Hotărârea nr. 351/2017

Aprobarea contractului de credit intre municipiul Galati si CEC Bank S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 351 din 27.07.2017

privind aprobarea Contractului de credit între Municipiul Galați și CEC Bank SA.,

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 367/17,07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74730/17.07.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 74732/17.07.2017, al Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Generale de Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ,f”, lit. „g” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „b”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 351/2017

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul Contractului de credit de investiții, care urmează a se încheia de către Municipiul Galați și CEC Bank SA., prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă proiectul Contractului de ipotecă mobiliară și proiectul Contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale, prevăzute în anexele 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se împuternicește Primarul municipiului Galați să semneze, în numele și pe seama municipiului Galați, Contractul de credit de investiții, Contractul de ipotecă mobiliară și Contractul de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale, precum și documente convenite de către părțile contractante și orice alte documente, notificări sau cereri, inclusiv cereri de utilizare, în legătură cu încheierea, derularea sau executarea Contractului de credit de investiții și să îndeplinească orice formalități legate de acestea.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ANEXA 1 la HCL nr. 351/27.07.2017

CEC gJ Bank

CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIȚII

Nr. RQ17070592893370 din data de xx.xx.2017

încheiat intre:

CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, atribut fiscal RO, număr de inmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, înregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, prin Sucursala Galați cu sediul in Galați str. Domneasca nr. 26, bloc Modern, județul Galați, număr de ordine in registrul comerțului J17/705/1998, avand CUI 1653482, atribut fiscal RO reprezentata prin _____________________, in calitate de Director si prin

________________, în calitate de șef Serviciu Credite, denumita in continuare “Banca” si

MUNICIPIUL GALAȚI prin Primăria Municipiului Galați, cu sediul in Municipiul Galați, str. Domneasca nr. 38, jud. Galați, telefon 0236/307720, fax 0236/461460, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin:

> ___________________,______________________, in calitate de Primar al Municipiului Galați -

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, in baza Hotărârii nr........./............ adoptata de

Consiliul Local al Municipiului Galați, denumita in continuare Client” sau “împrumutat”

si

MUNICIPIUL GALAȚI prin Primăria Municipiului Galați, cu sediul in Municipiul Galați, str. Domneasca nr. 38, jud. Galați, reprezentata de__________________________, in calitate de Primar

al Municipiului Galați, identificat cu CI seria ______ nr. ______________, emisa la data de

______________de SPCLEP Galați, CNP_______________________, domiciliat in Municipiul Galați, str.__________________________, nr._______84, bl._____________________, sc. 2, et. 1, ap. 13, județul Galați, in

calitate de GARANT REAL (denumita in continuare „Garant Real”)]

Banca, Clientul si Garantul sunt denumite in continuare in mod individual Partea si impreuna Părțile. Definițiile unor termeni utilizați in prezentul contract sunt conform Anexei 1.

Avand in vedere solicitarea Clientului, aprobata de Banca, Banca acorda Clientului o facilitate de credit in următorii termeni si condiții:

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
 • 1.1. Obiectul prezentului contract de credit îl constituie acordarea unei facilitați de credit in valoare de 100.000.000 LEI (unasutamilioanelei), pe o perioada de 120 luni, incepand cu data primei trageri, sub forma unei facilitați de credit la termen pentru investiții denumita in continuare “Facilitatea de Credit”, după cum urmeaza:

ART. 2 DESTINAȚIA CREDITULUI
 • 2.1. Facilitatea de Credit va fi utilizata de Client pentru finanțarea unor lucrări investiții de interes public local si achiziția de bunuri aprobate de Consiliul Local Galați prin HCL nr. 292 din 31.05.2017.

 • 2.2. Valoarea totala a proiectului de investiții este de 295.289.658,21 lei

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: office@cec.ro * Telverde: O 800 800 848 * Tel: +4 021 311111Q » Fav: 4.4 n?j_aia_Ș4jiK-J^pital^al4vlȚ^44^7Oe4erHtegrbancarR;B^PJR^0;046717.091999^Reg7eoBrJ4071557T3.01.1997 • CIF: RO361897 • ÎBAN: R038CECEB00003RON0000001 • înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

(douasutenouazecisicincimilioanedouasuteoptzecisinouamiisasesutecincizecisioptleisi21%).

 • 2.3. Sursele de finanțare a proiectului de investiții sunt:

  Moneda

  Cheltuieli eligibile

  Contribuție împrumutat:

  Lei

  295.289.658,21

  - contribuție din surse proprii

  Lei

  195.289.658,21

  - credit Banca

  Lei

  100.000.000,00

 • 2.4. Tragerile din Facilitatea de Credit se fac la solicitarea scrisa a Clientului adresata Băncii cu maxim 3 Zile Lucratoare inainte de data dorita pentru efectuarea Tragerii dar nu mai târziu de ora 12.00 a Zilei Lucratoare respective, cu avizul Băncii. Utilizarea facilității de credit se va realiza prin efectuarea de operațiuni de plăti din contul curent al clientului deschis la Banca, prin intermediul contului de la Trezorerie/operatiuni de plăti externe din contul curent al clientului deschis la Banca in contul curent al antreprenorului/furnizorului, in conformitate cu destinația aprobata si cu prezentarea de documente justificative in conformitate cu destinația creditului. Clientul va menționa pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata.

 • 2.5. Facilitatea de Credit va fi pusa la dispoziția Clientului in 20 de luni de la data primei trageri, dar aceasta poate suferi modificări in funcție de cursul lucrărilor efectuate de către operatorii economici desemnați conform legislației in vigoare.

 • 2.6. Suma neutilizata la sfârșitul perioadei de tragere se considera anulata si creditul se diminuează corespunzător daca Părțile nu convin alfel in scris, prin act adițional la prezentul Contract.

 • 2.7. Orice Tragere din Facilitatea de Credit este permisa numai după semnarea prezentului Contract, si după perfectarea si prezentarea de către Client Băncii a tuturor documentelor de Finanțare si de Garanție solicitate de Banca, incluzând si:

 • -  hotararea adoptata de Consiliul local privind aprobarea si garantarea imprumutului;

 • -  prezentarea Bugetului local pe anul in curs si a anexelor la acesta, in care au fost incluse toate obligațiile de plata scadente in cursul anului, conform Graficului de rambursare a creditului pentru investiții si de plata a dobânzilor aferente, Anexa 2 la prezentul Contract;

 • -   avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, in conformitate cu prevederile art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, modificat si completat prin art. 1 din OUG 4/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

 • -  anterior oricărei trageri din credit, Municipiul Galați va prezenta situația informativa a litigiilor in care are calitatea de debitor, întocmită in baza informațiilor cunoscute la data la care a fost data si din care sa reiasa valoarea creanțelor datorate. Sumele de plata aferente litigiilor in care este implicat Municipiul Galați nu vor depăși 5% din totalul datoriilor conform ultimei situații financiare disponibile.

ART. 3 TERMENE, RAMBURSARE SI RAMBURSARE ANTICIPATA
 • 3.1.  Termenul Facilității de Credit este de 120 luni de la data intrării in vigoare a contractului de credit, incluzând o perioada de gratie de 24 luni de la data primei trageri.

 • 3.2.  Facilitatea de Credit este rambursabila in 16 rate semestriale egale, piatibile la data de 25 aprilie si 25 octombrie ale fiecărui an, conform graficului de rambursare din Anexa 2 care face parte integranta din prezentul Contract.

 • 3.3.  In situația in care data scadentei ratelor si a dobânzilor este o zi nelucratoare, plata se va face in Ziua Lucratoare ulterioara scadentei. In acest sens, Clientul are obligația sa asigure alimentarea conturilor curente deschise la banca cu sumele datorate, conform prezentului Contract.

 • 3.4. Facilitatea de Credit poate fi rambursata de către Client si înainte de scadenta, integral sau parțial, prin transmiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata cu 2 Zile Lucratoare înainte de data dorita a rambursării.

ART. 4 COSTURI
 • 4.1. Rata de Dobanda, Dobanda de Baza si Marja (Dobanda)

  • 4.1.1.  Rata de Dobanda aplicabila Facilității de Credit este rata procentuala anuala calculata ca fiind suma dintre Dobanda de Baza si Marja.

  • 4.1.2.  La data incheierii prezentului Contract, Dobanda de Baza aplicabila Facilității de Credit este ROBOR 6M de 1,03%, iar Marja (M) aplicabila este de 0,56 p.p.

  • 4.1.3. Dobanda de baza exprimata in funcție de un indice de referința public - ROBOR, se modifica periodic, pe toata durata contractului, pana la rambursarea datoriilor către Banca, in funcție de variația periodica a indicelui de referința.Indicele folosit este cel valabil in data de 01 a lunii/trimestrului/semestrului/anului, după caz, sau in prima zi lucratoare următoare daca data de 01 este zi nelucratoare. La momentul semnării prezentului contract, prin informările publice emise de Banca Naționala a României (BNR), valorile valabile pentru data de 01/prima zi lucratoare următoare sunt cele comunicate/ publicate de către BNR cu doua zile lucratoare anterior datei de modificare periodica. In cazul modificării modului de aplicare a acestor indici, Banca va menționa pe pagina de internet sau prin alte mijloace de informare decise de Banca modul de aplicare a acestora.

  • 4.1.4.  Dobanda de Baza determinata/exprimata in funcție de ROBOR nu este notificabila, fiind indice de referința public.

  • 4.1.5.  Noul nivel al Ratei de Dobanda/ Dobânzii de Baza, se va aplica la soldul creditului existent la data modificării dobânzii, fara a fi necesara încheierea unui act adițional la contractul de credit.

  • 4.1.6.  Dobanda se calculează de la data utilizării si pana la rambursarea integrala a creditului si se incaseaza semestrial, potrivit graficului de rambursare anexat. Graficul de rambursare anexat se va modifica la fiecare tragere din credit, respectiv la fiecare actualizare a dobânzii.

  • 4.1.7.  Dobanda se acumulează zilnic si se calculează la Soldul Facilității de Credit incepand cu data primei Trageri. Perioada de calcul a dobânzii include data Tragerii aferenta transei pentru care se calculează si exclude ziua in care este scadenta obligația Clientului de rambursare a transei respective.

  • 4.1.8. Dobanda acumulata zilnic se calculează utilizând următoarea formula: (Soldul Facilității de Credit x Rata Dobânzii x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/365.

  • 4.1.9.  Pe durata perioadei de gratie Clientul plătește la termenul stabilit dobânda aplicată la sumele trase din credit, calculată conform pct 4.1.8.

 • 4.2. Dobanda penalizatoare(DP)

  • 4.2.1.  Pentru orice întârziere peste termenele prevăzute in Contract pentru rambursarea oricăror sume din Facilitatea de Credit, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Rata de Dobanda egala cu suma Dobânzii de Baza si Dobânzii Penalizatoare, calculata asupra soldului zilnic al creditului restant incepand din prima zi de întârziere si pana la recuperarea sumelor restante sau pana la data declarării exigibilității anticipate a creditului /data declanșării procedurilor judiciare pentru recuperarea creanțelor.

