndeplinirea scopului fundamental al asociației.

CAPITOLUL VII

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Art. 21 Organele Asociației sunt:

 • a) Adunarea Generală;

 • b) Consiliul Director;

 • c) Cenzorul.

Adunarea Generală

Art. 22 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației și se compune din totalitatea membrilor asociați.

La adunările generale pot fi invitați reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai mass-mediei precum și ai diferitelor instituții și organizații cu scopuri și activități similare din țară și străinătate. în mod obligatoriu, la ședințele adunării generale va participa și Managerul GAL al Asociației sau persoana desemnată de Consiliul Director.

Art. 23 Adunarea Generală poate fi: ordinară și extraordinară.

Art. 24 Adunarea Generală ordinară se întrunește o dată pe an, în ultimul trimestru al anului. Convocarea adunării generale ordinare se face printr~o notificare transmisă membrilor asociați și altor invitați cu minimum 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunire.

Art, 25 Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce intră în competența sa și nu suferă amânare. Convocarea adunării generale extraordinare se face printr~o notificare adresată membrilor asociați și celorlalți invitați cu minim 5 zile înainte de data întrunirii.

Adunarea generală extraordinară se poate convoca:

 • a) la inițiativa președintelui Consiliului Director;

 • b) la cererea a 2/3 din membrii Consiliului Director;

 • c) la cererea a 1/3 din membrii asociați;

 • d) la cererea cenzorului, după ce a fost supusă atenției Consiliului Director.

Art, 26 în ambele cazuri prevăzute la art. 23 și art. 24 de mai sus, convocatorul trebuie să conțină ziua, ora și locul unde se desfășoară adunarea generală și ordinea de zi preliminară. O dată cu convocarea se comunică membrilor și celorlalți invitați faptul că materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziția acestora la sediul Asociației.

Art, 27 Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al membrilor asociați existenți la data convocării.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare, stabilindu-se un nou termen de min. 5 zile și max. 10 zile, convocarea putându-se realiza prin orice mijloc. La cea de a doua convocare, Adunarea Generală se va considera statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art, 28 Ședințele Adunării Generale sunt conduse de președintele în exercițiu al Consiliului Director al Asociației sau, în lipsa acestuia, de către un membru al Consiliului Director.

înainte de deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenți, raportându-se Adunării Generale rezultatul verificării. Ordinea de zi va fi supusă Adunării Generale care o va putea modifica sau completa cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Art, 29 Dezbaterile și hotărârile Adunării Generale sunt consemnate într-un registru special de către un secretar desemnat de către președintele Consiliului Director și vor fi certificate prin semnătura președintelui Consiliului Director.

Art, 30 Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor asociați prezenți, cu unele excepții în mod expres prevăzute în prezentul statut. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Orice membru asociat poate da un mandat de reprezentare unui alt membru asociat, pentru exprimarea votului în cadrul Adunării Generale, în baza unei procuri scrise, emisă în acest sens. Mandatele de reprezentare vor fi remise președintelui la începutul ședinței.

Art, 31 Adunarea Generală are următoarele competențe:

 • a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației pentru ducerea la

îndeplinire a scopului asociației;

 • b) aprobă actul constitutiv și prezentul statut precum și orice modificare a acestor

acte;

 • c) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Director al Asociației;

 • d) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli precum și bilanțul contabil;

 • e) alege și revocă membrii Consiliului Director;

 • f) alege și revocă cenzorul;

 • g) hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației precum și destinația bunurilor

rămase după lichidare;

 • h) aprobă cuantumul taxei de înscriere și al cotizației, periodicitatea și modul de plată a acesteia din urmă;

 • i) analizează și aprobă programele anuale de activitate ale asociației, rapoartele periodice ale Consiliului Director sau ale managerului GAL, urmărind realizarea scopurilor Asociației;

 • j) confirmă decizia Consiliului Director privind admiterea noilor membri asociați;

