Hotărârea nr. 371/2017

Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA rtr. 371

din 27.07.2017

privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 389/18.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74978/17.07.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 74980/17.07.2017, al Biroului Resurse Umane și Salarizare și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 11, alin. (1), art. 38, alin: (2), Ut. "b” din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „a", alin. 3, lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați, începând cu luna iulie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, / 7 Eugen Găvan

ANEXA LA HCL NR. 371 DIN 27.07.2017

.RII DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI GALAȚI SI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR GALAT1-FUNCTII PUBLICE SI FUNCȚII CONTRACTUALE AFERENTE FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRAȚIE"

Nivelul i Evidenta

îaxim al grilei de salarizare pentm funcțiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați si Serviciul Public Comunitar Local de a Persoanelor Galați., reprezentând indemnizația viceprimarului municipiului Galați, stabilit conform Legii nr. 153/2017, anexa IX

11600 lei

Coeficient

8

z

I. S ALAREARE FUNCȚIONARI PUBLICI

a) I ’unctii publice de conducere

Nr. crt

Funcția

Gradul

Nivelul studiilor

Salariu de baza

Gradația 0

Coeficient

Gradația I

Coeficient

Gradația 2

Coeficient

Gradația 3

Coeficient

Gradația 4

Cbeficient

Gradația 5

Coeficient

1

Sec

retar al unității administrativ-teritoriale

n

S

8856

6,108

9521

6,566

9997

6,894

10497

7,239

10759

7,420

11028

7,606

2

Dhj

ector general

n

S

8303

5,726

8926

6,156

9372

6,464

9841

6,787

10087

6,956

10339

7,130

3

Ari

litect-șef

n

S

8257

5,694

8876

6,121

9320

6,427

9786

6,749

10030

6,917

10281

7,090

4

Dii

ector general adjunct

n

s

8197

5,653

8812

6,077

9253

6,381

9715

6,700

9958

6,868

10207

7,039

5

Di

ector executiv

n

s

8145

5,617

8756

6,039

9194

6,340

9653

6,657

9895

6,824

10142

6,994

6

Di

■ector executiv adjunct

n

S

7629

5,262

8202

5,656

8612

5,939

9042

6,236

9268

6392

9500

6,552

7

Șe

‘serviciu

n

S

7125

4,914

7659

5,282

8042

5,546

8444

5,824

8656

5,969

8872

6,119

8

Șe

r birou

n

s

7023

4,843

7550

5,207

7927

5,467

8324

5,740

8532

5,884

8745

6,031

LC

ice

Nr. crt

Funcția

Gradul

Nivelul studiilor

Salanu de baza

Gradația 0

Coeficient

Gradația 1

Coeficient

Gradația 2

Coeficient

Gradația 3

Coeficient

Gradația 4

Coeficient

Gradația 5

Coeficient

1

M

mager public

superior

' S

6766

4,666

7274

5,016

7637

5,267

8019

5,530

8220

5,669

8425

5,810

principal

s

6264

4320

6734

4,644

7071

4,876

7424

5,120

7610

5,248

7800

5,379

asistent

s

5954

4,106

6401

4,414

6721

4,635

7057

4,867

7233

4,988

7414

5,113

c)

Funcții publice generale de execuție

Nr. crt.

Funcția

Gradul

Nivelul studiilor

Salariu de baza

Gradația

n

Coeficient

Gradația 1

Coeficient

Gradația 2

Coeficient

Gradația 3

Coeficient

Gradația 4

Coeficient

Gradația 5

Coeficient

1

A

iditor

superior

s

5374

3,706

5777

3,984

6066

4,184

6370

4393

6529

4,503

6692

4,615

principal

s

4055

2,796

4359

3,006

4577

3,156

4806

3314

4926

3,397

5049

3,482

asistent

S

3093

2,133

3325

2,293

3491

2,408

3665

2328

3757

2391

3851

2,656

2

C

jnsilier, consilier juridic, inspector

superior

s

4843

3,340

5207

3,591

5467

3,770

5740

3,959

5884

4,058

principal

S

3663

.    2.526

3938

2,716

4135

2,851

4341

2,994

4450

asistent

s

3353

2312

3604

2,486

3785

2,610

3974

2,741

4073

Xsi»

