Hotărârea nr. 393/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea termica si cresterea performantei energetice a cladirilor Centrului Multifunctional de Servicii Sociale" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 393 din 10.08.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică și creșterea performanței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 411/07.08,2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 10.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84860/08.08.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 2, Ut. e), art. 5, alin. (1), Ut. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), Ut. b), alin. (4), Ut d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul Reabilitare termică și creșterea performanței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte cte Eugen Gl


edință,

ianContrasemnează,

Secretarul municipiului GalațiANEXA LA HCL NR. 393/10.08.2017

Reabilitare termică și creșterea performanței energetice a clădirilor

Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Clădirea cufuncțiune socială „ Centru multifuncțional de servicii sociale,, situată in Galați, str Domneasca nr. 160, format din:

-corpul A cu regim de înălțime Pin care funcționează Căminul de bătrini pentru un număr de 44 persoane cazate și personalul auxiliar (asistente, infirmiere) -corpul B cu regim de înălțime Parter și Subsol tehnic cu funcțiunea de Cămin de bătrâni pentru un număr de 18 persoane cazate și personalul auxiliar (asistente, infirmiere, personalul de bucătărie)

Din punct de vedere constructiv imobilul prezintă următoarele caracteristici:

Corp A și Corp B:

-pereți portanți de cărămidă cu buiandrugi de lemn la uși si ferestre

-fundații de zidărie de cărămidă

-acoperiș tip șarpanta lemn, cu elemente de rezistență de lemn și cu învelitoare din tablă zincată

-tâmplărie exterioara deteriorată

-nu sunt prevăzute rampe pentru persoane cu handicap

-nu este prevăzut un sistem de ventilație pentru extracția aerului viciat

-centrala termică este neconformă

în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii se vor realiza lucrări de reabilitare energetică astfel încât să fie accesate fondurile prin „ Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3,3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, operațiunea B-Clădiri publice,,.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări, conform raportului de expertiză tehnică:

-consolidare corp A prin centuri ( două sisteme de centuri-cornișe și soclu) și stâlpișori b.a.

-consolidarea corp B prin introducerea de centuri orizontale și verticale -termoizolarea anvelopei clădirii prin aplicarea unei tencuieli termoizolante pe baza de perlit natural si înlocuirea tâmplariei existente cu tâmplărie de lemn staratificat si geam termoizolant tripan

-termoizolarea plăcii pe sol cu polistiren extrudat de locm

-termoizolarea planșeului sub pod cu vată bazaltică

-pentru soclu și fundații se propune un termosistem alcătuit de polistiren XPS de locm -sistem de încălzire in pardoseala pentru toate spațiile dimensionat corespunzător -înlocuirea centralei termice proprii cu două centrale termice în condensație pentru a asigura un nou sistem de furnizare a apei calde de consum

-realizarea unui sistem de climatizare a spațiilor aferente cu ventiloconvectoare cu chiler -panouri solare și boiler pentru prepararea apei calde -introducerea sistemului de control al iluminatului cu celule foto iluminare cu senzor de mișcare sau senzor de lumină naturală

-instalare de turbine eoliene verticale

-inlocuirea instalațiilor sanitare, termice, electrice deteriorate, refacere finisaje -înlocuirea învelitorii existente

-acoperișul va fi tip șarpantă de lemn acoperită cu invelitoare din țiglă-culoare maro cu accesoriile specifice jgheaburi si burlane din tablă

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 6421,045 lei

Din care C+M       : 4.517.761 lei

Capacități: -regim de înălțime: S+P

-Suprafața teren~7.740mp, A corp A~385mp, Acorp B~368,3mp, Acentrala termica- 33,i2mp

-reabilitare termică Scorp A=6g4mp, Scorp B~352mp

-reabilitare termică tâmplarie exterioară: corp A-S=iil7mp, corp B

S~722mp

-montare panouri solare-24 buc

- centrale termica murale in condensație-U5~i2oKW-6 buc -montare boilere 20001-2 buc, montare boilere ioool-2buc -centrala tratare aer

