Hotărârea nr. 363/2017

Transmiterea in folosinta gratuita, catre Asociatia Uniunea Artistilor Plastici Galati, a spatiului situat pe Str. Domneasca nr. 19, Bl. C - parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 363 din 27.07.2017

privind transmiterea în folosință gratuită, către Asociația Uniunea Artiștilor Plastici Galați, a spațiului situat pe str. Domnească, nr. 19, bl. C- parter

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 379/18.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74954/17.07.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 74956/17.07.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Văzând solicitarea nr. 93/19.07.2016, a Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 75564/20.07.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2),”d”, alin. (6), lit. ”a”,pct. 4 și ale art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului situat pe str. Domnească, nr. 19, bl. C - parter, către Asociația Uniunea Artiștilor Plastici Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, ?Radu Octdptan Kovacs