Hotărârea nr. 377/2017

Solicitarea transmiterii imobilelor 302 si 3006, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati, in vederea realizarii de locuinte prin programul ANL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 377

din 27.07.2017

privind: solicitarea transmiterii imobilelor 302 și 3006, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea realizării de locuințe prin programe ANL

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 394/18.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75430/18.07.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 75432/18.07.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Instituției Arhitect Șef, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4) și ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se solicită transmiterea imobilelor 302 și 3006, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, în vederea realizării de locuințe și funcțiuni complementare spațiilor de locuit prin programe ANL.

Art. 2.(1) - Municipiul Galați va realiza, în colaborare cu Agenția Națională pentru Locuințe, 3 blocuri de locuințe cu regim de înălțime maxim P+5 și un număr total de max. 132 apartamente, pe terenul imobilului 302, împreună cu locurile de parcare aferente, destinate închirierii pentru tinerii specialiști din învățământ și sănătate, într-un termen de 10 ani de la transmiterea imobilului, cu fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe sau din alte surse de finanțare legal constituite.

(2) Municipiul Galați va realiza, în colaborare cu Agenția Națională pentru Locuințe, 8 blocuri de locuințe cu regim de înălțime maxim P+5 și un număr de cca. 352 apartamente, pe terenul imobilului 3006, împreună cu locurile de parcare aferente, destinate închirierii, într-un termen de 10 ani de la transmiterea imobilului.

Art. 3 - Consiliul Local Galați va aproba transmiterea, conform legii, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, 50% din locuințele ce se vor realiza pe terenul imobilului 3006, dar nu mai puțin de 176 unități locative, împreună cu terenul și locurile de parcare aferente.

Art. 4 - în cazul în care nu se respectă destinațiile imobilelor și obligațiile prevăzute la art. 1, 2 și 3, imobilele 302 și 3006 revin, de drept, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5 (1) - Predarea-preluarea imobilelor transmise se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termenul prevăzut în hotărârea Guvernului de transmitere.

(2) în termen de 30 zile de la preluarea imobilului, se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Galați și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului local Galați.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați Kovacs