 • k) aprobă raportul anual al cenzorului;

 • l) aprobă, după caz, modul și cuantumul remunerării membrilor Consiliului Director;

 • m) confirmă afilierea Asociației la diverse organisme naționale sau internaționale;

 • n) hotărăște înființarea de societăți comerciale de către Asociație;

 • o) hotărăște, cu votul a doua treimi din numărul membrilor prezenți, asupra

contestației la hotărârea Consiliului Director de excludere a unui membru;

 • p) hotărăște asupra contestației la decizia Consiliului Director de revocare a unui

membru al consiliului, și validează numirea unui nou membru;

 • q) aprobă Regulamentul intern de funcționare al Consiliului Director;

 • r) stabilește o procedură de prevenire a riscului de apariție a conflictului de

interese;

 • s) hotărăște, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor, asupra fuziunii sau divizării Asociației;

 • t) dezbate probleme de interes general și actual privind dezvoltarea zonei și adoptă

rezoluții care reflectă poziția membrilor asociați în problemele dezbătute și care cuprind concluziile și propunerile de măsuri corespunzătoare;

 • u) deliberează și hotărăște în privința oricărei alte chestiuni legate de activitatea Asociației, chiar dacă acestea intră în competența expresă a unui alt organ de conducere și administrare.

Art. 32 Hotărârile luate în Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale prezentului statut, sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 33 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiile cuprinse în prezentul statut pot fi atacate injustiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Consiliul Director

Art. 34 Consiliul Director este organul de conducere și administrare al Asociației compus din 3 (trei) membri aleși de Adunarea Generală pe o perioada de 3 ani (un Președinte, un Vicepreședinte și un Secretar). Membrii Consiliului Director pot fi realeși. Din Consiliul Director nu pot face parte decât membrii GAL care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a)   au sediul sau sucursală/filială/punct de lucru/sediu secundar în DAT acoperit de SDL - în cazul persoanelor juridice;

 • b)   au reședința/domiciliul în teritoriul SDL - în cazul persoanelor fizice care au calitatea membru în GAL.

Art. 35 Consiliul Director este condus de un Președinte care este ales, de către Consiliul Director cu votul majorității simple a membrilor consiliului, din rândul membrilor Consiliului Director, pe o perioada de 3 ani, putând fi reales.

Art. 36 în conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul instituțiilor și autorităților publice membre ale Asociației nu pot fi membri în Consiliul Director. De asemenea, pentru respectarea criteriilor de eligibilitate a parteneriatelor public-private care implementează Strategii de Dezvoltare Locală, în calitate de grupuri de acțiune locală, la nivelul Consiliului Director, se vor respecta următoarele plafoane:

 • a) reprezentanții entităților, persoane fizice și/sau juridice, provenite din Zona Urbană Marginalizată vor reprezenta minimum 20% din totalul membrilor;

 • b) cel puțin 50% din voturile ce țin de selecția propunerilor de proiecte trebuie să vină din partea partenerilor din sectorul non-public;

 • c) nici autoritățile publice, niciun alt grup nu pot avea drept de vot mai mare de 49%.

Art. 37 La lucrările Consiliului Director pot fi invitați reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai mass-mediei precum și ai diferitelor instituții și organizații cu scopuri și activități similare din țară și străinătate. în mod obligatoriu la lucrările Consiliului Director vor fi invitați, în calitate de observatori, reprezentanți ai ADR și din partea AM/OI POCU, în mod obligatoriu, la ședințele Consiliului Director va participa Managerul GAL.

Art. 38 Consiliul Director se întrunește, de regulă, o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a managerului GAL, și asigură conducerea Asociației în intervalul dintre Adunările Generale.

Art, 39 Convocarea Consiliului Director se notifică cu cel puțin 3 zile înainte de data întrunirii. Convocatorul trebuie să conțină ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința precum și ordinea de zi preliminară. O dată cu convocarea se comunică membrilor Consiliului și celorlalți invitați faptul că materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziția acestora la sediul Asociației.

