Hotărârea nr. 398/2017

Aprobarea schemei de minimis pentru acordarea reducerilor si scutirilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru intreprinderile care activeaza pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 398 din 31.08.2017

privind aprobarea schemei de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrative-teritorială a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 304/06.06.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58906/06.06.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 58908/06.06.2017, al Direcției Generale Impozite, Taxe și Alte Venituri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Ținând seama de Studiul de Oportunitate nr. 58910/06.06.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 456, alin. (2), lit. T’, art. 464, alin. (2), lit. ”k” din Legea 227/2015privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), Ut. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă schema de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrative-teritorială a municipiului Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință.

î

!


Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați, c.j. NicoldoCostache

Anexa la HCL nr. 398/31.08.2017

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR SI SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI Șl TERENURI PENTRU

ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIUL GALAȚI

 • I. DISPOZipi GENERALE:

Art 1.

 • (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR SJ SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI SI TERENURI PENTRU ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIUL GALAȚI”,

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24,12,2013.

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (4) Schema se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului GALAȚI.

II. SCOPUL Șl OBIECTIVUL(ELE) SCHEMEI:

Art. 2. Schema are ca scop susținerea dezvoltării economice, dezvoltarea regională a întreg teritoriului municipiului Galați prin susținerea realizării de investiții și a creerii de noi locuri de muncă aferente investițiilor astfel finanțate.

Art 3.

 • (1) Obiectivul principal al acestei scheme este instituirea unor ajutoare de operare în beneficiul întreprinderilor care activează pe raza administrativă a municipiului Galați.

 • (2) Obiectivele secundare ale schemei sunt: creșterea gradului de ocupare al forței de muncă, stimularea agenților economici care dezvoltă activități economice cu efecte în plan economico - social, susținerea dezvoltării sectorului I.M.M-urilor în municipiul Galați, dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor municipiului Galați, realizarea de

w-?'

i

l)

beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade îndelungate de timp, sprijinirea tinerilor pentru înființarea de întreprinderi mici și mijlocii.

IH. BAZA LEGALĂ:

Art 4. Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile:

 • a) art. 456 alin. (2) lit. I, respectiv ale art. 464 alin, (2) lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • b) HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015;

 • c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

j

IV. DOMENIUL DE APLICARE:

Art. 5. Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați.

Art. 6. Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

 • a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

 • b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

' c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

 • (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

Ajutoarele de mlnimls acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri.

V. DEFINIȚII:

Art. 7. în sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie *2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

 • b) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatabile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • d) rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web www.aiutordestat.ro;

 • e) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică;

 • f) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

 • g) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei, întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile Ia care se face referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate "întreprinderi unice”.

 • h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea;

 • i) furnizorul de ajutor de minimis - Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galați;

 • j) administratorul schemei - Consiliul Local al Municipiului Galați, prin compartimentul de specialitate;

 • k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe,

 • l) întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124 din data de 20 mai 2003, sunt acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care au, fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane euro, fie dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro.

în cadrul categoriei IMM, se definesc următoarele sub-categorii:

 • (i) întreprinderea mijlocie - întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro;

 • (ii) întreprinderea mică - întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;

 • (iii) microîntreprinderea - întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 2 milioane euro.

încadrarea în categoria IMM se va face în funcție de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate și partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003.

 • m) număr de angajați - numărul de unități de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă și muncă sezonieră reprezentând fracțiuni ale UMA;

 • n) locuri de muncă create direct de un proiect de investiții - înseamnă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție;

 • o)   clădiri nou achizitionate/construite si terenul aferent - clădirile achizitionate/construite după data de 01.01.2016 si terenul aferent acestora

 • p) rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe Internet;

r) imobilizări corporale - reprezintă activele constând în terenuri, clădiri, instalații, mașini și echipamente;

s) proiect mare de investiții - înseamnă o investiție în capital fix, ale cărei costuri eligibile depășesc 50 milioane euro, calculate la prețurile și la cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului;

t) cheltuieli salariate - include următoarele componente: salariul brut al angajatului, înainte de impozitare și contribuțiile obligatorii la asigurările sociale datorate de angajator;

u) contribuțiile obligatorii la asigurările sociale datorate de angajator - contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurare pentru accidentele de muncă și boli profesionale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări pentru șomaj;

