Hotărârea nr. 353/2017

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2017 - trimestrul II

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 353 din 27.07.2017

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2017 - trimestrul II

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 369/17.07.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74802/17.07.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74804/17.07.2017, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 353/2017

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2017- trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Galați pe anul 2017 -trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 — Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe pe anul 2017 - trimestrul II, conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

nContrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octaviăn Kovacs

HOL nr. 353/2017

VENITURI - Contul de execuție al’ bugetului local - Funcționare La data de : 30.06.2017

Anexa

llaHCL353/

27.07.2017

Capit<

>1

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2017

Prevederi bug. definitive

2017

Incasari

realizate

30.06.2017

Pr.

real

01.02.0

1

Impozit pe profit de la agenti economici

1,055,300.00

1,055,300.00

1,055,385.00

100.01

03.02.1

J

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

4,802,000.00

3,000,000.00

997,150.00

33.24

04.02.0

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

182,713.000.00

92,331,400.00

85,625,760.00

92.74

04.02.0

l

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

2,334,000.00

1,200,000.00

1,073.343.00

89.45

05.02.5

)

Alte Impozite pe venit profit si câștiguri din capital

0.00

0.00

6.00

07.02.0

1.01

impozit si taxa pe clădiri pf

19,112,000.00

16,700,000.00

10,256,070.00

61.41

D7.02.0

1.02

Impozit si taxa clădiri pj

46,773,000.00

30,947,600.00

24,734,027.00

79.92

07.02.0

2.01

Impozit pe teren persoane fizice

6,409,000.00

4,716,000.00

3,451,333.00

73.18

07.02.0

2.02

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

7,971,000.00

6,300,000.00

3,994,278.00

63.4D

07.02.0

2.03

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

1,412,000.00

1,250,000.00

888,581.00

71.09

07.02.0

3

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

2,655,000.00

1,300,000.00

1,165,423.00

89.65

11.02.0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru încălzirea ioc cu lemne

186,277,000.00

109,211,000.00

107,986,756.00

98.88

ii.02.qe

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1,623,000.00

820.000.00

820,000.00

100.00

11.G2.C59

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

946,000.00

552,000.00

552,000.00

100.00

12.02.Cl7

Taxe hoteliere

173,000.00

100,000.00

71,552.00

71.55

15.02.Q1

Impozit pe spectacole

411,000.00

206,000.00

66j554.00

32.31

16.02.C

12.01

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

21,903,000.00

10,600,000.00

6,567,657.00

61.96

16.02.02.02

il

impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

7,314,000.00

6,114,000.00

3,723,390.00

60.90

16.02.C

I3

Taxe sî tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3,109,000.00

1,635,000.00

1,547,085.00

94.62

16.02.E

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfesurare de activitati

467,000.00

390,000.00

329,693.00

84.54

18.02.E

0

Alte impozite si taxe

0.00

0.00

750.00

B0.02X

5.30

Venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

13,891,000.00

11,000,000.00

7,934,872.00

72.14

30.02.C

I8.02

Venituri din dividente de Ea alti plătitori

909,000.00

500,000.00

23,056.00

4.61

33.O2.C

I8

Venituri din prestări de servirii

272.000.00

136,000.00

138,930.00

102.15

33.02.1

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

130,000.00

77,000.00

88,037.00

114.33

33.02.'

2

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

964,00D.00

521,000.00

582,121.00

111.73

33.02.'

3

Contribuția persoanelor asistate

0.00

0.00

170.00

33.02.2

18

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

4,000.00

2,000.00

4,345.00

217.25

33.02.2

13

Contribuții pentru finanțarea programului Școala după școala

679,000.00

679,000.00

0.00

. 0.00

34.02J

)2

Taxe extrajudiciare de timbru

99,400.00

99,400.00

103,466.00

104.09

34.02.’

>0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

0.00

0.00

68.00

35.02.1

11.02

Venituri din amenzi sî alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9,891,000.00

6,500,000.00

5,004,009.00

76.98

35.02.1

12

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

100.00

100.00

56.00

56.00

R6 0?

