Hotărârea nr. 390/2017

Solicitarea transmiterii imobilului "bloc Cristal" din domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului judetului Galati in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 390 din 10.08.2017

privind solicitarea transmiterii imobilului "bloc Cristal” din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, IonuȚFlorin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 410/01.08.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 10.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive, nr. 81382/01.08.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

HCL nr. 390/2017

Art. 1 - (1) Se solicită transmiterea imobilului ”bloc Cristal”, situat în Galați, strada Al. I. Cuza, nr. 47, din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului Județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

(2) Datele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în anexa care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termenul stabilit prin hotărâre a Guvernul;

(2) în termen de 30 zile de la preluarea imobilului se va proceda la

înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Galați și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octăvign Kovacs

H6fcrnrr39o/2017-

Anexa la HCL nr. 390/10.08.2017

Nr. cri.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situație juridică actuală

Obs.

1.

bloc Cristal

situat în Galați, str. Al. I. Cuza nr.47

Regim înălțime: S+P+M+3E

S teren = 1.528 mp

S constr. = 1.074 mp

S desf. utilă = 4.060 mp

S constr. desf. = 6.444 mp

aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefect-județul Galați

■se solicită trecere în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați