Hotărârea nr. 391/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a cladirii - Centrul de locuinte si sprijin pentru tineri" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 391 din 10.08.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a clădirii “Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 408/01.08.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 10.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81132/01.08.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin, 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a clădirii “Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri” Galați, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Eugen Găiffyn

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ocțdvîăn Kovacs

ANEXA LA HCL NR. 391/10.08.2017

Creșterea performanței energetice a clădirii “Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri” Galați

Clădirea cu funcțiune socială „ Centru de locuințe și sprijin pentru tineri,, are regim de înălțime P+iE+subsol tehnic, este prevăzută cu 24 camere pentru tineri, spălătorie, bucătărie, centrala termică si birouri.

Din punct de vedere constructiv imobilul prezintă următoarele caracteristici:

  • - cadre si diafragme armat siplansee din beton armat monolit

-pereți exteriori și de compartimentare sunt realizați din bea, iar compartimentările sunt din gisp carton cu structura metalica

-acoperișul este de tip șarpanta din lemn cu învelitoare din tablă

-scurgerea apelor pluviale este exterioară, executata cu un sistem de jgheaburi și burlane din tablă de oțel finisată anticoroziv

în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii se vor realiza lucrări de reabilitare energetică a astfel incât să fie accesate fondurile în „ Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3,3.1 Sprijinirea eficientei eenrgetice, a gestionarii inteligente a eneregiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, operațiunea B-Clădiri publice,,.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări, conform raportului auditului energetic:

  • 1) Lucrări pentru anvelopa clădirii

-izolație termică pereți exteriori, izolație termică soclu cu polisteren extrudat -izolație termică planșeu sub pod și înlocuirea asterelei acoperișului șarpantă -izolație termică acoperiș terasa (centrală termică) cu polisterin extrudat ignifugat -izolație termică placă subsol cu polistiren extrudat ignifugat

-înlocuirea tâmplariei PVC cu geam termopan existente cu tâmplărie PVC cu vitraje

  • - montarea de glafuri interioare din PVC, iar la exterior glafuri din tabla vopsite în câmp electrostatic

  • 2) Lucrări pentru instalațiile aferente clădirii

-termoizolarea conductelor de distribuție agent termic pentru încălzire și apă caldă de la centrala termică proprie

-înlocuirea cazanelor și echipamentelor aferente CT existente, ce prezintă un grad de uzura fizică si morală ridicat cu unele noi cu funcționare automată și cu randament ridicat

-realizarea unui sistem de climatizare a spațiilor aferente cu ventiloconvectoare cu chiler

-înlocuirea ventilatoarelor din grupurilor sanitare cu unele cu turație variabilă cu senzor de prezență

-înlocuirea instalațiilor sanitare, termice, electrice deteriorate

-introducerea sistemului de control al iluminatului cu celule foto iluminare cu senzor de mișcare sau senzor de lumină naturală >60%

-înlocuirea neoanelor fluorescente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED

Strada Navelor nr. 3, Galați 800030 Tel/Faxi 0236411779 secre tăria t@ prolect-gălat i. ro        www.proiect-galatl.ro

I" ■■■■■■    ........ I I I* m      -----lini'

REG. COM. J/17/27/1991           R035BRDE180SV03904591800


y


C.I.F. RO 1634170                         B.R.D. - G.S.G. Galați


DS© 114001 8 2004


R094TREZ3065069XXX001658

Trezoreria Galați


DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: "Creșterea performantei energetice a clădirii Centrul de Locuințe sl Sprijin pentru Tineri" Galați

conform HGR 907/2016- ANEXA 6 PALI  .

Hr" cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare țrara iva)

IvĂ 19%

Valoare (inciusjv 1 vaj

Iei

iei

iei

1 2

3

o1

CAPITQLUL1. CHELTUIELI PTR.OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

-

1.2,1 .Demontări rejele

-

1.22 Lunări de sistematizare verticală

-

-

1.3

Amenajări ptr protecția mediului șl aducerea la starea Inijlnls

1.4

Cheltuieli pentru relocare /protecția utilităților

toTal cajti ul i. 1'

-

-

CAPITOLUL 2.CHELTWELI PTR.ASIGIGURARE A UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2,1

Branșament apă rece

-

-

2.2

Racord canalizare

-

-

2.3-

Taxe avizare (ISCIR ȘI DOSAR GAZE)

5.500/JDO

1.045,000

G,545,000

2.4

INST, UTILIZARE GAZE NATURALE

6,000,000

1.140,000

7.140,000

Taxă rașordare alim.en.electrica

-

-

I U I AL tĂW'l OL 2.

"      niooȚbu

2185,UUU

3.1

CAPITOLUL 3. CHELTUIM PTR. PROIECTARE ȘI ASISTENȚA TEHNIC

1

STUDII

3.1.1

Studii teren :GEO,TOPO, HIDRO

2.000,000

3BD,00D

2.380,000

3.1.2

Raport privind iihpactul asupra mediului

3.1.3:

Alte studii specifice

3.2

DOCUMENTAȚII -SUFORT aictiejtwleti pentru obținerea de avize; acorduri gi autorizații

600,000

600,000.

