Hotărârea nr. 369/2017

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele aflate in administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HO TARAREA nr. 369

din 27.07.2017

privind: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați

Inițiatori: Consilierii locali - Silviana Ciupercă, Nicoleta Badiu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 386/18.07.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75072/18.07.2017, a inițiatorilor -Consilierii locali - Silviana Ciupercă, Nicoleta Badiu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 75074/18.07.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 30 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, lit. „d”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6), lit. „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

„1.2 solicitantul și / sau membrii familiei (chiriași la proprietari sau tolerați într-un imobil) cărora le revin ca suprafață utilă / mp. pe membru de familie:

 • - mai mare de 12 mp.

 • - mai mare de 10 mp., dar mai mică sau cel mult egală cu 12 mp.

 • - mai mare de 8 mp., dar mai mică sau cel mult egală cu 10 mp.

 • - mai mică de 8 mp.

Dacă suprafața nu este menționată, solicitantul va depune o declarație notarială pe proprie răspundere din care să rezulte suprafața utilă (m.p.) deținută de familie.”

Art. II — Punctul 4 al Cap. I - Criterii de bază din anexa la H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ 4. Studii:

Se punctează ultima formă de studii absolvită cu diplomă:

 • 4.1 doctorat

 • 4.2 masterat

 • 4.3 studii universitare de lungă durată cu examen de licență

 • 4.4 studii universitare de scurtă durată cu examen de licență

 • 4.5 studii medii / liceu

 • 4.6 școală profesională

 • 4.7 - studii generale                                          Qp”

Art. III - Titlul capitolului II din anexa la H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

„II - CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE”,

„ 3-5 declarație notarială pe proprie răspundere din care să rezulte suprafața utilă (m.p.) deținută de familie, pentru situația în care suprafața utilă nu rezultă din documentele sus menționate".

Art. V - Punctul 7.1 al Cap. II - CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE din anexa la H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

„7.1 Adeverință, declarație de venit sau acte doveditoare conform prevederilor legale privind venitul net lunar realizat pe ultimele 12 luni".

Art. VI - Punctul 9 al Cap. II - CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE din anexa la H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Certificat fiscal emis de către Direcția Generală Impozite Taxe și alte Venituri Locale din care să rezulte că solicitantul și membrii familiei acestuia (soț, soție, copii) nu au datorii la bugetul local; prin excepție, solicitanții și / sau membrii familiei acestora (soț, soție, copii) care au debite acumulate la bugetul local vor întocmi și prezenta un angajament de plată încheiat conform legii de către Direcția Generala Impozite Taxe și alte Venituri Locale, angajament prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni (în funcție de debitul restant) de la data depunerii dosarului. în acest caz, solicitanții și / sau membrii familiei acestora (soț, soție, copii) care au debite acumulate la bugetul local vor avea obligația de a prezenta lunar la Serviciul Administrare Fond Locativ și Spații cu altă destinație dovada îndeplinirii angajamentului, sub sancțiunea decăderii din drepturi".

„HI - REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA MODUL DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE A PROCESULUI DE ANALIZARE A DOSARELOR DEPUSE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI LOCUINȚE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL GALAȚI

 • 1. Personalul din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu altă Destinație implicat în procesul de analizare a dosarelor depuse în vederea obținerii unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați va înainta solicitantului două notificări în scris, prin care să aducă la cunoștința acestuia starea de fapt a dosarului, documentele necesare pentru completarea dosarului, a instituțiilor care eliberează documentele lipsă precum și programul instituției.

 • 2. Serviciul Administrare Fond Locativ și Spații cu altă Destinație se obligă să asigure sprijin în domeniul legislativ, precum și în cel logistic reprezentanților Consiliului Local în vederea desfășurării activităților specifice prevăzute în cadrul prezentelor reglementări.

 • 3. Serviciul Administrare Fond Locativ și Spații cu altă Destinație își rezervă dreptul motivat de prevederile legale în vigoare de a refuza înregistrarea cererilor depuse în vederea obținerii unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați.

 • 4. Sistematizarea evaluării efectuate de către personalul din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu altă Destinație implicat în procesul de analizare a dosarelor; fiecare dosar va conține un opis, care va cuprinde, în funcție de documentele obligatorii prevăzute în H.C.L.-ul în vigoare, documentele existente la data întocmirii opisului. Opisul se va ține, pentru operativitate, în format electronic, și va fi actualizat ori de câte ori apare o modificare a conținutului dosarului, inclusiv cu notificările către solicitant, privind situația documentelor existente la dosar, conform celor menționate lapct. 1”

Art. VIII - Pentru anul 2017 se prorogă termenul de depunere și actualizare a dosarelor până la data de 30 septembrie 2017, analizarea dosarelor depuse

urmând a se realiza de către comisiile constituite în vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe în cursul lunii octombrie 2017, urmând ca eventualele repartiții să fie emise după data de 1 noiembrie, dacă va exista un fond disponibil de locuințe/în funcție de disponibilități.

Art. IX — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. X - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octdvi Kovacs l