11 01

Venituri din aplicarea prescripției

9,000.00

6,000.00

11,094.00

184.90

VENITURI - Contul de execuție a'l bugetului local - Funcționare

La data de : 30.06.2017

ANEXA 1

Capi tc

>1

Denumire

Prevederi bug. inițiale

Prevederi bug. definitive

Incasari realizate

Pr. real

2017

2017

30.06.2017

36.02.1-

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

255,000.00

128,000.00

72,427.00

56.58

36.02.5t

Alte venituri

12,790,000.00

11,400,000.00

3,894.346.00

34.16

37.02.0

Donații si sponsorizări

14,200.00

14,200.00

15,200.00

107.04

37.02.0:

i

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-67,920,000.00

-31,015,000.00

-19,041,000.00

61.39

42.02.3-

1

Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

200,000.00

20,000.00

4,242.00

21.21

42.02.3:

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unitarilor medico-sociaie

1,300,000.00

627,000.00

394,639.00

62.94

42.02.4

1

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

7,535,000.00

3,872,000.00

2,971,138.00

76.73

Total:

494,148,000.00

304,795,000.00

266,654,712.00

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului


Anexa 2 la HCL 353 /

local - Funcționare


27.O7.2OI7


La data de : 30.06.2017

indicator Denumire             ” ....... * ”  .......Prevederi bug.       Prevederi Plăti

inițiale         bug. definitive realizate

2017             2017      30.06.2017

r- j                           * -* _ 'i_i-     i.        .7“ ..    i ■ :_______________ r.                         ■■                                         m         ~_ ’j -i tnri □ CA f

5110

Autorități publice si acțiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

27,293,000.00

18,271,000.00

17,729,869.00 9

5120

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,513,000.00

3,389,000.00

3,312,083.00 9

5155

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL Vil. ALTE TRANSFERURI

9,000.00

8,000,00

7,667.00 9

5185

Autorltafi publice si acțiuni externe PLĂTI EFECTUATE IN ANIi PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

■139,000.00

-139,000.00

-170,371.00 12

5410

Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

2,820,000.00

2,078,000.00

2,000,555.00 £

5420

Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

175,000.00

175,000.00

97,182.00 5

5450

Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

9,710,000.00

0.00

0.00

5520

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

591,000.00

591,000.00

207,710.00   ■

5530

Tranzacții privind datoria publica sl împrumuturi TITLUL III. DOBÂNZI

7,489,000.00

4,560,000.00

3,921,241.00 f

-J6110

Ordine publica si siguranța naționala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

488,000.00

404,000.00

344,095.00 t

6120

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

423,000.00

357,000.00

112,261.00 :

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

14,000,000.00

8,303,000.00

■ 7,784,268.00 !

6510

Invatamant TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

140,342,000.00

79,730,000.00

78.199,707.00 ! -

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

25,500,000,00

17,916,000.00

14,069,826.00 ’

6555

Invatamant TITLUL VIL ALTE TRANSFERURI

953,000.00

559,000.00

508,033.00 i

6557

Invatamant TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

2,203,000.00

1,450,000.00

842,953.00 •

6559

Invatamant TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

1,728,000.00

1,728,000.00

1,572,732.00

6585

Invatamant PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-52,000.00

-52,000.00

-95,087.00 1

6610

Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

7,300,000.00

3,691,000.00

3,225,518.00

6620

Sanatate TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

257,000.00

197,000.00

76,121,00

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

6,670,000.00

5,299,000.00

4,146,654.00

6685

Sanatate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-1,057.00.

6720

Cultura, recreere sl religie TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

15,900,000.00

10,881,000.00

7,891,511.00

6751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

13,950,000.00

9,761,000.00

8,383,274.00

6759

Cultura, recreere si religie TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

10,300,000.00

6,770,000.00

5,005,709.00

6785

Cultura, recreere si religie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10,000.00

-10,000.00

-12,029.00 1

6810

Asigurări si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,350,000,00

11,476,000.00

10,931,275.00

6820

Asigurări sî asistenta sociala TITLUL II. BUNURI Sl SERVICII

5,058,000.00

3,561,000.00

3,081,414.00

6851

Asigurări sî asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

7,941,000.00

5,000,000.00

3,811,046.00

6857

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

16.215,000.00

10,468,000.00

9,429,827.00

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL IX. ALTE

1,892,000.00

960,000.00

893,426,00

Pag.1/2

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de : 30.

.06.2017

ANEXA 2

Indicator

Denumire

" Prevederi bug.