Autorizație de construcție

-

Avize

600,000

600,000

3.3

Expertiza tehnica

8.5U0,000

1.615,000

10.115,000

3.4

Lernncareă |5!țndhnăritel             ii Aiivutut" "Ir

energetic al dadîrtlor

6.000,000

1,140/000

7.140,000

3.5-

•Proiectare

109^68,000

20,760,920

130,028,920

3.5.1. TeniH deproiectare

3.5.2 studiul de prefezabilitate

-

-

3.5.3 studiul de fezabilitate /DALI/DTCU, AVIZE

■43.000,000

8.170,000

51,170,OOD

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vedem obținerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a.detaliilor, de execuție

3.5.6 -Proîecttehnfeșidetalii de execuție

66^68,000

12590,920

78,858,920

3.6 '

Organizară procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanță

33581,000

6,380,390

39.9615.90

3,7.1 managementul de proiect ptr.ObfecLivul de in

33581,000

6.380,390

39.961,390

3/.7.2Auditul financiar

3.8

Asistență tehnică

22.164,278

4,211,213

26.375490

3.8.1. din partea proiectantului 0,5%

7.388,093

1.403,738

8.791,830

5,8.1! peperioada de execuție a lucrărilor

......

J.BX2;7 pentrupaticipareaproiectanhiluila fazele aduse in programul de control al lucrărilor de ‘xecutie , avizat, de către ISC

3.8.2. Diriginte de șantier

"              14,776,185

2807,475

17,583,660

LOIAL CÂiTIVL 3.

182.113,2^1

34.^7,523

216.600, b(jll

CAPITOLUL 4.CHELTUlELrPENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1    <

Construcții ^instalații

c

>b.l ARHITECTURA

705.428,000

134,031,320

839.459,320

-

-


ir

Denumirea capitolelor Șl subcapitolelor"

--WxeWTW

--m-

Valoare (mctosiv’vA) î

crt.

de cheltuieli

Mnieț

JMUIH

Mii tei

I                          2             """'"

■3

:b

ob.2 INSTALAȚII SANITARE

3Ș6O8;50(J

6.765,615

'        42.374,1'15

ob,3 INSTALAȚII ELECTRICE

293.535,000

56.151,650

351.686,650

ob.4 CENTRALA TERMICA( INSTTERMOMEC. Al

J               101.936,000

19.367,840

121.303,840

QB:5 instalate termice INTERIOARE

225.390,000

42.807,000

268107,000

OB.6 INSTALATE 1NCALZ1RE RACIRE

63.300,000

■12XJ27,flOO

75.327,000

OBJ GRUP RĂC11& CT REȚEA. TERMICA AfeR

12600,000

Z394,00[j

14.994,001)

OB.8 INSTALAȚII VENTILARE GS BUCĂTĂRIE,

810,000

153,900

963,900

OB.9 INST. DE AER CONDIȚIONAT

400,000

76,000

476,060

TOTAL 4.1

1.440.917^00

273.774,325

1714.691,825

4.2

Montaj utilaj tehnologic

OB.4 MONTAJ IN CENTRALA TERMICA

10.194,00

1.936,860

12.130,860

OB.6 MONTAJECHIP. ÎNCĂLZIRE-RĂCIRE

14.067,000

2.672,730

16.739,730

OB.8 INSȚ. VENTILAȚIE GS, BUCĂTĂRIE ,SPALA

540,000

102,600

642,600

OB.9 INST, DE AER CONDIȚIONAT

400,000

.76,000

476,000

TOTAL 4.2

253201,000

4.788,190

29.989,190

43

Utilaje,echipamente tehnologice și funcjionale cu montaj :

UTILAJE AFERENTE OB.3PANOURI FOTOVOLT/

101.450,000

19.275,500

120.725,500

OB.4 UTILAJE IN CENTRALA TERMICA

101.936X100

19.367,840

' 121303,840

OB. 6 ECHIPAMENT ÎNCĂLZIRE -RĂCIRE

140,668,000

26.726,920

167.394,920

OB.8 JNST. VENTILAHE GS, BUCĂTĂRIE, SPALA

5.400,000

1.026,000

6.426,(100

OB.9 1NST. DE AER CONDIȚIONAT

4.000,UDO

760,000

4.760,000

TOTAL 4.3

353.454,000

67.156,260

420.610,260

4.4

Utilaj fără montaj și echipamente de transport

-

-

TOTAL 44

-

-

-

4.5

Dotări

DOTĂRI PSI IN C. TERMICA

368,000

69,920

437,920

DETECTOR DE GAZE

1.200,000

228,000

1.428,000

TOTAL 45

1,568X100

297,920

1.865,920

4.6

Active necorporale

TOTAL 4.6

TOTAL CAPITOL 4,

1.821.140^00

346.016,695

2.167.157,195

CAPITOLUL 5; ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier:

36.940,463

7.018,688

43.959,150

5.1.1. Lucrări de construcjdi 1,5%

22.164,278

4.211,213

26.375,490

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1 %

14.776,185

2;807,475

17.583,660

5.2

Comisioane,cote,taxe,costul creditului

16,497,611

16.497,611

5.2,l.ComiSioanele si dobinzile aferente creditului jancil finanțatoare

c

5.2,2 cota aferenta ISO pentru controlul alitatii lucrărilor decorțstnictiî (0,5%)

7.498,914

7.498,914

i

n amenajarea teritoriului urbanism.pentru

1499/783

1.499,783

c

■onsfruclorilor CSC 0,5%

7.498,914

7.498,914

E

lutorozade de construire /desființare

5.3

Cheltuieli diverse șî neprevăzute 10%

201.475,378

38.280,322

239.755,700

5.4 c

heltuteli pir. Informare' ei publicitate

TOTAL CAPITOLE.

254.913,451

45299,010

300.212,460


CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Șl TESTE


61

6,2Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice șl țeste


TOTAL CAPITOL 6

TOTAL gl dincare 7C+M


amaamiM


lin pliaturi conform ghid

Dala


Beneficiar / Investitor1 euro J=4Z51


427,988,227


'£'^284.958,7282.697.655,456

1.784.741,505


tATE MARIANA


Arh. cristian salmen