4175

2,879

debutant

s

3158

2,178

3395

2,341

3564

2,458

3743

2,581

3836

12,646

2,712
superior

SSD

3536

2,439

3801

2,622

3991

2,753

4191

2,890

4296

2,962

4403

3 037

principal

SSD

3154

2,175

3390

2,338

3560

2,455

3738

2,578

3831

2,642

3927

2,708

asistent

SSD

2482

1,712

2669

1,840

2802

1,932

2942

2,029

3016

2,080

3091

2,132

debutant

SSD

2156

1,487

2318

1,599

2434

1,679

2556

1,762

2620

1,807

2685

1 857

superior

M

3064

2,113

3294

2^71

3458

2,385

3631

2^04

3722

2,567

3815

2,631

principal

M

2889

1,992

3105

2,142

3261

2,249

3424

2,361

3509

2,420

3597

2 481

asistent

M

2331

1,607

2505

1,728

2631

1,814

2762

1,905

2831

1,953

2902

2 001

debutant

M

2097

1,446

2254

1,555

2367

1,632

2485

1,714

2547

1,757

2611

1,801


SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUALNr. crt

Funcția

Gradul

Nivelul -studiilor

Salariu de baza

o

Coeficient

Gradația I

Coeficient

Gradația 2

Coeficient

Gradația 3

Coeficient

Gradația 4

Coeficient

Gradația 5

Coeficient

1

C sj

jnsilicr, inspector de specialitate, referent de ecialitate

IA

S

4158

2,867

4469

3,082

4693

3,236

4928

3398

5051

3,483

5177

3,570

I

S

3061

2,111

3290

2369

3455

2,383

3627

2,502

3718

2,564

3811

2,628

n

S

2815

1,941

3026

2,087

3177

2,191

3336

2,301

3420

2,358

3505

2,417

debutant

s

2335

1,611

2511

1,731

2636

1,818

2768

1,909

2837

1,957

2908

2,006

2

c

>n sil ier juridic

IA

s

4158

2,867

4469

3,082

4693

3,236

4928

3,398

5051

3,483

5177

3,570

I

s

3061

2,111

3290

2,269

3455

2,383

3627

2^02

3718

2,564

3811

2,628

n

s

2815

1,941

3026

2,087

3177

2,191

3336

2301

3420

2358

3505

2,417

debutant

s

2335

1,611

2511

1,731

2636

1,818

2768

1,909

2837

1,957

2908

7 006

3

11

șpector, referent

IA

SSD

2762

1,905

2969

2,048

3117

2,150

3273

2,257

3355

2,314

3439

2,372

I

SSD

2586

1,783

2780

1,917

2919

2,013

3065

2,114

3141

2,167

3220

2,221

II

SSD

2425

1,673

2607

1,798

2738

1,888

2874

1,982

2946

2,032

3020

2,083

debutant

SSD

2256

1,556

2425

1,672

2546

1,756

2674

1,844

2740

1,890

2809

1 937

4

R

îfcrent, inspector, referent casier

IA

M

2525

1,741

2714

1,872

2850

1,966

2993

2,064

3067

2,115

3144

2,168

I

M

2490

1,717

2676

1,846

2810

1,938

2951

2,035

3024

2,086

3100

2,138

II

M

1973

1361

2121

1,463

2227

1,536

2339

1,613

2397

1,653

2457

1,694

debutant

M

1697

1,170

1824

1358

1915

1321

2011

1,387

2061

1,422

2113

1 457

5

Si

)fer

I

2439

1,682

2622

1,808

2753

1,899

2891

1,994

2963

2,043

3037

7 004

6

N

uncitor calificat

I

M;G

2486

1,714

2672

1,843

2806

1,935

2946

2,032

3020

2,082

3095

2,134Președinte dc^ședință, Eugen Găvan