  • 4.2.2.  Dobanda Penalizatoare (DP=M + 3 p.p.) aplicabila Facilității de Credit este de 3,56 p.p. Dobanda datorata de client in condițiile aplicării dobânzii penalizatoare se determina astfel:(Soldul restant al Facilității de Credit x Rata Dobânzii (penalizatoare) x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/365.

  • 4.2.3.  In cazul neindeplinirii unei condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda Penalizatoare de 2,06 p.p. (DP=M+1,5 pp), incepand cu data constatării neindeplinirii condiției si pana la îndeplinirea acesteia.

CEC BANK SJi. ♦ Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 * www.cec.ro * email: office@cec.ro • Telverde: O 800 800 84B * Tel: +4 021311 1119 * Fax: +4 021 312 54 25

sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

 • 4.2.4.  In cazul neindeplinirii a doua sau mai multor condiții de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plăti Băncii o Dobanda Penalizatoare de 2,56 p.p. (DP=M+2pp), începând cu data constatării neindeplinirii condiției si pana la indeplinirea acesteia.

 • 4.2.5.  In cazul condițiilor a căror îndeplinire nu mai este posibila, menținerea dobânzii penalizatoare va avea o durata determinata de 12 luni de ia data constatării neindeplinirii acesteia.

 • 4.2.6.  Sumelor datorate Băncii in baza prezentului Contract si neplatite la scadenta, ce urmeaza a fi executate silit in baza Documentelor de Finanțare si celor de Garanție li se vor aplica Dobanda Penalizatoare. Rata anuala a dobânzii penalizatoare este rata dobânzii de baza (DB) + marja (M) + 3 p.p. Dobanda penalizatoare va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant începând cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau de la data declanșării procedurilor judiciare si va fi reținuta din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective.

4.4. Comisioane

Clientul va plăti Băncii următoarele comisioane:

 • 4.4.1.  Comision de analiza de 0%;

 • 4.4.2.  Comision de analiza in regim de urgenta de 0%;

 • 4.4.3.  Comision de reanaliza de 0,5% (min. 500 lei-max. 2.000 lei), aplicat la valoarea creditului reanalizat, perceput odata cu plata sumelor datorate la scadenta, respectiv la data de 25 aprilie sau 25 octombrie, cu excepția prevederilor art. 8.1.19;

 • 4.4.4. Comision de Gestiune de 0%;

 • 4.4.5.  Comision de acordare de 0,5% (min. 500 Iei - max. 25.000 lei) 25.000 lei, perceput o singură data, integral la data de plata a dobânzii, respectiv la data de 25 aprilie sau 25 octombrie.

 • 4.4.6. Comision de Neutilizare de 0%.

 • 4.4.7. Comision de Rambursare Anticipata de 0%.

 • 4.4.8. Comision de Refinantare de 0%.

 • 4.4.9. Comision de rescadentare de 0,7% aplicat asupra valorii rescadentate a unei rate/ mai multor rate/ total credit rescadentat, la care se adauga alte elemente rescadentate (dobânzi, comisioane, etc), ce va fi plătit integral odata cu plata sumelor datorate la scadenta, respectiv la data de 25 aprilie sau 25 octombrie;

 • 4.4.10. Comision de reesalonare de 0,7% aplicat asupra valorii reesalonate a unei rate/ mai multor rate/ total credit reesalonat, la care se adauga alte elemente reesalonate (dobânzi, comisioane, etc.), ce va fi plătit integral odata cu plata sumelor datorate la scadenta, respectiv la data de 25 aprilie sau 25 octombrie;

 • 4.4.11. Comision de restructurare de 0,7% aplicat asupra valorii restructurare, la care se adauga alte elemente restructurate (dobânzi, comisioane, etc.), ce va fi plătit integral odata cu plata sumelor datorate la scadenta, respectiv la data de 25 aprilie sau 25 octombrie.

Clientul are obligația de a plăti Băncii orice alte comisioane si costuri aferente operațiunilor de cont curent, conform Condițiilor Generale de Afaceri ale Băncii.

 • 4.5. Alte Costuri

 • 4.5.1. Clientul are obligația de a plăti Băncii toate costurile (inclusiv onorarii juridice, taxe de înregistrare, modificare, radiere garanții, onorarii si taxe notariale, daca va fi cazul, accesarea Centralei Riscului de Credit, etc.) suportate de aceasta in legătură cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a prezentului Contract si a Documentelor de Garanție, astfel cum acestea vor fi notificate Clientului, sumele respective fiind datorate la data semnării Contractului sau la data semnării documentelor de modificare.

ART. 5 PLĂTI
 • 5.1.   Plata sumelor datorate Băncii conform Contractului (rate de credit, comisioane, dobânzi) trebuie efectuata in Moneda Creditului.

 • 5.2.   La scadenta unei obligații de plata a Clientului, Banca are dreptul sa debiteze contul curent al Clientului si/sau al Garantului cu orice sume datorate potrivit Contractului. Daca in contul curent al Clientului si/sau al Garantului nu exista sume suficiente in Moneda Creditului, Banca are dreptul sa debiteze cu suma corespunzătoare orice cont de disponibilități sau de depozit al Clientului si/sau al. Garantului (chiar neajuns la termen). In acest caz, Banca poate efectua schimbul valutar la cursul de schimb intern al Băncii, valabil la data debitării. Clientul mandateaza Banca sa completeze, in numele si pe seama sa, documentele necesare efectuării schimbului valutar.

 • 5.3.   Clientul are obligația de a asigura existenta in contul curent a sumelor necesare pentru acoperirea la scadenta a datoriilor fata de Banca si fata de terti. Banca este exonerata de orice răspundere privitor la orice consecințe ce pot fi suportate de Client ca urmare a aplicării masurilor la care Banca este indreptatita prin Contract in situația lipsei disponibilului din contul curent al Clientului.