-instalație termice- încălzire L=6.200 ml

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: Buget local -2%

Buget stat-13%

Fondul European de Dezvoltare Regionala-85%

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de. Eugen Gă

OȘIEțTXV: REABILITAREA îglîHlCA Șt CREȘ'fgfiEA ^BRFOÎ^^fgl .£^R^gTICg A-CLApIRILOS -CMîRVLW

Wi^«CTI0»Al PB SERVim SOCIALE aiĂȚi; ■ ■■.■■■■■'  ■■■■■<■-■■■

WWXCIARî atHW RUWUHCTWAL. SERVICII SOCIAL OAlÂn ’

woiectwt s.c. ÂRHxoesKViSiOH s.u, - M00, r^i^i ■

B £ V M O «' o t

■ ■ .(cf, .ița. >w)


PRt «R

FAlAt


Anexa 7 ■■. ' 1.

: '' > -■■ f

P.T.+C.S»?

04,  1

I


RBA9XUTÂRIA TERMICĂ ȘI CRgffBBA             imaritCB A CLĂ&îftltOK CENTRULUI

MlLTXFUHCpom PB SWICliiOGIALE WAȚI jud. «h bmeașe^w W

inima Wsat lei fW di» data fa


to mii lei / âîi.i

crt«

j.'j^.^'^^           ațW!

1

a'

14


™»K

denumirea capitolelor al subcapltol-șlor

l’WSSS&KWrWtlK’ml’S&l&tâx^^                                                      &


.....44iMenajeri pentru protecția wâdiuiui și ancore la starea ipițlpU... .    . ..   . .     .. ..

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților ....................... ^șîț^șȘâiî^ȘȘâE®9*"^*»!'^ 72777”

fflg

••••—••     ’»,v,•;.?>«;.•.*•'5'.V•.•."•.b::',<>j ț.-țf^R .•*•■.?•■..•»

*ț‘ *:.’ *:’ »./.■. »*<f' ...... ‘ ......

22


•1,3


1>4*£*


Z*rC


2"B8

S&M


aK^mjSS

'OS^Wi; .,.-

'33-/X- ' <    '■'


Xi3

HI


*^U ’ "....... 3 , ; 15W

yyțțȘfjțgsgge*.

tehnic» '

ZZtM 23® / : . .CWg

1/471


_r^,^r>; ■; ■■ ■ ■......' ^1. -■- L -^-y!,[„,„ u.^ ^-.L->u.Jli.iiLri.-i.-r -; n'.J.--[r-r- -Vi.n .nr .nr jr.iii .. .-n : / ■ '-. Y'j- "\ ' , ' 2^_i, / ■ ■■-^

. . ști^iu geptg^Mc                           ,    ' 2. J 3>

....                  .........,- ..... -Y

"L^erfipnr^...........     .

^.^.^■^,.^....L................

ootumtatii ^suport si aligWeli'.^W obținerea . g

MATO/ .3^                      .....^-.7--;,;,    . y^ —


Certificarea performantei energetice si audȘitvl

:3,.S Ptclectere .'


33,4 liSz


^wtV'țOfr


344


o,s

3,0

33 zs


o.a.l.i, ./stadiu fa ffafaiMtfag facufantatte fa âv&afa a țfarfaUfa fa invfatitii si efevi* fanefat factifadititii. fahriite htffasăr& iri fafafaa fati/wH .___________avifalfa/ă£fadfailfa/fat0^fatitfa

farifttfae tahrrteo fa cfaitafa â protectulut

....................................................


Qrganpamaj

WiioiZ

Hfaafafafafa fa pfaifat fantfa oMectlwi, fa

. J.

22^M3S2ZZZZZZZZZZ—


EESW


pg p.fajfafa fa tfaciitie a jucrfatlfa


22

. - IM

wf045128f$80

2&W


lu ';2W î ... i£W


28^33

'2/214 13334 ’Ș>?58 ' 3,4'H


2Șm 5&1 ids/fts "Tî^fa


334-7g

,,......; ..._,~ol

1-32-416 -- ------iOb


.....^/^r.