 • v) facilități fiscale - reducere/scutirea de la plata impozitului pe clădiri / terenuri acordata contribuabililor în baza prezentei scheme;

 • x) invetiție inițială - o investiție în active corporale și necorporale referitoare la achiziționarea/înființarea de noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin adăugarea unor produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producție a unei unități existente;

z) investitor - persoana juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990* privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare sau persoane juridice nerezidente în România;

w) număr mediu de personal nou angajat - numărul mediu de persoane nou angajate de investitor, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioada de 3 ani de la data începerii desfășurării activității în noul obiectiv construit, justificat prin Anexa nr. 4 "Intrări-ieșiri angajați" a declarațiilor depuse la F.N.U.A.S.S. pe ultimele 12 luni și raportate la Camera de muncă (Inspectoratul Teritorial de Muridă), în cazul persoanelor juridice rezidente în România, iar în cazul persoanelor juridic^ nerezidente un document similar;

y) tânăr întreprinzător - cetățean român, cu domiciliul în România, cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, care până la data intrării în vigoare a prezentului regulament nu a avut calitatea de asociat, asociat unic, ori administrator la vreo societate comercială, dar începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament înființează pentru prima oară și va deveni asociat sau asociat unic al unei societăți comerciale IMM înregistrată pe raza teritorial administrativă a municipiului Galați;

aa) profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor din economia națională, cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

Vi. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂȚI Șl BENEFICIARI:

Art. 8. Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) sunt înregistrate la Registrul Comerțului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 1066 din data de 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) au sediul social și/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați;

 • c) sunt plătitoare de impozite și taxe locale pentru imobile și terenuri localizate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați;

 • d) derulează programe de investiții prin achiziționarea/construirea de clădiri în valoare de minim 200.000 euro echivalent în lei și crează noi locuri de munca , ca urmare a investiției realizate pe teritoriu) Municipiului Galați;

 • e) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 6 literele a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis',

 • f) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost);

 • h) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

 • i) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare;

 • j)  nu sunt în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;

 • k) nu înregistrează datorii publice și șt-au plătit la timp taxele, obfigațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;

 • l)  reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

 • m) nu a fost constatată o faptă care constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • VII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

Art. 9.

 • (1) Ajutorul se acordă sub formă de scutire / reducere de la plata impozitului pe clădiri (nou achiziție nate/nou construite indiferent de destinația economică a acestora) și a impozitului pe terenurile aferente, datorat de întreprinderile beneficiare pentru clădirile și terenurile situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați pe durata prezentei scheme cu condiția revizuirii anuale.

 • (2) Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor în mai multe tranșe, respectiv la data scadentă a creanțelor fiscale. Tranșele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata de actualizare va fi rata de referință aplicată la momentul acordării ajutorului.

 • (3) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.

 • (4) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:

(i) valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei2 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

(10) Criteriile de acordare a facilităților fiscale și cotele de reducere a impozitului pe clădiri/terenuri aferente investițiilor de peste 200.000 euro, sunt următoarele:

 • a) valoarea investiției

 • b) numărul mediu de personal angajat;

 • c) profilul de activitate;

 • d) amplasamentul investiției (zona fiscală în care se află investiția), conform criteriilor aprobate de Consiliul Local;