 • 5.4.   In cazul in care scadenta oricărei sume datorate Băncii nu este o Zi Lucratoare, plata va fi efectuata in Ziua Lucratoare ulterioara datei scadentei.

 • 5.5.   Banca va avea dreptul sa compenseze orice suma datorata de Banca Clientului, scadenta sau nu, cu orice suma scadenta si datorata de Client Băncii, indiferent de valuta si de locul plătii unei astfel de sume.

 • 5.6.   Obligațiile Clientului fata de Banca se sting in următoarea ordine:

 • —  alte datorii ale Clientului legate de derularea creditului (inclusiv contravaloarea primelor de asigurare si a cheltuielilor efectuate de Banca cu care se majoreaza creanța Clientului, daca este cazul) - se vor incasa cu prioritate oricăror altor creanțe rezultate din credit;

 • —  comisioane neincasate la scadenta; creanțe atașate (dobânzi majorate/penalizatoare); creanțe atașate (dobânzi) neincasate la scadenta; credite neincasate la scadenta - in ordinea vechimii acestora;

 • —  comisioane scadente; creanțe atașate (dobânzi) scadente; credite scadente.

 • 5.6.1. Sumele reprezentând alte datorii legate de derularea creditului, neachitate, comisioane, dobânzi si credite restante si dobânzi majorate/penalizatoare pot fi achitate din contul curent al Clientului oricând in cursul lunii.

ART. 6 GARANȚII

Clientul se obliga sa garanteze Facilitatea de Credit cu următoarele garanții:

 • 6.1. Garanții reale

 • 6.1.1.  Garanție Reala Mobiliara asupra conturilor curente ale Municipiului Galați nr. RO24CECEGL0130RON0978772 si RO34CECEGL01C1EUR1028443 deschise la Banca CEC BANK S.A. Sucursala Galați;

 • 6.1.2.  [poteca asupra veniturilor proprii ale Municipiului Galați, conform Art. 63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

 • 6.3. Fiecare Garant real, in mod irevocabil si necondiționat, renunțând la beneficiul de discutiune si diviziune, garanteaza Băncii îndeplinirea întocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga fata de Banca ca, oricând Clientul nu plătește la scadenta orice suma datorata in baza sau in legătură cu orice Document de Finanțare, sa plateasca imediat Băncii, la cererea acesteia, aceasta suma.

 • 6.3.1. In vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor Clientului in baza Documentelor de Finanțare, Garantul Real garanteaza cu bunurile aduse în garanție îndeplinirea întocmai de către Client a tuturor obligațiilor sale asumate prin Documentele de Finanțare si se obliga

GEC BANK SJK. • Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: officegJcec.ro * Teiverde: 0 800 800 848 • Tel: +4 0213111119 • Fax: +4021312 5425 sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262 prin semnarea prezentului Contract sa renunțe expres la beneficiul de diviziune si discutiune prevăzut de Codul civil roman.

 • 6.3.2.  Pentru a asigura publicitatea si opozabilitatea drepturilor Băncii fata de terii, Clientul sau Garantul va inregistrâ si va plăti toate taxele, comisioanele si alte costuri aferente înregistrării legale a Documentelor de Garanție la care Clientul .sau Garantul este parte. Daca Banca insasi va efectua aceste inregistrari, toate costurile aferente ii vor fi rambursate de către Client sau Garant cu privire la Documentul de Garanție la care acesta este parte.

 • 6.3.3.  Clientul recunoaște dreptul Băncii de a alege modalitatea de urmărire si de executare silita a garanțiilor constituite in favoarea sa prin Documentele de Garanție precum si ordinea executării acestora, pentru orice suma datorata rezultând din oricare Document de Finanțare.

 • 6.3.4. Clientul se angajeaza sa notifice Băncii orice eveniment care ar putea afecta in mod substanțial valoarea garanțiilor acordate Băncii conform clauzei 6.1. de mai sus. Valoarea garanției este considerata a fi afectata substanțial daca valoarea acceptata in garanție scade sub nivelul de 105.000.000 lei. In cazul in care valoarea garanției este substanțial afectata, in urma diminuării veniturilor realizate sau a gradului de realizare a veniturilor previzionale oricare Client va acorda Băncii garanții suplimentare in condiții acceptabile acesteia.

ART. 7 DECLARAȚII SI GARANȚII
 • 7.1.   Clientul declara si garanteaza Băncii ca:

 • 7.1.1. Are deplina capacitate de folosința si exercițiu, avand capacitatea sa isi desfasoare activitatea in modul in care o face, sa dețină in proprietate activele sale, sa se imprumute, sa acorde garanții si sa isi asume si sa îndeplinească toate obligațiile conform Documentelor de Finanțare.

 • 7.1.2.  Obligațiile prevăzute a fi asumate de Client in baza oricărui Document de Finanțare sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Clientului si sunt susceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

 • 7.1.3. Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau orice hotarare sau decizie sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Client sau oricare dintre Afiliatii sai ori in privința activelor acestora.

 • 7.1.4. A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Clientului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legal împuternicite in acest sens.

 • 7.1.5. Toate informațiile prezentate de Client in legătură cu constituirea sa si situația sa financiara sunt reale, complete si corecte si nici o informație relevanta pentru relația contractuala cu Banca nu a fost omisa.