Art. 40 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului Director este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul total al membrilor Consiliului. Dacă la primă convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare, stabilindu-se un nou termen de minimum 2 zile, convocarea putându-se realiza prin orice mijloc. La cea de a doua convocare, Consiliul Director se va considera statutar constituit, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 41 Ședințele Consiliului Director sunt conduse de președintele în exercițiu, în lipsa acestuia de vicepreședinte sau dacă nici acesta nu poate fi prezent, de orice persoană delegată de președinte, din rândul celorlalți membri sau din rândul angajaților Asociației. înainte de deschiderea lucrărilor Consiliului Director, se va verifica numărul membrilor prezenți după lista nominală, raportându-se rezultatul verificării. Ordinea de zi va fi adusă la cunoștința membrilor prezenți care o vor putea modifica sau completa cu votul a jumătate plus unu din numărul acestora.

Art. 42 Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru special de către un secretar de ședință desemnat de către președintele Consiliului Director și vor fi certificate prin semnătura tuturor membrilor Consiliului Director prezenți la lucrările respective

Art. 43 Deciziile Consiliului Director se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Art. 44 Consiliul Director are rolul de a coordona activitatea Asociației și are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

 • b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,

executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

 • c) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 • d) aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;

 • e) dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea teritoriului ivite în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și care prezintă urgență, sens în care adoptă hotărâri cu concluzii și propuneri de măsuri corespunzătoare;

 • f) aprobă modificarea fondului de salarii și de stimulare;

 • g) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și contractul cadru de

muncă, dacă este cazul;

 • h) aprobă programul de acțiuni viitoare ale Asociației;

 • i) stabilește grila de salarizare a personalului angajat al Asociației precum și

cuantumul și condițiile de remunerare a cenzorului;

 • j) aprobă numirea și eliberarea din funcție a angajaților Asociației;

 • k) stabilește și numește reprezentanții Asociației în societățile comerciale înființate

de Asociație;

 • l) stabilește taxele și tarifele pentru serviciile prestate de Asociație precum și

scutirile sau reducerile de care pot beneficia membrii cotizanți la unele servicii;

 • m) stabilește diverse strategii și măsuri pentru realizarea scopurilor Asociației, astfel cum acestea au fost precizate în prezentul statut;

 • n) analizează și aprobă sau respinge cererile de primire în Asociație;

 • o) aprobă rapoartele prezentate;

 • p) hotărăște excluderea membrilor asociați, în cazurile expres prevăzute în prezentul statut, cu votul a două treimi din numărul membrilor consiliului director;

 • q) convoacă Adunarea Generală extraordinară, cu votul a două treimi din numărul

membrilor săi;

 • r) hotărăște afilierea Asociației la diverse organisme naționale sau internaționale;

 • s) hotărăște schimbarea sediului Asociației;

 • t) supune aprobării Adunării Generale Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Consiliului Director.

 • u) îndeplinește orice alte atribuții care vizează coordonarea activității Asociației.

Art, 45 Hotărârile luate de Consiliul Director în limitele legii, ale actului constitutiv și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la ședință sau au votat împotrivă.

Art. 46 Hotărârile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiile cuprinse în prezentul statut pot fi atacate injustiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la ședința în cauză sau care au votat împotrivă și au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 13 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 47 Președintele Consiliului Director este și președintele Asociației. Președintele reprezintă și angajează administrativ și juridic interesele asociației. Președintele este ales de către Consiliul Director din rândul membrilor acestuia.

