Hotărârea nr. 370/2017

Modificarea si completarea HCL nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, criteriilor de prioritate si actelor necesare ce vor sta la baza repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evaluati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 370

din 27.07.2017

privind: modificarea și completarea HCL nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriilor de prioritate și actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Inițiatori: Consilierii locali - Andrei Lucian-Valeriu, Costea Marcela-Daniela, Iurescu Oana-Claudia

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 387/18.07.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75328/18.07.2017, a inițiatorilor -Consilierii locali - Andrei Lucian-Valeriu, Costea Marcela-Daniela, Iurescu Oana-Claudia;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 75330/18.07.2017 al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ort. 42, art. 43 și art. 48 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 21 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Punctul 3 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 8/19.07.2012 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. Certificat de rol de la Direcția Generală Impozite Taxe și alte Venituri Locale Galați; în cazul în care solicitanții și / sau membrii familiei acestuia (soț, soție, copii) au debite acumulate la bugetul local vor întocmi și prezenta un angajament de plată încheiat conform legii de către Direcția Generală Impozite Taxe și alte Venituri Locale, angajament prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni (în funcție de debitul restant) de la data depunerii dosarului. în acest caz, solicitanții și / sau membrii familiei acestuia (soț, soție, copii) care au debite acumulate la bugetul local, vor avea obligația de a prezenta lunar la Serviciul Administrare Fond Locativ și Spații cu altă Destinație dovada îndeplinirii angajamentului, sub sancțiunea decăderii din drepturi/'

Art. II - După Anexa 2 la H.C.L. nr. 8/19.07.2012, se introduce o nouă anexă, Anexa 3 privind reglementările referitoare la modul de funcționare și organizare a procesului de repartizare a unei locuințe sociale destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, al cărui cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Prșlțedintedeședință,

l'°P/              '

iAZ*


\'- 'i\

y

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați


Radu O

tavUan Kovacs


ANEXA la HCL 370/27.07.2017

,ANEXA 3 la HCL 8/19 072012

Reglementări referitoare la modul de funcționare și organizare a procesului de repartizare a unei locuințe sociale destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

în vederea simplificării, armonizării și transparentizării procesului de repartizare a unei locuințe sociale destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, se vor avea în vedere următoarele:

I. Drepturile și Obligațiile solicitanților

 • 1). Termenul limită de acceptare a înregistrare a cererilor pentru locuințe sociale destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați este fixat, anual, la data de 01 martie, însoțite de depunerea unui dosar care să conțină obligatoriu următoarele acte doveditoare:

 • a. Cerere tip

 • b. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru soț, soție și copii majori-se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obținute:

 • - adeverință cu salariul net;

 • - cupon șomaj sau adeverință AJOFM;

 • - cupon pensie;

 • - declarație notarială pentru situația în care nu se realizează venituri

 • c. Certificat de rol de la Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale a Primăriei Galați

 • d. Copie xerox după certificatul de căsătorie;

 • e. Copie xerox după actul de naștere și actul de identitate -pentru soț, soție, copii și după caz, alte persoane care locuiesc și au domiciliul la adresa solicitantului;

f Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical) în cazul în care starea sănătății unui membru al familiei impune o măsură de urgență;

 • 2) . Termenul limită de completare a dosarelor este fixat, anual, la data de 15 noiembrie, în cazul următoarelor acte doveditoare:

 • a.  Declarație autentificată din care să rezulte că nu a vândut o locuință după 01.01.1990, nu dețin o locuință în proprietate personală sau că nu au calitatea de chiriaș la o altă locuință din fondul de stat-soț, soție și copii majori;

 • b. Copie xerox după contractul de închiriere al locuinței retrocedate către foștii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr. 10/2001, alte acte normative și hotărâri judecătorești cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile;

 • c. Copie xerox după actul de deținere al locuinței în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;

 • d. Copie sentință definitivă și irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit. c și din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind rejuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999;

 • 3) . Solicitantul are dreptul la informare asupra demersului efectuat în sensul prezentelor reglementări.

II. Drepturile și Obligațiile funcționarilor publici din cadrul Serviciului Fond Locativ și Spații cu altă Destinație

 • 1) . Personalul din cadrul Serviciului Fond Locativ și Spații cu altă Destinație implicat în procesul de repartizare a unei locuințe sociale destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari va înainta solicitantului două notificări în scris, cu termen limită la datele de 01 iunie, respectiv 01 septembrie prin care să aducă la cunoștința acestuia starea de fapt a dosarului precum și programul instituției.

 • 2) . Serviciul Fond Locativ și Spații cu altă Destinație se obligă să asigure sprijin în domeniul legislativ, precum și în cel logistic reprezentanților Consiliului Local în vederea desfășurării activităților specifice prevăzute în cadrul prezentelor reglementări.

 • 3) . Serviciul Fond Locativ și Spații cu altă Destinație își rezervă dreptul motivat de prevederile legale în vigoare de a refuza înregistrarea cererilor pentru locuințe sociale destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați.

4-) Având în vedere termenele propuse mai sus, rezultă un interval de 6 luni (între oi iunie și oi septembrie a anului în curs), în care Serviciul de Fond Locativ și Spații cu altă Destinație va înainta solicitantului încă două notificări în scris, după data de oi martie a anului în curs, cu termen limita la datele de oi iunie, respectiv oi septembrie, prin care să aducă la cunoștința solicitantului documentele necesare pentru completarea dosarului, a instituțiilor care eliberează documentele lipsă.

5). Fiecare dosar al solicitantului va conține un opis, care va cuprinde, în funcție de documentele obligatorii prevăzute în HCL-ul în vigoare, documentele existente, la data întocmirii opisului. Opisul se va ține, pentru operativitate, în format electronic, și va fi actualizat ori de câte ori apare o modificare a conținutului dosarului, inclusiv cu notificările către solicitant, privind situația documentelor existente la dosar, conform celor menționate la pct.3.

Persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fond Locativ și Spații cu altă Destinație, care va întocmi evidența dosarelor, este direct răspunzătoare de cele înscrise, conform modelului anexat.

Solicitant____________(Nume și Prenume)/Data înregistrării cererii______________

Nr. crt.

Act doveditor

Data depunerii

Semnătura funcționar

1

Cerere tip

2

adeverință cu salariul net

cupon șomaj sau adeverință AJOFM

cupon pensie

declarație notarială pentru situația în care nu se realizează venituri

3

Certificat de rol de la Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale a Primăriei Galați

4

Copie după certificatul de căsătorie

5

Copie după actul de naștere și actul de identitate -pentru soț, soție, copii și după caz, alte persoane care locuiesc și au domiciliul la adresa solicitantului

6

Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical) în cazul în care starea sănătății unui membru al familiei impune 0 măsură de urgență

7

Declarație autentificată din care să rezulte că nu a vândut 0 locuință după 01.01.1990, nu dețin 0 locuință în proprietate personală sau că nu au calitatea de chiriaș la 0 altă locuință din fondul de stat-soț, soție și copii majori

8

Copie după contractul de închiriere al locuinței retrocedate către foștii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative și hotărâri judecătorești cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile

9

Copie după actul de deținere al locuinței în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ

10

Copie sentință definitivă și irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit. c și din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf O.U.G. 40/1999

11

Grafic rambursare debite către bugetul local

PT'qșediptedetședință,

E^ehG^van

gșuWr ; i

C,.\v    . ■■

'■•^ z. o <’ '■.' '