■IfaSfâ.3,.3.îS

pentru participarea prviectMtutui ;(p

incluse în prâgfwiil de central ul lătrariiitr- di execuție, fwtzm1 de către Mspector&tuL <te. Sten tt „ ■ ........     ..........................................£0nsW^j1

10,0

2,303

1,977

•i,

. ■ .......— "' ■

isâi--.-------;,:..........:......;■...;,-..'..........;.....■            ■'.rCASîTpț

'TSS

. Im

'4hișs

■■■: ...‘!7C

....

iiis®

iv*fitiîia7îr

—.....

$os'!

fttea

iisiiw

A?-yș t£ < 7£ e ’:£=££?

4,J

Construcții si insfetUtH

’' ww

r Tfiw

■ 4«MP

-.■:‘......<B

........ -A?

Hontăj utilaje, echipamente tehnologic® si

' 85,5^

...

. . 1M58

. MW

......,.„..Mx63>

43

Utilaje si âchipanfente tehnologice si funcționale

................ •.. -

' 84M52

..... . iSW

. 0,800

......jșw

...0,000

Î.8SM19

.......a^M

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj -si echif^teerite de transport.

SȘarl                '         ' ' "    •“'■■■■■'•■■■

. ,ej»

0,000

......._Aaâ

......

' 0,000

■■" 0,000

O

Activ®.    ..... .’*

r.......,0,w

XWi

«■a

- ...Sj.ț

qrganwe ție. S8hd^Ă (bax, ^ȘM.Mn. &?.>. .4).. .........

/......O«

1&372

103,106

2WÎ

544^

lucruri de <•»«§trucțit st. instalații aferente.

...............

M.

. Ș$M

1^4/2-

5.,X3v

.....        :Că« pr^nț^ude &Mțțer .......

......&W.

. ,

fitului ....

.. -*MS5

.....1M£

77355

Ir .. 1M>

. 5.M

C&tâîsl&m&te & dobânzile aferente creditvM'.

.......... ................................................?

.............. -AW

.... . &.w

..0M

;:.... A®]

5,2.S-

Cota âf^mță fSC #WU cantrbLUL l&litM . : ferdrUpr ^..:c®^yțtll^X.............,.  .....  . . . ■

.... M

...»«

. .

..............J

Ș,2*J

Cutei aferenta ișc pentruL controlul statutului in âmehâjdreo tdMtoHului, ârbdni^ăl piatra

.... . . .

........

...........

&M

34, §Z^,

ZM.

5,2^4

■tW aferent# cwit WW d Cb'fistruttPClldr *

XZM

&>&

fax® pentru acorduri, pvUe conforme si

Wr«ld de ț&fldțndr^șșfțtiifdre......................

■IM

B,500

...................Mi

-hMiuUH diy^rw..^i .nw®V4ZMtM         4i». CHH)

. . 3Z&644

■#4M

Âsi, m

. . 400,0^.

............%4<

:heituieii                 $1 puWtiwh-

4/202

0,930

0>798

5,000

’ 1,101

'                   i'.' '.■

L. Uste;jși;;to&hre -Is^ei

■■" ■':■ .■.3. ':'.-'--l-

.?.,.. x L.. ........................ ..•.

..OW

■ ’ ' 0,000

.    '. f,g|Rr0S^^efihoi0gi^'’.^K $$teȚ......'.' "."„ .             .. S.,.

■-- .....■'

' j'i ifjr ■ u *r$~-

. :.......'.MȘ0

...... 0,000

0,000

raw

-r'iYSÎ'Mdj țfeăl?

'r '• 'âjStQLi'900 !

'«vîTi *

gjmM^Qw

i


&8W1W.


i?

_       .J.

---------------.....

$

£

&

■ t

întocmit

£0. Ârhjd&ikvlafon &|%L AA. Ana;Mptetowc