Hotărârea nr. 405/2017

Inchirierea prin licitatie publica a unor spatii aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea scolii gimnaziale nr. 28 Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 405 din 31.08.2017

privind închirierea prin licitație publică a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 407/21.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 78022/26.07.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 78024/26.07.2017, al Direcției Generale Relații Publice Evenimente, Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 2450/19.07.2017, a Școlii Gimnaziale nr. 28, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 75764/19.07.2017;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și ale art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”c” și lit. ”d”, alin. (5), lit. ”a”, alin. (6), lit. V, pct. 1 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr. 405/2017

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a două spații - săli de clasă aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați, spații situate în strada Roșiori, nr. 31, parter, clădire școală, pentru desfășurarea unor cursuri de șah și de limbă engleză, pentru elevii școlii, în afara orelor de curs și a activităților extrașcolare, în condițiile legii;

(2) Cele două spații sunt identificate în anexa care face parte integrantă


din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011, indexat cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 3 - Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire până la 4 ani, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri..


Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

c.j. Nicolae fostache

IICLnr. 405/2017

Anexa la HCL nr. 405/31.08.2017SALANR. 2


CABINET DIRECTOR

TOALETĂ BĂIEȚI

SALANR

■sS-âeștii

englez

L

1$

-<

i

f/;

[ta Ier

HT   *  <*W*

Sisiâi

CONTA

UTATl

B

s

?


IMTFO A RC pi E\/i

'>.1?^ * 1                wm lan» .V. ■


AN ȘCOLAR 2017 - 2018


Cf.HCAnr. 18/12.05.2017


ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28,


SALA DE I ANEXĂ

SPORT J MUNCITOR

J||r. -DE

H ÎNTREȚINERESALA NR 4


SALA A07. 5


SALA NR. 6