Inițiale

Prevederi bug. definitive

Plăti reali^ste

CHELTUIELI

2017

2017

30.06.2017

6885

Asigurări si asistenta sociala PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-56,000.00

-56,000.00

-74,142.00 13

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

194,000.00

149,000.00

133,695.00 8

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

21,023,000.00

15,038,000.00

12,894,359.00 8

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

3,000,000.00

1,750,000.00

1,276,470.00 7

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-82,000.00

-82,000.00

-110,267.00 1-

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

27,900,000.00

18,700,000.00

17,712,952.00 t

■7455

Proiecția mediului TITLUL VIL ALTE TRANSFERURI

12,312,000.00

5,212,000.00

2,409,000.00 <

7481

Protecția mediului TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

5,612,000.00

2,900,000.00

2,687,496.00 ‘

,7485

Protecția mediului PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-585.00

8020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

750,000.00

750,000.00

202,925.00 :

8140

Combustibili sl energie TITLUL IV. SUBVENȚII

14,100,000.00

14,100,000.00

11,600,000.00 ■

■8157

Combustibili si energie TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

20,000,000.00

5,000,000,00

592,742.00

8181

Combustibili si energie TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

794,000.00

400,000.00

396,611.00

8185

Combustibili si energie PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4,401,000.00

-4,401,000.00

-4,401,351.00 1

8420

Transporturi TITLUL II, BUNURI Sl SERVICII

13,673,000,00

13,673,000.00

9,194,116.00

8440

Transporturi TITLUL IV. SUBVENȚII

24,000,000.00

19,550,000.00

18,624,368.00

8481

Transporturi TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

9,460,000.00

4,730,000.00

4,730,000.00 1

Total:

494,148,000.00

304,795,000.00

265,175,802.00

Președinte de ședință,

/

Eugen G^an

VENITURI - Contul de execuție ai bugetului local - Dezvoltare La data de : 30.06.2017

Anexa 3 la HCL 353 / 27.07.2017


CapitJ

ol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2017

Prevederi bug. definitive

2017

încasări realizate

30.06.2017

Pr.

real

36.O2.0

7

Varsamirrte dîn amortizarea mijloacelor fixe

148,000.00

148,000.00

276,437.00

186.78

36.02^

1

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

104,000.00

104,000.00

192,350.00

184.95

37.02.0

4

Varsaminte din secțiunea de funcționare

67,920,000.00

31,015,000.00

19,041,000.00

61.39

39.02.C

1

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

1,543,000.00

800,000.00

1,542,846.00

192.86

39.02.C

3

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

0.00

0.00

423,219.00

39.02.C

7

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

340.000.00

340,000.00

714,455.00

210.13

39.02.1

0

Rate loc.Ord.19

23,000.00

23,000.00

82,801.00

360.00

40.02.1(4

Sume ex.BL utiliz.fin.ch.secjdezv

0.00

0.00

3,000,000.00

42.02.2

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

7,000.00

7,000.00

7,868.00

112.40

42.02.69

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

45.02.C

1.02

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

21,000.00

21,000.00

21,225.00

101.07

48.02.C

1.02

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

106,000.00

106,000.00

22,956.00

21.66

Total:

70,228,000.00

32,588,000,00

25,325,157.00


CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului                    / 27*07.2017

La data de : 30.06.2017

Indicator

Denumire              ...............

Prevederi bug, inițiale

Prevederi bug, definitive

Plăti realizate

Pr re

2017...

10,531,000.00

2017

7,887,000.00

30.06.2017

5171

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

5,936,865.00

71

5185

Autoritati publice si acțiuni externe PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

0,00

-1,395.00

5471

Alte servicii publice generale TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

17,000.00

0.00

0,00

6171

Ordine publica sf siguranța naționala TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

15,000.00

2,000.00

0.00

1

6571

Invatamant TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

12,099,000.00

1,252,000.00

1,007.486.00

8'

6651

Sanatate TITLUL VI, TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

2,509,000.00

2,209,000,00

1,144,599.00

5

6671

. Sanatate TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

6,520,000.00

6,120,000.00

5,262,867.00

8

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

2,066,000.00

736,000.00

294,348.00

3

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEi PUBLICE

210,000.00

210,000.00

9,520.00

6871

Asigurări sl asistenta sociala TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