  DENUMIRE CRITERIU

  COTE DE REDUCERE DINdMPOZITUL

  PE CLĂDIRI W

  C1

  VALOAREA INVESTIȚIEI

  C.1.1 - 20% - între 0,2 - 0.5 milioane euro

  C.1.2 - 40% - între 0.5 -1 milion euro

  C.1.3 - 55% - peste 1 milion de euro

  C2

  NUMĂR MEDIU DE PERSONAL NOU ANGAJAT

  C 2.1 - 5% - între 20 - 50 persoane C 2,2 - 7% - între 51 - 100 persoane

  C 2.3 - 10% - între 101-150 persoane C 2.4 -15% - între 151 - 200 persoane

  C 2.5 - 20% - peste 200 persoane

  C3

  PROFIL DE ACTIVITATE

  C 3.1 - 5% - Comerț

  C 3.2 - 8% - Servicii

  C 3.3 -15% - Producție

  C4 AMPLASAMENTUL INVESTIȚIEI (ZONA FISCALĂ ÎN CARE AFLĂ INVESTIȚIA, CONFORM CRITERIILOR APROBATE DE CONSILIUL LOCAL

  C 4.1 :10% - ZONA FISCALĂ D

  C4.2: 5%-ZONAFISCALĂC

 • (11) Criteriile principale de acordare a facilităților fiscale care trebuie îndeplinite cumulativ sunt: valoarea investiției si numărul mediu de personal nou angajat, ca urmare a finalizării investiției. Celelalte criterii de acordare sunt complementare.

 • (12) Procentul total al reducerii impozitului pe clădiri se calculează prin încadrarea investiției și a celorlalte date ale investiției/investitorului în criteriile menționate la al. (10), și însumarea procentelor de reducere aferente fiecărui criteriu;

 • (13) încadrarea investiției în criteriile aprobate, se revizuiește anual, până la data de 28 februarie, pentru fiecare an fiscal pentru care beneficiază de facilitate fiscala, pe baza documentelor prezentate de investitori și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului "Valoarea investiției”.

în situația în care valoarea investiției este actualizata conform prevederilor legale în vigoare, înregistrată și declarată organelor fiscale, procentul de facilitate se aplică fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare,

(ii) pentru agenții economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • (5) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (6) în cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (7) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 • (8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr, 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

 • (9) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare impozitului aferent valorii actualizate a activului. în situația în care valoarea actualizata a investiției este mai mică decât valoarea inițial înscrisă în procesul verbal de recepție, facilitățile fiscale stipulate în prezentul regulament nu se mai acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor efectuării actualizării declarata la organele fiscale.

 • (14) încadrarea investiției în criteriile aprobate prin prezentul regulament se face prin revizuire anuală, de către Serviciul Impozite, taxe și alte venituri persoane juridice din cadrul Direcției Generale Impozite taxe si alte venituri locale, beneficiarii facilităților fiscale având obligația prezentării până la data de 28 februarie a fiecărui an fiscal, a următoarelor documente aferente anului anterior celui pentru care se acorda facilitatea fiscala:

 • •  Copii după declarațiile privind asigurările sociale raportate la Casa de Pensii în anul precedent însoțite de o situație cu calculul numărului mediu de persoane angajate în anul precedent sau de la data recepționării investiției, după caz;

 • •  Balanța contabilă pe luna decembrie a anului precedent;

 • •  Certificat fiscal privind obligațiile de plată față de bugetul general consolidat;

 • •  Pentru scutirea de impozit pe clădiri de natura locuințelor - prezentarea dovezilor privind valoarea rămasă a investiției după vânzarea unora dintre unitățile locative componente.

în cazul nedepunerii documentelor în vederea revizuirii anuale până la data de 28 februarie a anului pentru care se face revizuirea, facilitatea cuvenită pentru anul fiscal respectiv se anulează.

în urma revizuirii, Serviciul Impozite, taxe și alte venituri persoane juridice va supune din nou spre aprobare Consiliului Local, prin rapoarte de specialitate, valoapa, reducerilor sau a scutirilor acordate individual în anul curent.

 • (15) Acordarea facilității constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor se revizuiește anual, această facilitate acordându-se pentru valoarea impozabila rămasă în urma vânzării unora dintre suprafețele locative.

 • (16) în cazul închirierii unor suprafețe locative, nu se mai acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru unitatea locativă închiriată începând cu data de întâi a toii anului următoare încheierii contractului de închiriere. în acest sens beneficiarul ajutorului este obligat să transmită o copie a contractului de închiriere avizat de autoritatea competenta.