 • 7.1.6.  Situațiile financiare predate Băncii au fost întocmite in conformitate cu standardele contabile internaționale (IAS) sau cu principiile contabile general aplicabile in Romania, după caz, aplicate consecvent, prezintă corect si complet situația financiara a Clientului la data si pe perioada la care se raportează si nu sunt afectate de nici o modificare care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

 • 7.1.7.  Declarația prezentata Băncii la data cererii de acordare a creditului, conținând lista cu alte împrumuturi sau facilitați contractate de către acesta cu alte banei, instituții financiare sau alti creditori din Romania sau din străinătate, cat si alte garanții constituite in favoarea acestora, este reala, corecta si completa; împrumuturile sau facilitățile declarate prin respectiva declarație sunt singurele contractate de către Client.

 • 7.1.8.  Nu exista nici un fel de impozite, taxe, contribuții sau alte debite de orice fel scadente si neplatite integral de către Client la bugetul central, la bugetele fondurilor speciale si/sau la bugetele locale, inclusiv dar fara a se limita la sume datorate cu orice titlu in legătură cu oricare bun ce face obiectul garanției create prin Documentele de Garanție sau cu orice

CEC BANK S. A. • Calea Victoriei nr, 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: office@cec.ro • Telverde: 0 800 800                               ; t         54-__

Tubnr, 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262 parte a acestuia cu excepția celor contestate cu buna credința in conformitate cu prevederile legale, a celor pentru care au fost constituite provizioane si despre care Banca a fost informata precum si a celor cu privire la care plata poate fi in mod legal amanata si care nu vor avea ca rezultat sancțiuni ce ar putea afecta rangul de prioritate al Documentelor de Garanție.

 • 7.1.9.  Nu este in stare de insolventa .

 • 7.1.10. Toate documentele prezentate sau după caz, predate Băncii, sunt originale sau copii exacte si neaiterate ale originalelor, iar orice documente, informații sau date furnizate Băncii de către Client in legătură cu încheierea, conținutul si/sau derularea Contractului si a celorlalte Documente de Finanțare sunt corecte si complete si nu exista documente, informații sau date care nu au fost dezvăluite Băncii si care, daca ar fi fost cunoscute de către Banca, ar fi condus la schimbarea deciziei acesteia de acordare sau de menținere a Facilității de Credit

 • 7.1.11. Prin semnarea prezentului contract, reprezentantul legal si/sau convențional al Clientului/Garantul autorizează Banca sa prelucreze datele sale personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Prin prezentul contract Clientul/Garantul declara ca are dreptul de acces, dreptul de a corecta datele personale, dreptul de opoziție si dreptul de a fi informat de către Banca, conform legii sus-mentionate. Acordul dat prin prezentul contract privește inclusiv dreptul Băncii de a transmite datele personale ale Clientului/Garantului, in scopul prelucrării, către birouri sau agenții de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul: Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, etc.), acționari, afiliate ale Băncii (societăți de asigurări, etc.), terti contractant} ai Băncii (de tipul societăților de asigurare, societăților de intermendiere financiara, etc.), autoritati competente, pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

 • 7.1.12. Clientul răspunde pentru autenticitatea documentelor prezentate de acesta.

 • 7.2. Garantul declara si garanteaza Băncii ca:

 • 7.2.1.  Este o persoana juridica legal infiintata, funcționând in condiții de legalitate conform legislației in baza careia a fost infiintata.

 • 7.2.2. Obligațiile prevăzute a fi asumate de acesta in baza oricărui Document de Finanțare la care este parte sunt legale, valabile, au caracter obligatoriu, angajeaza răspunderea Garantului si sunt suceptibile de a fi puse in executare conform termenilor lor.

 • 7.2.3. Asumarea si executarea obligațiilor sale in baza oricărui Document de Finanțare nu se afla si nu vor intra in conflict cu (i) nici o lege sau reglementare legala aplicabila, (ii) documentele sale constitutive sau (iii) orice contract sau alt document obligatoriu pentru Garant.

 • 7.2.4. A respectat toate cerințele prevederilor legale si ale actelor constitutive ale Garantului pentru aprobarea asumării si executării obligațiilor in baza Documentelor de Finanțare, iar persoana sau persoanele care au semnat oricare dintre Documentele de Finanțare in numele acestuia au fost legal împuternicite in acest sens.

 • 7.2.6. Sub rezerva îndeplinirii cerințelor de perfectare si înregistrare, fiecare Document de Garanție la care este parte creeaza (sau va crea la momentul la care va fi încheiat) in favoarea Băncii si cu rangul de prioritate prevăzut in acel Document de Garanție, garanția la care se refera.

 • 7.2.6.  Nu este in stare de insolventa.

 • 7.2.7. Nu este pe rol si nici nu se preconizează vreo procedura judiciara de natura civila, comerciala, penala, fiscala, de contencios-administrativ sau contravenționala sau extrajudiciara sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ asupra Garantului.

ART. 8 ANGAJAMENTE. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR.
 • 8.1. Obligații pozitive (obligația de „a face”)

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro * emaik office@cec.ro * Telverde: 0 800 800 848 * Tel: 4-4 021311 1119 • Fax: +4 021312 54 25 sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

 • 8.1.1.  Clientul se obliga sa ramburseze Facilitatea de Credit si sa plateasca dobânzile, comisioanele, precum si orice alte sume datorate Băncii conform Contractului si oricăror Documente de Finanțare.

 • 8.1.2.  Clientul se obliga sa dețină in contul curent, cel târziu la data fiecărei scadente, sumele necesare stingerii tuturor obligațiilor de rambursare/plata născute din Contract sau in legătură cu acesta care sunt scadente la acea data. In cazul neindeplinirii acestei obligații, Banca este indreptatita sa aplice prevederile clauzelor 9.2.-9.5. din prezentul Contract.

 • 8.1.3.  Clientul si/sau Garantul se obliga sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legile si reglementările in vigoare, astfel incat sa nu isi afecteze in mod semnificativ capacitatea de a-si îndeplini obligațiile prevăzute in Contract si/sau in Documentele de Garanție.