679,000,00

417,000.00

73,070.00

1

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

13,420,000,00

5,369,000.00

3,353,637.00

6

7072

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XI, ACTIVE FINANCIARE

100,000.00

100,000.00

100,000.00

10

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

0,00

0.00

-20,548,00

7471

Protecția mediului TITLUL X, ACTIVE NEFINANCIARE

2,996,000.00

1,177,000.00 ■

774,659.00

■ 6

8171

Combustibili si energie TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

798,000.00

798,000.00

521,747.00

6

8458

Transporturi TITLUL IX.Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursa bile aferente cadrului financiar 2014-2020

125,000.00

125,000.00

12,670.00

1

8471 .

Transporturi TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

21,193,000.00

9,228,000.00

6,468,865.00

7

Total;

73,278,000.00

35,630,000.00

24,938,390.00

Președinte de ședință,

Pag.1/1

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENIIv__ J

Anexa 5 la HCL 353 / 27.07.2017


Sec


tiunea Funcționare


la data 30.os.2017


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

încasări realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VEI

IITURT (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00. Ol

184,873,000

119,265,000

108,351,690

90.85

I. VENI'

‘URI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

119,839,000

77,863,000

68,421,949

87.87

C.   VEN

TURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

119,839,000

77,863,000

68,421,949

87,87

CI, VEN

ÎTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

446,000

283,000

208,72Q

73.75

Venituri din p

cpprîetate (cod 30.10X15-30.10.09+30.10.50)

30.10

446,000

283,000

208,720

73.75

Venituri din c

dnceritini si închirieri

J

30,10.05

446,000

283,000

208,720

73.75

Alte venituri

ăn concesiuni si includeri

30.10.0530

446,000

283,000

208,720

73.75

C2. VAN

ZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+3S . 10+36.10+37.10)

00.14

119,393,000

77,580,000

68,213,229

87.93

Venituri din pțiestari de servicii si alte aed vitali (cod

33.10.05+33,fț)4)S+33.l0.13+33.l0.14+33.1C. 16+33.10.17+33.10.19+33.10.2J433 1030 la33,1032+33.10-50)

33,10

120,570,000

78,797,000

69,425,318

88.11

Taxe si alte v

edituri ia invatamanf

i|

33.10.05

3,784,000

2335,000

1,886,233

88.35

Venituri dmprlestVri de servirii

33.10.08

51,210,000

40,258,000

33,789,974

83J»3

Contribuția deliutretînerea persoanelor asistate

33.10.13

1393,000

676JJOO

1)005,070

148.68

Contribuția e

avilor & studenților pentru internate, cămine â cantine

33.10.14

2,022,000

1,279,000

1411,686

56.92

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

64,000

32,000

25,624

80.08

Vemtari din

•ejrcetere

33.10.20

0

0

183

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

27,000

15,000

0

0.00

Venituri din cdntractele indiei «te cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

53,811,000

28,274,000

26,062,668

92-15

Venituri <Cn cdntractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

6,414,000

4,764^)00

4 £81,907

B3J5S

venituri oin ccjitroctete încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.1031

682,000

680,000

891389

131.09

Alte venituri

dih prestări de servicii si alte activi ta ti

33.10-50

963,000

684,000

570384

83.42

Amenzi, penalități si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

73,001)

37,000

26,767

72.34

Alte amenzi,

pinalitati ă confiscări 1-

35.1030

73,000

37,000

26,767

72.34

Dtvecse venituri (cod 36.10,50)

36.10

15,000

11,000

4,456

4051

Alte venituri

II

36.10.50

15,000

11,000

4,456

4051

Transferuri vol'jmtare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.1030)

37.10

-1,265,000

-1,265,000

-1343312

98.29

Donații si sponinrizari

37.10.01

0

a

11,688

O.O0

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENTTCK1

la data 3Q.oe.2oi7


Sec tiunea Funcționare

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

Vărsăm inie di

q secțiunea de fimetionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1,265,000

-1,365.000

-1255,000

99.21

IV. SUB

iTENTII (cod 00.18)