Art. 48 Președintele are următoarele atribuții principale:

 • a) exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea scopului Asociației, respectarea statutului și a legislației;

 • b) gestionează conturile curente ale asociației;

 • c) convoacă și conduce ședințele Consiliului Director;

 • d) reprezintă Asociația în relațiile cu terții;

 • e) propune numirea cenzorului și a supleantului acestuia;

 • f) conduce lucrările Adunării Generale;

 • g) stabilește, conform procedurilor din ROF, sarcini pentru membrii Consiliului Director;

 • h) întocmește împreună cu membrii Consiliului Director rapoarte anuale de activitate, pe care le prezintă spre aprobare Adunării Generale;

 • i) îndeplinește și alte funcții stabilite de către Adunarea Generală sau Consiliul Director;

Art. 49 Calitatea de membru al Consiliului Director încetează:

 • a) la data expirării mandatului, dacă nu a fost reales;

 • b) prin renunțare expresă;

 • c) prin deces sau punere sub interdicție;

 • d) prin revocare, în situația în care cel condamnat printr-o sentință penală definitivă, în situația în care a compromis imaginea și interesele Asociației, respectiv în situația în care dovedește lipsa de interes în îndeplinirea mandatului încredințat;

Revocarea se hotărăște de Consiliul Director cu votul a 2/3 din numărul total de membri, măsura putând fi contestată de persoana în cauză, fiind pusă pe ordinea de zi a primei adunări generale care va hotărî în privința acesteia.

 • e) prin încetarea calității de membru asociat a persoanei juridice pe care o reprezintă în cadrul Asociației.

în locul devenit vacant se va coopta un alt membru de către Consiliul Director, cooptare ce va fi supusă aprobării primei Adunări Generale.

Art. 50 Asistentul administrativ este direct responsabil de păstrarea documentelor de constituire, a hotărârilor și deciziilor adoptate, de buna desfășurare a Adunărilor Generale și ale ședințelor Consiliului Director, în acest sens colaborând cu Managerul GAL. Poate îndeplini orice alte sarcini date de Președintele Asociației în limitele legii.

Art. 51 Consiliul Director angajează Managerul GAL. Această persoană are calitatea de împuternicit cu funcții executive a Consiliului Director, având statutul juridic de angajat al Asociației.

Art. 52 Managerul GAL are următoarele atribuții:

 • a) va oferi sprijin pentru stabilirea unui parteneriat între sectorul public, sectorul privat și societatea civilă;

 • b) va lucra îndeaproape cu facilitatorul (expertul comunitar, mediatorul) angajat pentru a mobiliza și a organiza comunitatea marginalizată;

 • c) comunică și informează permanent membrii Adunării Generale, Consiliului Director al GAL, precum și mass-media și publicul larg, mai ales prin e-mail, comunicate de presă și afișe în zonele de interes (în spațiile administrației locale, în zona marginalizată și în centrul Municipiului);

 • d) este responsabil de pregătirea și organizarea ședințelor GAL - elaborarea și

difuzarea agendei, a materialelor prezentate, dar și de elaborarea, împreună cu asistentul administrativ, a listei de participanți și a minutei ședințelor organizate;

 • e) asigura informarea corespunzătoare a reprezentanților organismelor

intermediare și/sau ai Autorităților de Management POR și POCU;

 • f) angajează în baza mandatului scris dat de Președintele Consiliului Director patrimoniul Asociației, gestionează și administrează resursele acesteia, sens în care semnează contracte în numele Asociației și ia măsurile curente necesare, în concordanță cu hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director, respectând legislația în vigoare și prevederile prezentului statut, urmărind o cât mai bună funcționare a activității Asociației;

 • g) participă la lucrările Adunării Generale și ale Consiliului Director, pregătește și

prezintă periodic rapoarte privind activitatea proprie cât și a Asociației, precum și alte materiale, conform ordinii de zi stabilite pentru ședință;

 • h) urmărește și decide luarea de măsuri, potrivit competențelor sale, pentru

aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a sarcinilor ce-i revin ca urmare a hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director;

 • i) angajează, asigură instruirea, promovează, recompensează, sancționează și

eliberează din funcție personalul salariat sau colaboratorii externi ai Asociației cu aprobarea Consiliului Director.