 • 8.1.4.  Clientul se obliga ca pe toata perioada de utilizare a creditului, sa asigure si sa participe la realizarea obiectului ereditarii (in cazul investițiilor) cu resurse proprii (in cash sau natura), in valoare de 0 lei, reprezentând 0% din valoarea proiectului.

 • 8.1.5.  Clientul se obliga sa obțină, sa respecte si sa mențină in vigoare orice aprobare, aviz, autorizație, licența sau altele asemenea necesare pentru a permite acestuia sa isi îndeplinească obligațiile in baza Documentelor de Finanțare.

 • 8.1.6.  Clientul se obliga sa respecte toate prevederile si cerințele legal aplicabile in cazurile in care incalcarea ar determina un Efect Negativ Semnificativ.

 • 8.1.7.  Clientul se obliga sa plateasca la timp si corespunzător toate taxele, impozitele si contribuțiile datorate de acesta.

 • 8.1.8.  Clientul si/sau Garantul se obliga sa respecte toate prevederile Documentelor de Garanție precum si sa semneze orice documente si sa întreprindă orice acțiuni necesare pentru a conserva garanțiile create in baza Documentelor de Garanție si toate drepturile Băncii in legătură cu acestea.

 • 8.1.9.  Clientul se obliga sa transmită Băncii situațiile financiare trimestriale/semestriale/anuale, iar in cazul celor anuale, insotite de raportul auditorilor, precum si formularul “Detalierea cheltuielilor bugetare locale totale conform clasificatiei economice”, corespunzător perioadei pentru care s-au întocmit situațiile financiare, de indata ce acestea sunt disponibile insa in orice caz nu mai târziu de 30 de zile de la terminarea perioadei respective

 • 8.1.10. Clientul se obliga sa evidențieze corect toate operațiunile contabile legate de acordarea, utilizarea si rambursarea facilității, in anexele la Bugetul local. In acest sens, va prezenta Băncii, anual, Bugetul local aprobat si proiecția acestuia pe următorul an in cadrul perioadei de creditare;

 • 8.1.11. Clientul se obliga sa menționeze pe documentele de plata poziția din documentații unde se gaseste cheltuiala, precum si sursa (credit) din care se efectuează plata;

 • 8.1.12. Clientul se obliga sa respecte termenele si dispozițiile înscrise in Autorizația de Construcție si/ sau in documentele care au stat la baza emiterii acesteia si a stadiilor de execuție cuprinse in proiectul de execuție.

 • 8.1.13. Clientul are obligația de a furniza in mod prompt Băncii la cerere orice informații cerute de aceasta cu privire la situația financiara si activitatea sa.

 • 8.1.14. Clientul are obligația de a informa Banca imediat ce i s-a adus la cunoștința asupra detaliilor oricărei proceduri judiciare, arbitrale sau administrative care este pe rol, care are putea fi începută sau care va incepe, ce ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

 • 8.1.15. Clientul are obligația de a informa Banca in mod prompt asupra producerii oricărui eveniment sau intervenirii oricărei circumstanțe ce ar putea determina un Caz de Neexecutare, in termen de 30 zile.

 • 8.1.16. Pana la stingerea tuturor obligațiilor asumate prin Documentele de Finanțare, Clientul împuternicește Banca cu autoritate si puteri depline pentru obținerea de la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naționale a României sau de la alte entitati de risc de credit a oricăror informații de risc bancar cu privire la acesta, ori de cate ori va fi considerat de către Banca ca aceste informații sunt necesare si/sau relevante.

 • 8.1.17. împrumutatul va prezenta Băncii:

a), informatii/documente/devize/contracte cu privire la fiecare proiect de investiții pentru care se fac trageri din credit;

CEC BANK Sj\. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • veww.cec.ro • email: office@cec.roTelverde: 0800 800 84S «Tel; +4021311 1119 ■ Fax: +4021312 54 25 __

CapitaUocialX170443.7001ei^egUwnearfeBr-P^4(>e46/17^9ri999-»-Regrcorrrt407155713;01.1997 * GIF: K0ifol897~*'IBAN~: R038CECEB00003ROW0000001 «înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal * operator de date cu caracter personal 1262 b). autorizațiile/ avizele prin care se atesta ca realizarea investițiilor se vor efectua conform prevederilor legale in vigoare.

 • 8.1.18. Anterior oricărei trageri din credit, împrumutatul va prezenta situația informativa a litigiilor in care are calitatea de debitor, întocmită in baza informațiilor cunoscute la data la care a fost data si din care sa reiasa valoarea creanțelor datorate. Sumele de plata aferente litigiilor in care este implicat Municipiul Galați nu vor depăși 5% din totalul datoriilor conform ultimei situații financiare disponibile.

 • 8.1.19. împrumutatul:

 • a) , poate aduce modificări ale calendarului de tragere in funcție de evoluția contractelor aferente obiectivelor de investiții publice de interes local si achiztiilor de bunuri care fac obiectul creditului, fara perceperea unor costuri suplimentare, prin încheierea unui act adițional la contractul de credit;

 • b) . poate aduce modificări obiectivelor de investiții prin hotarare de Consiliu local, fara acordul prealabil al Băncii, fara perceperea unor costuri suplimentare.