Facilitatea nu se acordă nici în cazul unităților locative pentru care se încheie contract de vânzare cu plata în rate, contract de împrumut, leasing sau orice altă formă, începând cu data de întâi a anului următoare încheierii actelor referitoare la transferul dreptului de proprietate.

 • (17) în cazul înstrăinării investiției (facilitate) dreptul de a beneficia de facilitățile acordate conform prezentului regulament se va transmite noilor dobânditori, dar nu mai mult de 3 ani de la data acordării primei scutiri și cu condiția respectării plafonului valoric pe investiție (echivalentul de 200.000 euro respectiv 100.000 euro în cazul societăților care desfășoară activități în domeniul transportului rutier așa cum este prevăzut de HG nr. 1164/2007).

 • (18) Nu pot fi cumulate mai multe facilitați fiscale acordate unui contribuabil persoană juridică, acesta având posibilitatea sa opteze pentru o singură facilitate fiscală.

Exemplu de calcul a facilității:

 • - Valoarea investiției - 4.000.000 €

 • - număr mediu de angajați - 50 persoane

 • - Profil de activitate - servicii

La o investiție de 4.000.000 € cu un număr de 50 persoane nou încadrate, o întreprindere care acționează în domeniul serviciilor beneficiază de următoarele facilități:

1. Reduceri la impozitul pe clădiri astfel:

-C 1.3-55%

 • - C 2.1 - 5%

 • - C 3.2 - 8%

Total facilități în funcție de criterii 55+5+ 8=68%.

Așadar investitorul în speță va beneficia de o reducere a impozitului pe clădiri în procent de 68%.

La 4.000.000 € valoarea clădirii (investiție) - impozitul pe clădiri este de 4.000.000* 1,3%=52.500 €.

Reducerea acordată la impozitul pe clădiri: 52.500 euro *68 % = 35.360 euro Impozitul pe clădiri datorat după aplicarea reducerii: 52.500 € - 35.360 € = 17.140 €. Deci, reducerea la impozit pe o perioadă de 3 ani este de 106.080 € (35.360 € * 3 ani), cu condiția revizuirii anuale.

VIII. CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Art.91) (1) Facilitățile acordate în baza prezentei scheme se acordă numai pentru clădirile nou achiziționate/nou construite indiferent de destinația economică a acestora si pentru terenurile aferente , situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați pe durata prezentei scheme cu condiția revizuirii anuale.

 • (2) Pentru a fi considerate eligibile pentru finanțare în condițiile prezentei scheme, locurile de muncă direct create printr-un proiect de investiție trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile de mai jos:

 • a) locurile de muncă sunt create în termen de 1 an de la încheierea investiției;

 • b) proiectul de investiții determină o creștere netă a numărului de angajați în unitatea în cauză, în comparație cu media din ultimele 12 luni;

 • c) locurile de muncă create sunt păstrate pentru o perioadă minimă de 4 ani în cazul întreprinderilor mari și de 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii care curge de la data aprobării facilitații.

 • (3) Pentru a beneficia de facilități fiscale prevăzute de prezenta schemăl persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

condiții generale:

> Solicitantul să nu fie în stare de dizolvare, faliment, reorganizare judiciară sau alte situații de lichidare a activității prevăzute de lege, să nu fie subiectul unei înțelegeri a creditorilor, să nu aibă restricții în activitățile comericale, să nu aibă activitatea suspendata, conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • > Solicitantul să nu inregistreze datorii la plata obligațiilor la bugetul general consolidat, conform certificatului de atestare fiscală emis de organele competente;

 • > să prezinte cazierul fiscal eliberat de organul fiscal în a cărei rază teritorială își are sediul contribuabilul - persoana juridică;

 • > în cazul contribuabililor - persoane juridice - înregistrați în alte localități decât municipiul Galați, aceștia să nu înregistreze datorii la bugetele locale ale localităților în a căror rază teritorială își au sediu), conform certificatului de atestare fiscală;

 • > în cazul IMM-urilor înființate de tineri întreprinzători să prezinte certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului, numele asociatului sau asociatului unic, vârsta, cetățenia, domiciliul, faptul că nu a mai avut calitatea de asociat, asociat unic ori administrator la vreo societate comercială, înființează pentru prima dată și devine asociat sau asociat unic al unei societăți comerciale IMM.