 • j) exercită întreaga sa autoritate și competență pentru realizarea scopului și

obiectivelor Asociației, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director, sens în care poate da mandat și altor persoane fizice din cadrul Asociației, situație care nu-l exonerează de propria răspundere.

Cenzorul

Art. 33 Organul de control al Asociației este cenzorul.

Art. 34 Cenzorul este numit pe termen de 2 ani de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, din rândul persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile impuse de legislația specială în materie.

Art, 33 Cenzorul va fi remunerat pentru activitatea depusă în condițiile și în cuantumul stabilite prin decizie a Consiliului Director.

Art, 36 Cenzorul răspunde pentru activitatea sa numai în fața Adunării Generale.

Art, 37 Cenzorul controlează gestiunea Asociației, verifică executarea bugetului, precum și operațiile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidențelor și prezintă Adunării Generale raportul său.

în afara acestor rapoarte, cenzorul va întocmi procese verbale în care va consemna toate constatările, concluziile și recomandările sale, acte ce vor putea fi prezentate în ședințele Consiliului Director.

Rapoartele și procesele verbale ale cenzorului se înscriu într-un registru special.

Art, 38 în cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul poate cere convocarea Adunării Generale extraordinare.

Art, 39 Cenzorul poate să-și exercite oricând dreptul său de control, pe baza de tematică sau inopinat, dar nu mai puțin de o dată pe trimestru.

CAPITOLUL VIII

STRUCTURA FUNCȚIONAL-ORGANIZATORICĂ A ASOCIAȚIEI

Art. 60 Asociația are structură funcțional-organizatorică precum și numărul de salariați stabilite prin decizie a Consiliului Director, în limita fondului de salarizare prevăzut în bugetul anual, aprobat de Adunarea Generală sau a celui modificat potrivit prevederilor art. 44 lit.f) din prezentul statut.

Art. 61 Grila de salarizare precum și sistemul de stimulare a personalului angajat al Asociației se stabilesc prin decizie a Consiliului Director.

Salariile efective se stabilesc și se negociază cu fiecare angajat în parte de către Consiliul Director. Salariile au caracter confidențial atât față de ceilalți angajați cât și față de alte persoane fizice sau juridice neautorizate de lege.

Art. 62 în cadrul anumitor proiecte, Asociația poate colabora cu diverse persoane din afara structurii sale organizatorice, urmând ca acestea să fie remunerate pentru activitatea depusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie și în limitele stabilite prin decizie a Consiliului Director pentru plata colaboratorilor externi.

CAPITOLUL IX

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 63 Patrimoniul inițial al Asociației, la data constituirii sale, este alcătuit din aportul în bani al asociaților în valoare de 3.000,00 lei. Asociații vor putea aduce în patrimoniul Asociației și aporturi în natură.

Art. 64 Patrimoniul Asociației se completează pe parcurs, existând posibilitatea următoarelor surse de finanțare:

 • a) Cotizațiile membrilor activi, cu excepția persoanelor fizice relevante, în special cele din zonelor urbane marginalizate (ZUM) țintite.

Cuantumul și periodicitatea cotizațiilor se stabilește în mod egal pentru membrii Asociației de către Adunarea Generală a Asociației.

 • b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;

 • d) veniturile rezultate din activitățile cu scop patrimonial în directă legătură cu domeniul său de activitate și cu scopul stabilit prin prezentul statut;

 • e) donații, sponsorizări etc.;

 • f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

 • g) resurse obținute prin finanțări externe;

 • h) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 65 Contribuțiile de orice fel la patrimoniul Asociației sunt irevocabile.

Art. 66 Donatorii pot stipula destinația contribuției lor, cu condiția ca aceasta să se regăsească în acțiunile, scopul și obiectivele Asociației, astfel cum acestea au fost prevăzute în prezentul statut. Donațiile se acceptă numai dacă, condițiile donării nu contravin scopului, interesului și obiectivelor Asociației.

