Hotărârea nr. 392/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice la - Caminul pentru persoane varstnice Sf. Spiridon" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 392 din 10.08.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice la „Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 409/01.08.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 10.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81136/01.08.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2005, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 — Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul Creșterea performanței energetice la „Căminul pentru persoane vârstnice Sf Spiridon” Galați, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octavrctn Kovacs

ANEXA LA HCL NR. 392/10.08.2017

Creșterea performanței energetice la ^Căminul pentru persoane vârstnice Sf Spiridon” Galați

Căminul pentru persoane vârstnice Sf Spiridon are regim de înălțime P+4E+subsol tehnic, este situat pe strada Domnească nr. lâobis și a fost construit în anul 1976. Parterul clădirii este destinat birourilor administrației, asistență mediclă și socială, activităților comune, sala de mese, bucătărie, magazie și depozite de alimente. Cele 4 etaje sunt destinate cazarii bătrânilor, având câte 20 camere pe nivel.

Proiectul se incadreaza in cadrul Strategiei de dezvoltare a municpiului Galați 2016-2025privind dezvoltarea energetică durabilă comunității, respectiv creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă, astfel incât emisiile de CO2 sa fie reduse cu 20%.

Pe teren sunt amplasate căminul, centrala termică, spălătoria și capela.

Din punct de vedere constructiv imobilul prezintă următoarele caracteristici:

  • - cadre și diafragme armat șiplanșee din beton armat monolit -acoperișul este de tip terasa necirculabilă din beton armat

Spălătoria si centrala termică este alcătuită din două corpuri, cu regim de înălțime parter, structurată funcțional în două compartimente distinct cu accese separate. Structura de rezistență este alcătuită din cadre de beton armat monolit cu acoperiș tip terasa necirculabilă din beton armat.

în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii se vor realiza lucrări de reabilitare energetică astfel încât sa fie accesate fondurile în „ Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, operațiunea B-Clădiri publice,,.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări, conform raportului auditului energetic si a expertului tehnic :

  • 1) Lucrari la corpul cămin

  • - termoizolarea si hidroizolarea terasei, planseelor

-termoizolarea pereților exteriori, acoperișului tip terasa cu vată bazaltică de îocm grosime

-termoizolarea conductelor de distribuție agent termic

-înlocuirea cazonelor si echipamentelor aferente in Centrala termică

-realizarea unui sistem de climatizare a spatiilor

-montarea unei centrale fotovoltaice

-înlocuirea instalației sanitare deteriorate

-se va trata corespunzător rostul de dilatare/antiseismic dintre cele doua corpuri -centrală termică si spălătorie

  • 2) Lucrări de sistematizare verticală

  • 3) Lucrări la instalațiile și rețelele electrice, instalații sanitare (apă rece șiapacaldă—— menajeră), instalații termice

-înlocuirea cazonelor și echipamentelor aferente CT existente, ce prezintă un grad de uzura fizică si morală ridicat cu unele noi cu funcționare automată și cu randament ridicat

Nu se vor realiza lucrări de consolidare întrucât nu se influențează negativ rezistenta mecanică si stabilitatea centrului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 4,053,198,51 lei

Din care C+M       : 2.442,734,84 lei

Capacități: -regim de înălțime: S+P+4E

-Aconstruită cămin=723,37mp,Adesfasurată camin-4101 mp -Aconstruită spălătorie si centrala termică-106,78 mp -reabilitare termică 8=1.640 mp

-instalații electrice interioare L=37 ml

-montare panoufotovoltaic -1 buc,P=34oW

-cazane centrala termica -2 buc

-dotări PSI

-aparate climatizare-2 buc

-instalație ventilație

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: Buget local -2%

Buget stat-13%

Fondul European de Dezvoltare Regionala-85%

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte dc EugențEi

iu

E

*


r1.^'J*L
*


■I*


£*—7,■ i&nMf îfjhftii felYlAw-L 4^2$      -,**7?% u.; juni.

9 «9


SSS3S&iSXsK3î22S55sSdsSȘ— ----- r- .. - r- - t
'i'jî U*

101263.592--.. -

u .......t "■

: b ;