Hotărârea nr. 364/2017

Aprobarea organigramei, a statului de functii si suplimentarea cotizatiei pe anul 2017, pentru Fundaia Sportul Galatean

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 364 din 27.07.2017

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și suplimentarea cotizației pe anul 2017, pentru Fundația Sportul Gălățean

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 381/18.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74938/17.07.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 74940/17.07.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Managementul Documentelor, Evenimente Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de bugetfinanațe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 1004/05.07.2017, a Fundației Sportul Gălățean înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 70500/05.07.2017;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 319/22.06.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației "Sportul Gălățean” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 18, lit. V și art. 30 din Statutul Fundației „Sportul Gălățean”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Fundația „Sportul Gălățean”, pentru anul 2017, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă suplimentarea cotizației pentru Fundația „Sportul Gălățean” cu suma de 200.000 lei, pentru anul 2017.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați și Consiliul Director al Fundației Sportul Gălățean vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ORGANIGRAMĂ FUNDAȚIA SPORTUL GĂLĂȚEAN

Președinte de^adință, EugerfiBaVan

FUNDAȚIA SPORTUL

STAT DE FUNCȚII

GALATEAN

ANEXA2


APROBAT IN ȘEDINȚA

CONSIUULUI DIRECTOR

NR.

? DENUMIRE POST

• FUNCȚIA

COD FUNCȚIE

CRT.

(ÎNCADRAREA)

COR

1

PREȘEDINTE

PREȘEDINTE

2

VICEPREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

3

VICEPREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

4

DIRECTOR

DIRECTOR TEHNIC

112024

5

ECONOMIST

CONTABIL SEF

121120

6

ECONOMIST

ECONOMIST

263102

7

CASIER COLECTOR -SECRETAR

CASIER

523003

8

ADMINISTRATOR BAZIN ÎNOT

ADMINISTRATOR

515104

9

ADMINISTRATOR PATINOAR

ADMINISTRATOR

515104

10

ADMINISTRATOR SALA SPORTURILOR

ADMINISTRATOR

515104

11

ADMINISTRATOR BAI PUBLICE

ADMINISTRATOR

515104

12

ADMINISTRATOR S DUNAREA

ADMINISTRATOR

515104

13

ADMINISTRATOR GLORIA

ADMINISTRATOR

515104

14

ORGANIZATOR COMPETIȚII

ORGANIZATOR PRESTĂRI SERVICII

516903

15

ORGANIZATOR COMPETIȚII

ORGANIZATOR PRESTĂRI SERVICII

516903

16

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

411001

17

RECEPTIONER -CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

18

RECEPTIONER -CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

19

RECEPTIONIER/CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

20

RECEPTIONIER/CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

21

RECEPTIONER -CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

22

RECEPTIONER -CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

23

RECEPTIONER -CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

24

RECEPTIONER -CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

25

RECEPTIONER-CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

26

ASISTENT MEDICAL

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

222101

27

MASEUR

MASEUR

325501

28

MASEUR

MASEUR

325501

29

MASEUR

MASEUR

325501

30

SALVAMAR

SALVAMAR

541905

31

FOCHIST/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

32

FOCHIST/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

33

FOCHIST/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

34

FOCHIST/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

35

FOCHIST/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

36

FOCHISȚ/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

37

FRIGOTEHNIST

FRIGOTEHNIST

712701

38

FRIGOTEHNIST

FRIGOTEHNIST

712701

39

FRIGOTEHNIST/RTV-IST

FRIGOTEHNIST

712701

40

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

411001

41

MECANIC

MECANIC UTILAJ

723302

42

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

43

îngrijitor

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

44

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

45

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

46

ÎNGRIJITOR

INGRIJITOR CLĂDIRI

515301

47

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

48

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

49

INGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

50

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

51

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

52

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

53

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

54

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

55

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR clădiri

515301

56

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

57

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

58

ÎNGRIJITOR

INGRIJITOR CLĂDIRI

515301

59

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

60

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

61

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

62

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

63

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

64

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

65

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

66

îngrijitor

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

67

îngrijitor

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

68

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

69

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

70

îngrijitor

INGRIJfTOR CLĂDIRI

515301

71

INGRI3ITOR

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

72

ÎNGRIJITOR

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

73

îngrijitor

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

74

îngrijitor

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

75

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

76

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

77

INSTALATOR

INSTALATOR INSTALAȚII TEHN1CO-S

712609

78

INSTALATOR

INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICOS

712609

79

ROLBIST

MECANIC UTILAJ

723302

80

ROLBIST

MECANIC UTILAJ

723302

81

CONSILIER JURIDIC

JURIST

261103

82

ELECTRICIAN INTRETINRE

ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE SI R

741307

83

CENZOR

CENZOR

84

ELECTRICIAN INTRETINRE

ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE SI R

741307

85

ELECTRICIAN INTRETINRE

ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE SI R

741307

86

INSTALATOR

INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-S

712609

87

ADMINISTRATOR S SIDERURGISTUL

ADMINISTRATOR

515104

88

RECEPTîONER -CASIER

CASIER ÎNCASATOR

962302

89

receptionier/casier

CASIER ÎNCASATOR

9 62 3 0 2

90

ORGANIZATOR COMPETIȚII

ORGANIZATOR PRESTĂRI SERVICII

516903

91

FOCHIST/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

92

FOCHIST/INSTALATOR

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

93

ÎNGRIJITOR

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

94

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

95

ÎNGRIJITOR

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

96

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

97

ÎNGRIJITOR

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

98

ÎNGRIJITOR

INGRUITOR CLĂDIRI

515301

99

ÎNGRIJITOR

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301

100

ÎNGRIJITOR

INGRUITOR CLĂDIRI

515301
402

ÎNGRIJITOR

îngrijitor clădiri

515301

102

îngrijitor

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

515301