Hotărârea nr. 36/2017

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Ecosal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 36 din 26.01.2017

privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 309/13.12.2016

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126626/13.12.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 126628/13.12.2016 al Biroului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Serviciului Public Ecosal Galați nr. 15774/12.12.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 125484/12.12.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 504/10.12.2014 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public Ecosal Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ocțetvîhn KovacsAnexa 2 la HCL 36 / 26.01.2017

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI Str, PRELUNGIREA BRĂILEI NR.7-A Tel./Fax. 312282,411197,32272

STAT DE FUNCȚII -NR POSTURI

- Serviciul Public Ecosal Galati-

| '        ' FUNCȚIA

Nivel" post

- conducere

- execuție

Studii necesare ocupării funcției -S -superioare

  • - SSD - superioara

scurta durata

  • - PL - post liceeale

- M - medii - G - generale

COD COR

NR POSTURI

OCUPATE

VACANTE

CONDUCEREA

Director general

conducere

S

111210

1

Director tehnic

conducere

S

112024

1

Director economic

conducere

S

112020

1

TOTAL POSTURI                                            3

COMPARTIMENT REGISTRATURA SECRETARIAT,RELAȚII CU PUBLICUL

Asistent director/responsabilde funcțiune (studii superioaare)

execuție

S

243217

1

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC

INTERN

Auditor intern

execuție

S

241306

2

TOTAL POSTURI

2

COMPARTIMENT FINANCIAR DE

GESTIUNE

'       Controlor de gestiune

execuție

S

241106

2

, '      TOTAL POSTURI

2

COMPARTIMENT JURIDIC

Consilier - Juridic                 execuție

S

261103 |2

TOTAL POSTURI                                            2

BIROU RESURSEUMANE SALARIZARE

Sef birou RUS

execuție

S

111220

1

Specialist RUS

execuție

S

240314

1

Inspector RUS

execuție

P/M

333304

3

Contabil

execuție

M

331302

2

TOTAL POSTURI                                             7

SERVICIUL INTERN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI SITUAȚII DE URGENTA

Sef serv SSM

execuție

S

111225

1

Expert in securitate si sanatate in munca

execuție

S

242304

2

Tehnician in securitate si sanatate in munca

execuție

M

325721

1

Inspector in domeniul securității si sanatatii in munca

execuție

M

325723

4

TOTAL POSTURI

8

COMPARTIMENT INFORMA TICA

Inginer de sistem in informatica

execuție

S

251203

1

TOTAL POSTURI

1

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CAUTATIh- RSIM

Auditor in domeniul calitatii

execuție

S

214130

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV/ACH1ZITII

Sef serviciu

execuție

S

111225

1

Inginer mecanic

execuție

S

214401

1

\        Lucrator gestionar

execuție

M

441501

1

Femele de serviciu

execuție

G

911201

1

Portar

execuție

G

962909

1

Paznic

execuție

M/G

962907

3

Economist in gestiunea economica

execuție

S

263102

1

Expert achiziții publice

execuție

s

214946

1

--------TOTAL POSTURI--------

10

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

Inginer ecolog

execuție

S

213304

2

TOTAL POSTURI

2

COMPARTIMENT PRODUCȚIE

NORMARE PRETURI

Economist in gestiunea economica

execuție

S

263102

2

TOTAL POSTURI

2

SECȚIA STRAZI/MENAJ - Dezapezlrea,Zone verzi

|                  Sef secție

execuție

S

121903

1

’Fteferend de specialitate administrație J               publica

execuție

s

242203

. 1

Dispeceri operațiuni salubrizare

execuție

M

432205

18

Dispecer

execuție

M

432201

1

Lucratori salubrizare cal publice

execuție

M

961301

91

Tamplar universal

execuție

M

752201

2

Instalator

execuție

M

712602

1

Fasonator mecanic

execuție

M

621003

5

Lacatus mecanic

execuție

M

721410

1

Tinichigiu

execuție

M

721305

1

TOTAL POSTURI

122

SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FARA STAPAN

Sef serviciu

execuție

S

111225

1

Asistent veterinar

execuție

M

324002

2

Prlnzator- câini

execuție

G

962204

4

Operator introducere si validare date

execuție

M

413201

1

îngrijitor - câini in adăposturi

execuție

G

962201

3

Dispecer

execuție

M

432201

2

TOTAL POSTURI

13

SECȚIA ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII URBANE

Sef secție

execuție

S

121903

1

Inginer

execuție

S

214204

3

Referând de specialitate administrație publica

execuție

S

242204

1

Sef echipa

execuție

M

214204

2

Asfaltator

execuție

M

711904

5

Pavator

execuție

M

711902

4

Sudor

execuție

M

721208

1

Mecanic utilaje

execuție

M

723302

1

Constructor structuri monolitice

execuție

G/M

711404

2

t 7 TOTAL POSTURI 20

SECȚIA DEPOZITARE SI RECICLARE

Sef secție

execuție

I .. s .

111225

I 1 ...

FABRICA DE SELECȚIE

Sef depozit

execuție

S

132444

1

Lucrator sortator deșeuri reciclabile

execuție

G

932907

3

Dispecer operațiuni de salubrizare

execuție

M

962301

2

Mecanic utilaje

execuție

M

723302

1

RAMPA TIR1GHINA/GROAPA DE GUNOI

Sef depozit

execuție

S

132444

1

Referend de specialitate chimist

execuție

M

211305

1

Inginer electromecanic

execuție

S

215216

1

Inginer ecolog

execuție

S

213304

1

Dispecer operațiuni de salubrizare

execuție

M

962301

2

I Lucrator sortator deșeuri reciclabile

execuție

M

932907

3

\         Electromecanic

execuție

M

311305

1

Mecanic utilaje

execuție

M

723302

2

Punct Verde

Dispecer operațiuni de salubrizare

execuție

M

962301

2

TOTAL POSTURI

22

SECȚIA AUTO - UTILAJE, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII EXPLOATARE MIJLOACE DE TRASPORT SI PROIECTARE

Sef secție - inginer

execuție

S

121903

1

Sef garaj

execuție

S

132433

1

Sef atelier

execuție

S

121902

1

Referend de specialitate administrație publica

execuție

s

242204

1

Subinginer rețele electrice

execuție

s

214402

1

Maistru - electrician

execuție

P

311303

1

Inginer mecanic

execuție

S

214401

1

Lucrator gestionar

execuție

M

432111

2

Muncitori din care:

Mecanic auto

execuție

M

723103

6

Lacatus mecanic

execuție

M

721410

4

Sudor

execuție

M

721203

1

Electrician întreținere si reparații

execuție

M

741307

2

Tractorist

execuție

M

834101

3

Șofer autocamlon/masina de mare tonaj

execuție

M

833201

23

Stivuitorist

execuție

M

818907

1

Ifronist

execuție

M

723302

7

Operator validare date

execuție

M

413201

1

TOTAL POSTURI

57

SERVICIUL COMERCIAL

|                Sef serviciul

execuție

S

111225

1

' Economist In comerț si marketing

execuție

S

263104

2

.)              Contabil

execuție

M

331306

4

Casieri - încasator

execuție

M

962302

5

TOTAL POSTURI

12

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE

Sef birou

execuție

S

111220

1

COMPARTIMENT FINANCIAR

Lucrator gestionar

execuție

M

432111

2

COMPARTIMENT CONTABILITATE

Economist in gestiunea economica

execuție

S

263102

3

Administrator financiar/patrîmonlu

execuție

s

263111

1

Casier

execuție

M

523003

1

TOTAL POSTURI

8