 • 8.1.20. Pe toata perioada de creditare, gradul de acoperire cu garanții va fi de minim 105%;

 • 8.2. Obligații negative (obligația de „ a nu face”)

 • 8.2.1.  Clientul si/sau Garantul se obliga in beneficiul Băncii ca, pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate Băncii conform Contractului sa nu instituie, in beneficiul propriu sau al unei terte persoane, nici o Sarcina asupra oricărui bun adus in garanție conform Contractului si/sau Documentelor de Garanție sau asupra conturilor sale de orice fel deschise la Banca, altfel decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

 • 8.2.2.  Clientul se obliga sa nu constituie garanții sau sarcini de orice fel/ sa nu modifice garanțiile sau sarcinile de orice fel deja constituite asupra bunurilor sale prezente si viitoare, altele decât cele aferente Contractului si/sau Documentelor de Garanție, decât cu notificarea prealabila in scris a Băncii.

 • 8.2.3.  Clientul se obliga sa nu încheie nici un contract (cu excepția Documentelor de Finanțare) prin care sa se interzică sau sa se limiteze capacitatea Clientului de a crea orice drept de garanție asupra oricărora dintre bunurile sale sau prin care sa se interzică efectuarea oricăror plăti către un alt creditor.

 • 8.2.4.  Clientul se obliga sa nu determine prin conduita sa (printr-o acțiune sau inacțiune cu intenție sau din neglijenta) o acțiune judiciara (proceduri ale insolventei, poprire, sechestru, executare silita, etc.) împotriva sa sau împotriva activelor sale sau care ar putea avea un Efect Negativ Semnificativ.

ART. 9 CAZURI DE NEEXECUTARE (CULPA CONTRACTUALA)
 • 9.1.   Fiecare dintre evenimentele si circumstanțele enumerate mai jos reprezintă un Caz de Neexecutare (indiferent daca acestea sunt determinate de împrejurări independente de voința Clientului sau aflate in afara controlului acestuia):

 • 9.1.1.  Clientul nu plătește la scadenta (inclusiv atunci când plata se face la cerere) orice suma datorata Băncii in baza Documentelor de Finanțare.

 • 9.1.2.  Oricare dintre declarațiile si garanțiile prevăzute in clauza 7 din prezentul Contract este sau se dovedește a fi incorecta sau incompleta la momentul când aceasta a fost data sau este repetata.

 • 9.1.3.  Oricare dintre obligațiile prevăzute in clauza 8 din prezentul Contract nu este îndeplinita.

 • 9.1.4.  Clientul nu isi îndeplinește oricare dintre obligațiile din oricare Document de Finanțare.

 • 9.1.5.  Clientul se afla in incapacitate de a-si onora datoriile, isi amana sau isi suspenda plățile oricăror datorii pe motiv de dificultăți financiare întâmpinate sau anticipate.

 • 9.1.6.  Sunt declanșate orice proceduri voluntare sau judiciare sau orice alte acțiuni de dizolvare, lichidare judiciara, reorganizare sau faliment cu privire la Client.

 • 9.1.7.  Clientul prezintă documente si/sau furnizează informații incomplete sau false si/sau omite sa comunice Băncii documente si/sau informații, cu scopul de a induce in eroare Banca.

 • 9.1.8.  Clientul si/sau Garantul nu-si îndeplinesc obligațiile de perfectare si inregistrare a Documentelor de Garanție in termenele prevăzute in acestea.

CEC BANK S.A. • Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: office@cec.ro • Tfelverde: O 800 800 848 • Tel: +4 0213111119 • Fax: +4021312 54 25. sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

 • 9.1.9.  Oricare dintre garanțiile prevăzute a fi constituite in baza Documentelor de Garanție nu este constituita valabil in condițiile convenite sau nu are rangul si prioritatea convenita sau oricare dintre garanțiile sau Documentele de Garanție, cat si orice alt document legat de acestea încetează a mai fi in vigoare sau a produce efecte sau de a constitui o garanție valabila sau intervine orice situație litigioasa in legătură cu garanțiile constituite in favoarea Băncii.

 • 9.1.10. Se declanșează orice cazuri litigioase, proceduri administrative in care Clientul este implicat, care in opinia Băncii ar putea afecta capacitatea de rambursare a Clientului.

 • 9.1.11. Banca stabilește ca s-a produs un Efect Negativ Semnificativ sau ca un asemenea efect este iminent.

 • 9.1.12. Clientul si/sau Garantul denigrează in orice fel Banca sau angajatii acesteia.

 • 9.2. La apariția oricăruia din Cazurile de Neexecutare, Banca va putea:

 • (a) sa declare toate obligațiile Clientului ce decurg in baza oricărui Document de Finanțare, inclusiv obligațiile care au o garanție comuna scadente imediat si sa debiteze deindata oricare din conturile Clientului si/sau Garantului deschise in evidentele Băncii, Clientul si/sau Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului;

 • (b) sa anuleze orice sume ramase a fi utilizate in baza Facilității de Credit.

 • 9.3. Banca va putea acorda Clientului printr-o notificare scrisa, un termen de 30 zile in care acesta sa remedieze Cazul de Neexecutare, spre satisfacția Băncii. La expirarea termenului prevăzut in notificare in cazul in care Cazul de Neexecutare nu este remediat, Banca va proceda la declararea exigibilității anticipate a obligațiilor si la urmărirea silita a Clientului cu executarea garanțiilor constituite in favoarea sa conform Contractului, drepturile prevăzute in favoarea Băncii la clauza 9.2 fiind pe deplin aplicabile.

 • 9.4. Orice suma ramasa neacoperita după debitarea automata a conturilor Clientului va fi considerata suma restanta si se vor aplica prevederile Contractului referitoare la datorii restante, Banca procedând imediat la urmărirea si executarea silita a garanțiilor constituite in favoarea sa.

 • 9.5. In toate Cazurile de Neexecutare a obligațiilor, Clientul este si ramane direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte datorate exigibilității anticipate a creanței, datorând Băncii toate costurile si cheltuielile antrenate de executarea imediata.