II. condiții specifice:

 • a) pentru acordarea reducerii de impozit pe clădiri aferent investițiilor realizate de peste 200.000 euro, echivalent in lei:

 • > să depună actul de proprietate/autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat;

 • > să prezinte procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare, in cazul autorizațiilor de construire;

 • > să depună copiile conforme cu originalul ale declarațiilor 112 depuse la ANAF pe ultimele 12 luni și raportate la Camera de munca, în vederea dovedirii numărului mediu de angajați cu contract de muncă în locurile de muncă nou create ca urmare a realizării investiției;

 • > să depună ultima situație financiară anuală și semestrială, în vederea stabilirii activității preponderente conform codificării CAEN;

 • > să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiției conform reglementărilor legale în vigoare.

 • b) pentru acordarea reducerii la plata impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor:

 • > să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat;

 • > să prezinte procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare;

 • > să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiției conform reglementărilor legale în vigoare.

 • c) pentru acordarea scutirii la plata impozitului pe terenul aferent investiției:

 • > cerere pentru acordarea de facilități fiscale respectiv scutire de impozit însoțită de documentele prevăzute de prezenta procedură;

 • > să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții viitor;

 • > valoarea estimată a investiției din autorizația de construire trebuie să fie mai mare de 200.000 euro, calculată pe baza cursului de schimb al monedei euro comunicat de BNR la data emiterii autorizației de construire.

 • III. condiții referitoare la acordarea ajutorului de minimis:

 • > respectarea regulii de minimis;

 • > departajarea întreprinderilor care solicită acordarea de facilități fiscale conform prezentei scheme se va efectua având în vedere următoarele criterii de departajare:

 • 1. valoarea investiției;

 • 2. numărul de personal nou angajat și menținut pe perioada acordării facilității fiscale;

 • 3.  profilul de activitatate:

  • 3.1. producție

  • 3.2. comerț

  • 3.3. servicii

 • > prezentarea unei declarații pe propria răspundere a întreprinderii care să ateste cuantumul ajutoarelor de minimis primite în acel an fiscal și în ultimii ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare);

 • > prezentarea unei declarații pe propria răspundere a întreprinderii prin care se certifică faptul că nu este îndeplinită nici o condiție pentru a fi considerată întreprindere în sensul definiției de la art. 7 lit. m),

 • (4) în cazul persoanelor juridice nerezidente în România, documentele prezentate trebuie să conțină informațiile similare solicitate contribuabililor - persoane juridice române.

 • (5) în vederea acordării facilităților fiscale prevăzute în prezentul Regulament, persoanele juridice vor depune la sediul Serviciului Impozite, taxe și alte venituri persoane juridice din Galați, str. Basarabiei nr. 55 bl. A16- parter, o cerere de acordare a reducerii sau scutirii la plata impozitului pe clădiri sau teren însoțită de toate documentele prin care își demonstrează eligibilitatea, pana la data de 31 octombrie a anului fiscal, pentru a beneficia de facilitat! începând cu anul fiscal următor, in conformitate cu prevederile art.456 alin. 3 si art. 464 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Cererea se completează in limba română prin tehnoredactare, conform modelului ce face parte integrantă din prezentul regulament și poartă ștampila și semnătura în original a reprezentantului legal al societății.

în cazul in care cererea pentru acordarea facilității este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, se transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau documentației.

în acest caz, termenul de rezolvare al cerererii curge de la data la care solicitarea este considerată completă.

în urma primirii cererii privind acordarea de facilități fiscale, Serviciul Impozite, taxe și alte venituri locale persoane juridice va analiza toate documentele ce însoțesc cererea, va întocmi și înainta spre aprobare Consiliului Local, Raportul de specialitate cu propunerea de aprobare a facilităților fiscale, in procent, sau de respingere, după caz. Consiliul Local va aproba acordarea facilităților fiscale, in procent, în mod individual, pentru fiecare investitor in parte, sau respingerea, daca este cazul.

