Hotărârea nr. 40/2017

Transmiterea in administrarea Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati a unui teren in suprafata de 16,8 ha

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 40 din 26.01.2017

privind: transmiterea în administrarea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați a unui teren în suprafață de 16,8 ha

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 39/20.01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7902/25.01.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 7904/25.01.2017 al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” nr. 045/13.01.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 3870/13.01.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă transmiterea în administrarea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați a unei suprafețe de teren de 16,8 ha. Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octavian Kovacs


Nr. crt

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoare teren

1

Teren

Suprafața - 132.059 mp

CFnr. 124285

1.980.885 euro / 8.910.021 lei

Suprafața = 9.989 mp

CFnr. 117086

151.945 euro/683.450 lei

Suprafața = 25.952 mp

CFnr. 120449 .

394.763 euro /1.775.643 lei