00.17

65,034,000

41,402,000

39,929,741

96.44

SUBVENTI

r DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

65,034,000

41,402,000

39,929,741

96.44

excedent

JL ANULUI ANTERIOR

40.10

0

0

6,068

0.00

Excedentul ac

ului anterior

40.10.15

0

0

6,068

0.00

Excedentul ar

□lui anterior funcționare

40.10.15.01

0

0

6,068

0.00

Stime din exc

edentai anului precedenipentru acoperirea golurilor de casa

41.10

0

0

6,979,114

0.00

Sume din exc

edentai anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

6^79,114

0.00

SUBVENTI

43.10.09

I DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

65,034,000

41,402,000

32,944,559

79.57

Subvenții pei

tru instituții publice

43,10.09

37,191,000

23.691,000

30,368,930

85.98

Subvenții dii

bugetele locale pentru finanțarea cheltuldilcr curente din domeniul saaatatii

43.10.10

5370,000

4,672jG00

3,756312

80.40

Subvenții dîr

brgetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

22,473,000

13,039,000

8219,317

67.64


Anexa 6 la HCL 353 / 27.07.2017

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri F

Secțiunea Funcționare                        .          _ _ _ _

______________________________________________________________________'      __________________________________________________________-lei-

Ordonator/Dcn urnire indicator

Cod

Credite bugetare

Pr real iz.

Total

Trimestre

Plăti efectuate

Total cheltuieli

50.10

183,915,000

119,265,000

99,678,990

83.58

Autcritati publice și acțiuni externe

51.10

0

0

-7,833

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTE SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

.7,833

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-7,833

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

14,009,000

8,308,000

7,710,345

92.81

01. CHELTUIELI CURENTE

Ol

14,009,000

8,308,000

7,713,432

92.84

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,720,000

7,277,000

7,253,084

99.67

TITLUL R. BUNURI SI SERVICII

20

1,289,000

1,031,000

460,348

44.65

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

■3.087

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-3,087

0.00

INVATAMAMT

65.10

6,378,000

3,774,000

2,890,710

76.60

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,378,000

3,774,000

2,890,710

76.60

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

98,000

67,000

11,772

17.57

Ț^UL H. BUNURI SI SERVICII

20

6,280,000

3,707,000

2,878,938

77.66

S... ./atate

66.10

90,689,000

52,421,000

43,846,333

83.64

01. CHELTUIELI CURENTE

01

90,689,000

52,421,000

43,876.011

83.70

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

68,759,000

39,071,000

34,423,513

8S.11

TITLUL U. BUNURI SI SERVICII

20

21,593.000

13,182,000

9,334,867

70.82

TITLUL K, ALTE CHELTUIELI

59

337,000

168,000

117,631

70.02

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

S4

0

0

-29.67S

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

•29,678

0.0 d

Cultura, recreare si religie

67.10

14,186,000

10,594,000

8,779,653

”82.8^

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,186,000

10,594,000

8,780,658

82.88

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,326,000

3,772.000

2,821,155

74.79

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

3,062,000

3,279,000

2,659.095

81.09

TITLUL K, ALTE CHELTUIELI

59

5,798,000

3,543,000

3,300,408

93.15

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-1,005

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI ■ RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-1,005

0.00

Asigurări si asistentă sociala

68.10

9,534,000

5,676,000

4,780,819

84.23

; CHELTUIELI CURENTE

01

9,534,000

5,676,000

4.781,255

84.24

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.896,000

3,382,000

2,993,162

88.50

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

3,638,000

2,294,000

1,788,093

77.95

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-436

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

■436

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

1,675,000

923,000

579,834

62.82

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,675,000

923,000

579,834

62.82

TITLU I. CHELTU1ELIDE PERSONAL

10

758,000

371,000

251,077

67.6S

TITLUL n. BUNURI SI SERVICII

20

917,000

552,000

328,757

59.56

Contul de execuție a bugetului institut

iilor publice

ata30.06.2017

finanțate integral

din venituri

-Ici

P

Secțiunea Funcționare

Credite b

ugctar e

Pr

Ordon ator/Denumire indicator

Cod

Total

Trimestre

Plăti efectuate

realiz.