Art. 67 Asociația întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil în conformitate cu dispozițiile legale specifice în vigoare.

Art. 68 Exercițiul bugetar al Asociației începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. Primul an începe la data constituirii Asociației ca și persoană juridică română.

Art. 69 Gestiunea patrimoniului Asociației se ține de personal calificat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie, urmând să fie supusă controlului periodic al cenzorului.

Art. 70 Asociația poate deschide conturi la orice bancă din România, în lei sau valută, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art, 71 Operațiunile financiare ale Asociației se vor face cu două semnături și vor purta în mod obligatoriu ștampila Asociației. în acest sens, persoanele cu drept de semnătură sunt: Președintele Consiliului Director, Vicepreședintele Consiliului Director, Secretarul Asociației, altă persoană cu atribuții financiare.

Art, 72 Asociația poate înființa societăți comerciale sau poate participa, în calitate de asociat, la societăți comerciale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în aceasta materie. Dividendele obținute de Asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului, obiectivelor și activităților Asociației, astfel cum acestea au fost precizate în prezentul statut.

Art. 73 în cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale, adoptată în acest sens. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, sau orice altă dată ulterioară stabilită prin acesta.

CAPITOLUL X

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Dizolvarea

Art. 74 Asociația se va dizolva:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea judecătoriei;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 75 Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) realizarea în totalitate sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prevederile prezentului statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de membri asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat în termen de trei luni de la producerea sa.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află sediul Asociației (Galați), la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 76 Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) când scopul sau activitatea Asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) când Asociația a devenit insolvabilă;

Art. 77 Asociația se poate dizolva și prin hotărâre a Adunării Generale, luată cu votul a două treimi din numărul membrilor Asociației. în termen de 15 zile de la data ședinței la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art, 78 Bunurile rămase în urma lichidării se transmit în conformitate cu prevederile art. 60 din OG nr. 26/2000.

Lichidarea

Art, 79 în cazul dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească, prevăzute la art. de mai sus, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.

în cazul dizolvării hotărâte de Adunarea Generală, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală.

în toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

Art, 80 Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art, 81 Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art, 82 Lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 83 Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor,

Art, 84 Atât față de Asociație cât și față de membrii asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art, 83 După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea Asociației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art, 86 Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art, 87 Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul Asociației.

Art, 88 Asociația încetează a ființa la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art, 89 Dispozițiile prezentului capitol se completează cu dispozițiile cap. IX din O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, „Dizolvarea și lichidarea”, precum și cu alte prevederi legale în vigoare în materie la data dizolvării și lichidării Asociației.

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

Art, 90 Modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația, cu aplicare corespunzătoare a O.G. nr.26/2000.

Art, 91 Fuziunea se face prin absorbție sau prin contopire.

Art, 92 Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al Asociației care își încetează existența între două sau mai multe asociații existente sau care iau astfel ființă.

Art, 93 Dispozițiile prezentului statut se completează cu dispozițiile O.G. nr.26/2000 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu celelalte acte normative specifice în vigoare.

Art, 94 Prezentul statut se aplică începând de la data aprobării lui de către Adunarea Generală a membrilor Asociației.

Prezentul Statut s-a semnat astăzi__________________ în_____ exemplare în limba

romană, având fiecare aceeași forță juridică probantă.

Membrii Fondatori:

Partener public, respectiv, următoarea autoritate publică locală:

Municipiul Galați - reprezentată de către Primarul Municipiului, domnul

Societatea civilă, respectiv, următoarea reprezentantă a societății civile:

Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART” reprezentată de Domnul

____________________, Președinte;

Partener privat, respectiv, următoarea reprezentantă a mediului privat:

S.C. Romactiv Business Consulting SRL - reprezentată de Domnul

_____________________, administrator.