IX. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI:

Art. 10. Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va depune la Registratura Generala a Municipiului Galați, o o cerere de acordare a reducerii sau scutirii la plata impozitului pe clădiri sau teren, pana la data de 31 octombrie a anului fiscal, pentru a beneficia de facilitați începând cu anul fiscal următor, in conformitate cu prevederile art.456 alin. 3 si art. 464 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde îșr are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații:

1

 • - datele de identificare;

 • - codul unic de înregistrare;

 • - asociați și reprezentanți legali ai întreprinderii;

 • - domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate ale întreprinderii;

 • - punctele de lucru ale întreprinderii;

 • - data ultimei mențiuni înscrise în Registru și obiectul acesteia;

 • - dacă sunt sau nu în dizolvare, stare de faliment, reorganizare judiciară sau alte situații de lichidare a activității prevăzute de lege.

 • b) certificat fiscal eliberat de organul fiscal în a cărui raza teritorială îșf are sediul contribuabilul persoană juridică, din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

 • c) certificat fiscal eliberat de organul fiscal local de pe raza localității unde întreprinderea își are sediul sau punctul de lucru, din care să rezulte că aceasta nu are datorii la bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condițiile legii;

 • d) o copie a cărții de identitate a persoanei împuternicite să semneze Cererea;

 • e) bilanțul contabil corespunzător ultimului exercițiu financiar, avizat de Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice, în copie certificată;

 • f) beneficiarul nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;

 • g) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale, conform cazierului judiciar valabil la data depunerii cererii;

 • h) declarații pe proprie răspundere privind:

 • - ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare);

 • - structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;

 • - eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă;

 • - faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • - faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă.

Aspectele anterior menționate pot fi incluse într-o unică declarație autentificata la notar, asumată de către beneficiar, pe propria răspundere a acestuia.

Art. 11.

 • (1) Administratorul schemei va verifica respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate asociate prezentei scheme, înainte de acordarea facilităților.

 • (2) Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 • (3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

Art. 12.

 • (1) Administratorul schemei de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • (2) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

 • X. DURATA SCHEMEI:

Art. 13.

 • (1) în cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în vigoare și până la data de 31.12.2020.

XI. BUGETUL SCHEMEI:

Art. 14. Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 800.000 euro, respectiv 3.640.000 lei, defalcată după cum urmează:

An

2018

2019

2020

TOTAL

Euro

200.000

200.000

300.000

800.000

RON

910.000

910.000

1.365.000

3.640.000

XII. EFECTE:

Art. 15. în cadrul prezentei scheme de minimis se vor acorda ajutoare unui număr maxim de 150 beneficiari.

 • XIII. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA

Art. 16.

 • (1) în cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.primariagalati.ro.

XIV. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA SI RAPORTAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

Art. 17. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le modifică / completează.

Art 18.

 • (1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

 • (2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare ia ajutorul de minimis primit în cadrul schemei și să transmită furnizorului / administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Art 19.

 • (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională săii europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.

 • (3) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

 • (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 • (5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării,

Art. 20. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 21

 • (1) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stal3, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

 • (2) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (3) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (4) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

 • (5) în cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.

Art 22. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art 23.

(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de ia data intrării în vigoare a acesteia.

 • (3) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului / actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

ANEXA NR, 1 LA SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

PROCEDURA DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE MINIMIS

> Orice solicitant, persoană juridică care dorește să beneficieze de ajutor de minimis în condițiile prezentei scheme depune la Registratura Generala a municipiului Galați o cerere pentru acordarea de facilități fiscale însoțită de următoarele documente:

 • -  Certificat constatator în original de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul întreprinderea solicitantă în care se menționează următoarele informații; datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, puncte de lucru și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

 • -  Bilanț contabil avizat de DGRFP Galați corespunzător ultimului exercițiu financiar, în copie certificată;

 • -  actul de proprietate/autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat, in copie certificata conform cu originalul;

 • -  Procesul verbal de punere în funcțiune a obiectului investiției și autorizația de construire;

 • -  Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat în original sau copie legalizată, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

