Hotărârea nr. 376/2017

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului in suprafata de 3647 mp, proprietatea municipiului Galati, situat in Galati, Str. Traian nr. 390

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 376

din 27.07.2017

privind: dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 3647 mp, proprietatea

Municipiului Galați, situat în Galați, str. Traian nr. 390

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 395/18.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75416/18.07.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 75418/18.07.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 42849/26.06.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1.340/26.11,2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 și Anexa din 26,11.2015 la Ordinul nr. 1.340/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin (3) din Legea 215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului, în suprafață de 3647 mp, proprietatea publică a Municipiului Galați, situat în Galați, str. Traian nr. 390, după cum urmează:

  • - Loti - cu suprafața de 3060 mp, având numărul cadastral 125007;

  • - Lot 2 - cu suprafața de 587 mp, cu destinația drum, având numărul cadastral 125008;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea Lotului 1, cu suprafața de 3060 m.p., din proprietatea publică a municipiului Galați în proprietatea privată a municipiului Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu Octgtnăn Kovacs

44M1&


3«L


Zț'

t~ Z< h: ?- -

H -'4*


Plan de amplasament si deltmhar® a imeMWm cu propunerea de dejdlplre/allpire hjrww'


ANEXA LA HOL NE 37&27.0720E


.............. ' ( A&» igwfîsfito1;...........'

Mtfme      1              Strada Traten iw-.'W          ;

KSE»    JW—~ȚnHq'aiKH.................——    ■’"x...«mDsăpfrgĂWira imobH

îfc«tîa wsw» JMti» «b» tflaudțțtfr# ftipn)

6H»M3a UM«lr» (<&MM «SiWJSptNl) .

Mr.m

5»far»l»t<» artaWrriâ

î>B»Ș*r*»-

WrvCKi,

: waiM W}

ÎJMîftW

WMUfai

8WS?

........................

w

fe ■          .

W

UJTi

™K~”^

..............« . '

w?

T<âi i

.........3SA7..........! Za'-',

■^i.j j UK iu

Gi.

Zf^iW

n

‘ -------------------------■■(.«*                                     '±il

< '«*’ >

VA,________ -