Protecția mediului

74.10          37,243,000

28,478,000

23,082,818

81.05

01. CHELTUIELI CURENTE

01

37,243,000

28,478,000

23,083,346

81.06

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,575,000

5,716,000

4,356,906

76.22

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

28,668,000

22,762,000

18,726,440

82.27

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

-528

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-528

0.00

Transporturi

84.10

9,163,000

3,388,000

7,368,626

87.85

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,1’63,000

8,388,000

7,368,626

87.85

TITLU I. CHELTUIELIDE PERSONAL

10

505,000

292,000

236.492

80.99

TITLUL B. BUNURI 31 SERVICII

20

8,658,000

8,096,000

7,132,134

88,09

Alte acțiuni economice

87.10

1,038,000

703,000

647,685

92.13

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,038,000

703,000

647,685

92.13

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

900,000

565,000

519,649

91.97

TITLUL n. BUNURI SI SERVICE

20

138,000

138,000

128,036

92.78

Președinte de ședință,


Eugen G^an


ranSecțiunea Dezvoltare

ta data 30.06.2017


Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

Procent realizat

A

B

1

2

3

4

TOTAL VE

JITURI (cod 0 0,02+0 0.15+0 0.17+45.10)

00.01

3,984,000

3,684,000

3,966,800

107.68

I. VENI

PURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1,265,000

1,265,000

1,255,000

99.21

C.   VEH

ITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1,265,000

1,265,000

1,255,000

99.21

C2. VAN

SARI DE BONURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1,265,000

1,265,000

1,255,000

99.21

Transferuri vi

ilunUre, altele decât subvențiile (cod 37 .10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

1^65X100

1’65,000

1,255,000

99.21

V arsa minte d

n secțiunea de funcționare

37.10.04

1^65,000

1365,000

1,255,000

99.21

II. VENI

TURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

421

0.00

Venituri dini

aloriâcareauncr bunuri (cod 39.10.01+39.1050)

39.10

0

0

421

0.00

Venituri dini

alorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

421

0.00

IV. SUE

VENTII (cod 00.18)

00.17

2,719,000

2,419,000

2,711,379

112.09

SUBVENT1

I DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10]

00.18

2,719,000

2,419,000

2,711,379

112.09

Excedentul a

iul ui anterior dezvoltare

40.10.15.02

0

0

1357^60

0.00

subvent:

43.10. os

I DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

M-43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.15+43.10.17)

43.10

2,719,000

2,419,000

1,154,119

47.71

Subvenții diț

i bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanalatii

43.10.14

2509 JJOO

2^09,000

1,144,599

51.82

Subvenții pe

itru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

210,000

21Q.00D

9,520

4-53


Anexa 8 la HCL 353 / 27.07.2017

MUNICIPIUL GALAȚI

bontul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri F

la data3D. 06.2017


Secțiunea Dezvoltare

-lei -

Ordonator/Denumire indicator

Cod

Credite

Total

bugetare Trimestre

Plăti efectuate

Pr. rcaliz.

Total cheltuieli

50.10

11,053,000

9,535,000

3,823,993

40.10

INVATAMANT

65.10

10,000

10,000

0

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,000

10,000

0

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,000

10.000

0

0.00

Sanatate

66,10

5,648,000

4,130,000

1,136,289

27.51

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,648,000

4,130,000

1,144,599

27.71

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,648.000

4,130,000

1,144,599

27.71

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

6

0

■8,310

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-8,310

0.00

Asigurară si asistenta sociala

68.10

320,000

320,000

9,520

2.98

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

320,000

320,000

9,520

2.98

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

320.000

320,000

9,520

2.98

^otectia mediului

74,10

5,D75,000

5,075,000

2,678,184

52.77

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,075,000

5,075,000

2,678,184

52.77

TITLUL X. ACTIVE NHFINANCIARE

71

5,075,000

5,075,000

2,678,184

52.77

Președinte de ședință, Eugen cfevan


Anexa 9 la HCL 353 / 27.07.2017

MUNICIPIUL GALAȚI

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

-Iei-

la data30.0S.20i7

Ordon a lor/Dcn urnire indicator

Cod

Credite Total

bugetare Ttimesire

Plăti efectuate

Pr, reaiiz.

Total cheltuieli

50.02

73,198,430

73,198,430

17,154,048

23.43

TRANSPORTURI

84.06

73/198,430

73,198,430

17,154,048

23.43

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

73.198,430

73,198,430

17,154,048

23.43

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

73,198,430

73,198,430

17,154,048

23.43

Președinte de ședință, Eugen C^an