 • -  Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul local, în original sau copie legalizată, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

 • -  Declarație pe propria răspundere autentificată la notar a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de insolvență, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, respectiv că societatea nu are activitatea suspendata sau nu se află în alte situații similare reglementate de lege;

 • -  Declarație pe propria răspundere autentificată la notar a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

 • -  Declarație pe propria răspundere autentificată la notar a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutor de minimis sau ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alți furnizori de ajutor de stat pentru aceîeați costuri eligibile ale investiției inițiale pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;

 • -  împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de finanțare;

 • -  Copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate a persoanei împuternicită să semenze cererea;

 • -  Opisul cu documentele depuse pentru obținerea facilităților fiscale;

 • -  Cererea se completează în limba română prin tehnoredactare și poartă ștampila și semnătura în original a reprezentantului legal al societății.

ÎNREGISTRAREA Șl EVALUAREA BENEFICIARILOR

 • -  cererea pentru acordarea de facilități fiscale completată, însoțită de documentele justificative se depune la Registratura Generala a Municipiului Galați, va fi înregistrată în registrul de intrări menționându-se data și numărul de înregistrare a cererii;

 • -  cererile vor fi analizate în funcție de data și numărul înregistrării, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării acestora la Serviciul Impozite, taxe si alte venituri persoane juridice;

 • -  în cazul în care cererea de acordare de facilități fiscale este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile solicitate, Serviciul Impozite, taxe și alte venituri persoane juridice din cadrul Direcției Generale Impozite, taxe si alte venituri locale va transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau documentației. în acest caz termenul de evaluare prevăzut mai sus curge de la data la care cererea este considerată completă. întreprinderea solicitantă va transmite completarea solicitată în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea înștiințării;

 • -  în urma primirii cererii privind acordarea de facilități fiscale, Serviciul Impozite, taxe și alte venituri persoane juridice va analiza toate documentele ce însoțesc cererea, va întocmi și înainta spre aprobare Consiliului Local, Raportul de specialitate cu propunerea de aprobare a facilităților fiscale, in procent, sau de respingere, daca este cazul;

 • -  Consiliul Local al municipiului Galați, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația de a face publică pe site-ul propriu utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă și respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea de facilități fiscale.

ACORDAREA ALOCĂRILOR SPECIFICE INDIVIDUALE

 • -  Scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul aferent investiției se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celei în care Consiliul Local Galați a aprobat prin hotărâre acordarea facilităților fiscale solicitate.


ANEXA NR. 2

LA SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS


Nr:_______________ Data înregistrării____________

CERERE

(se completează toate rubricile din formularul tip, în limba română, prin tehnoredactare)


Subscrisa ,....................... având datele de identificare menționate

în secțiunea A. reprezentantă legal prin di/dna.......................................................

având calitatea de ................................................ solicit finanțarea în condițiile

prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea locurilor de muncă in municipiul Galați,

SECȚIUNEA A.

Prezentarea solicitantului


Denumirea întreprinderii.......................................................................................

Adresa .................................................................................cod poștal.............

Telefon..........................fax.....................e-mail.............................................

Nr. înmnatriculare la oficiul registrului comerțului/data.............................;.................

Codul de identificare fiscal.......................................................................................

Forma juridică...................... capital social..............................deținut de:

-persoane fizice:...........................%

 • - întreprinderi mici și mijlocii:.....................%

 • - societăți comericale mari: .........................%

Obiectul principal de activitate:.............................................................................

Cod CAEN.......................................................................................................

Obiectul secundar de activitate.............................................................................

Cod CAEN..............................................................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior.................................


Cifra de afaceri conform ultimului bilanț contabil anual aprobat..............................lei

Valoare active totale, conform ultimei situații financiare aprobate...........................lei


Numele și prenumele...................................


Funcția...................................................


Semnătura autorizată și ștampila solicitantului


Data semnării..........................................


Pr^ședinte de^dință ■Eugen Gavan . '


1

plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite și taxe.

2

la data semnării contractului de finanțare.

3

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 436 din data de 28.06.2007.