Hotărârea nr. 374/2017

Modificarea si completarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 374

din 27.07.2017

pentru: modificarea și completarea H.C.L. nr. 111 din 20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 392/18.07.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75382/18.07.2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 75384/18.07.2017 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 10856/20.06.2017și nr. 10998/22.06.2017, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 64818/20.06.2017, respectiv sub nr. 37171/22.06.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 28, lit. J”, art. 39, alin. (4) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) din anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) Ut. ”d” și alin. (6), Ut. ”a”, pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexele Al, A2 și I din H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexele 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Eugenffavan

\’r \

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavi'ctn Kovacs

„Anexa A1.

TARIF/ORA ÎNCHIRIERE UTILAJE (cu manoperă)

I Nr. crt.

DENUMIRE UTILAJ

TARIF propus lei/ora fara TVA

1

Tractor U650 cu remorca

- funcționare

- staționare

45,73

13,37

2

Tractor U683 cu remorca

- funcționare

54,12

- staționare

13,37

3

Tractor U445 cu remorca

- fimctionare

27,51

- staționare

13,37

4

Tractor agricol tip 804 cu remorca

- funcționare

43,67

- staționare

13,37

5

Autoutilitara FIAT

- funcționare

45,07

- staționare

13,37

6

Autoutilitara FIAT cu remorca

- funcționare

47,56

- staționare

13,37

7

Autocamioneta Dacia - tip papuc

- funcționare

24,51 lei/ora sau

1,63 lei/km

- staționare

13,76

8

Platforma Rotativa cu Braț - 35 PMG

- funcționare

74,55

- staționare

13,76

9

Tractor Zetor Proxima 100 cu remorca

- funcționare

79,60

- staționare

13,37

10

Platforma Rotativa cu Braț - 24 ADP

- funcționare

90,29

- staționare

13,76

11

Autocisterna profesionala cu bena

- funcționare

36,92

- staționare

12,97

- motopompa cisterna

28,00

12

Minicamioneta pt. transp. cu bena basculanta

- funcționare

31,06

- staționare

12,58

13

Mini - încărcător

- funcționare

32,86

- staționare

12,58

14

Automacara 40 tone

- funcționare

93,05

- staționare

13,37

15

Tractor Farmatrac 690 DT cu remorca

- funcționare

65,88

■ staționare

13,37

16

Mini-Buldoexcavator

- funcționare

35,82

- staționare

12,18

17

Tractor Farmatrac 690 DT +

Freza deszăpezire Samasz Tornado

- funcționare

76,86

- staționare

13,37

18

Motocultor BCS 738

- funcționare

28,92

Tarifele nu includ CCI de 17,40 %, beneficiu de 5 % si TVA.”

Președinte de/sedință, Eugen Ggiyan

„Anexa A2.

TARIF/ORA ÎNCHIRIERE UTILAJE

(fără manoperă)

Președinte deV Eugen Găl


jdintă


Nr. crt.

DENUMIRE UTILAJ

TARIF PROPUS lei/ora

1

MOTOCOASA FS 300

7,70

2

MOTOCOASA FS 480

12,86

3

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 660 (066)

20,69

4

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 440 (044)

14,38

5

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 360 (036)

11,20

6

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 260 (026)

9,97

7

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 200 T (020)

10,96

8

EMONDOR STHIL HT75

8,59

9

MOTOFOARFECA STHIL HS 246 + 026

9,73

10

ROTOSAPA BC 40 cu FS 300

7,61

11

MOTOBURGHIU (Motofreza) BT360

20,50

12

MOTOCULTOR MAT MAGRID G14D

14,22

13

UTILAJ DEZAFECTAT CIOATE - HUSQVARNA SG 13 A

43,50

14

MOTOPOMPA DE APE MURDARE STHIL P 840

10,55

15

MOTOSTROPITOARE (ATOMIZOR) STHIL SR 400

10,09

16

GENERATOR CU POLIZOR

22,15

17

GENERATOR CU PIKAMER

15,67

18

GENERATOR WG 200AC - Z.V.

10,69

19

MOTOCOASA Husqvarna 555 RXT

14,44

20

UTILAJ DE TUNS GAZON cu colector de deseu vegetal Husqvarna CTH 224 T

25,14

21

MAȘINA DE TUNS GAZON VIKING

11,20

22

MOTOPOMPA HONDA GX 120

4,60

23

MOTOCOASA STIHL FS 360 C

12,73

24

MAȘINA DE TUNS GARD VIU STIHL HS 82 R

4,45

25

MAȘINA DE TUNS GARD VIU HITACHI CH 50EA3

3,67

Tarifele nu includ CCI de 17,40 %, beneficiu de 5 % si TVA.”

„Anexa I


TARIFE ÎNCHIRIERE TEMPORARA A TERENURILOR de către Societatea Gospodărire Urbana SRL Galați

Nr. crt.

Denumire activitate

TARIF PROPUS fără TVA

1

închiriere temporara teren pentru activitate comerciala

3,00 lei/mp/zi

2

închiriere temporara teren pentru desfășurare diverse evenimente

3,00 lei/mp/zi

3

închiriere temporara teren pentru festivaluri si circuri

0,60 lei/mp/zi - pentru suprafețe mai mari de 1.000 mp

1,20 lei/mp/zi — pentru suprafețe mai mici de 1.000 mp

4

închiriere temporara teren pentru parcuri distractive si patinoar

0,25 lei/mp/zi - pentru suprafețe mai mari de 500 mp

0,30 lei/mp/zi - pentru suprafețe mai mici de 500 mp

5 ■

închiriere temporara teren pentru desfășurare târguri: produse industriale, produse tradiționale, s.a. similare

1,50 lei/mp/zi - pentru suprafețe mai mari de 200 mp

2,00 lei/mp/zi - pentru suprafețe mai mici de 200 mp

6

închiriere temporara teren pentru: expoziții, expunere produse promoționale

10,00 lei/mp/zi -