Hotărârea nr. 357/2017

Modificarea anexei la HCl nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 357

din 27.07.2017

pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 373/18.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75226/18.07.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 75228/18.07.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. X din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

nContrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ocțdvjhn Kovacs

Nr. crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz dării în folosință

Val de inventar

Situația juridică actuală

1.

7

Teren Dig Bărboși

Suprafață = 8.557 mp

1991

Legea 18/19.02.1991

2.

7

Parcare

Suprafață = 4.640 mp

s-a rezervat adresa bdul Galați nr.l -D terenul este amplasat în Tarla 249/1, Parcela 1686/1/1

1991

Legea 18/19.02.1991

3.

7

teren

Suprafață = 170 mp strada Smârdan nr. 10 A

1991

Legea 18/19.02.1991

4. '

13.7.2

Strada Șiretului

Suprafață = 1.057 mp

1991

Legea 18/19.02.1991

5. :

13.7.2

Bulevardul Marea | Unire

Suprafață = 66.629 mp

1991

Legea 18/19.02.1991