ART. 10 CLAUZE DIVERSE
 • 10.1.  Nevalabilitate parțiala si modificarea contractului

 • 10.1.1. In cazul in care o prevedere a Contractului sau a unui Document de Garanție va fi considerata nevalabila, nelegala sau imposibil de pus in executare, acesta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului.

 • 10.1.2. Cu excepțiile prevăzute in curpinsul prezentului Contract orice modificări ale prezentului Contract se vor efectua numai in scris, prin act adițional semnat de parti.

 • 10.1.3. Clientul declara in mod expres ca a luat la cunoștința, a inteles si ca accepta clauzele prezentului contract.

 • 10.2. Notificări

 • 10.2.1. Daca nu s-a convenit altfel prin prezentul Contract, orice notificare sau comunicare ce urmeaza a fi efectuata in baza Documentelor de Finanțare poate fi transmisa prin posta cu confirmare de primire sau prin curier cu borderou de primire sau prin telefax cu confirmare de primire (dar nu va putea fi trimisa prin e-mail sau alt format electronic decât daca Banca si Clientul au încheiat o convenție de transmitere a documentelor sub aceasta forma).

 • 10.2.2. Orice notificare sau comunicare a oricărei Parti către cealalta va fi transmisa, la acea adresa a Pârtii sau la numărul de telefax, si purtând mențiunea adresării in atentia persoanei, indicate in prezentul Contract sau la orice alta adresa ori număr de telefax notificate Pârtii respective, pe parcursul existentei Contractului, de către cealalta Parte, in conformitate cu prezenta clauza.

 • 10.2.3. Orice astfel de notificare sau comunicare va fi considerata ca fiind efectiva:

> daca este inmanata personal la adresa de notificare, la momentul inmanarii;

CEC BANK S.A. » Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro * email: office@cec.ro • Telverde: 0 800 800 848 * Tel: +4 0213111119 • Fax: +4021 312 5425 sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

> daca este transmisa prin fax, la momentul transmiterii (daca este transmisa intre orele 9.00 -17.00 ora Bucurestiului) sau (in situația netransmiterii in acest interval orar) la ora 9.00 a următoarei Zile Lucratoare.

 • 10.2.4. In dovedirea transmiterii notificării, este suficient sa se dovedească efectuarea inmanarii personale sau a faptului ca notificarea sau comunicarea respectiva a fost corespunzător adresata, timbrata si transmisa prin curier sau, in cazul unui fax, sa se poate infatisa un raport de activitate sau alt tip de raport emis de aparatul transmitatorului cu privire la notificarea respectiva evidențiind numărul de facsimil al destinatarului si numărul de pagini transmise.

 • 10.2.5. Datele pentru transmiterea notificărilor sunt cele precizate in preambulul Contractului.

 • 10.3.  Calculul sumelor datorate

Cuantumului sumelor datorate cu titlu de dobanda, dobanda majorata, dobanda penalizatoare, comisioane, costuri si cheltuieli si a oricăror alte sume datorate de Client si/sau de oricare Garant conform Contractului va fi determinat de către Banca si este obligatoriu pentru Client si/sau Garant, cu excepția cazului in care se dovedește ca determinarea sumelor s-a făcut pe baza unui calcul eronat.

 • 10.4.  Forța Majora

Cazul/cazurile de Forța Majora nu exonerează Părțile de nici una dintre obligațiile lor, dar suspenda efectele prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment. Totuși, Părțile vor continua sa (si îndeplinească toate celelalte obligații care nu au fost afectate de Cazul de Forța Majora. In caz de disputa cu privire la forța majora, acest fapt trebuie dovedit cu documente emise de autoritatile competente (Camera de Comerț si Industrie a României). Aceasta notificare va conține informații cum ar fi natura Cazului de Forța Majora si, in măsură in care este posibil, perioada estimata cat va dura Cazul de Forța Majora si o estimare a efectelor sale asupra capacitatii Pârtii care il invoca de a-si îndeplini obligațiile provenite din prezentul Contract.

 • 10.5.  Legea aplicabila si jurisdicția

10.5.1 Prezentul Contract este guvernat de legea romana.

 • 10.5.2. Litigiile si neînțelegerile de orice fel dintre părțile prezentului contract privind încheierea, derularea, executarea si modificarea prezentului Contract, vor fi soluționate de parti pe cale amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: conciliere, mediere, etc., iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele parti, acestea convin soluționarea definitiva a divergentelor pe cale judecătoreasca, competenta apartinand instanțelor judecătorești in circumscripția carora se afla situat sediul Băncii.

 • 10.6.  Titlu executoriu

 • 10.6.1. Prezentul contract, contractele de garanție accesorii acestuia, angajamentele si Anexele care fac parte integranta din acesta, extrasele de cont menționând sumele de plata ale împrumutatului către Banca sunt titluri executorii prin forța legii in vigoare si fara îndeplinirea altor formalități, conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările si completările ulterioare.

 • 10.7.  Confidențialitate

 • 10.7.1. Părțile sunt obligate sa asigure si sa mențină confidențialitatea Contractului, in condițiile legii.

 • 10.7.2. Clientul accepta in mod necondiționat ca Banca va putea prelucra electronic orice informații si date referitoare la Client, reprezentanții sai si/sau Afiliatii sai pe care Banca le

CEC BANKS .A. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 ♦ www.cec.ro * email: office@cec.ro • Telverde: 0800 800 848 * Tel: +4 0213111119 * Fax: +4021312 54 25

sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262 afla pe parcursul relației de afaceri cu Clientul sau cu Afiliatii acestuia, precum si sa dezvăluie si sa transmită orice astfel de informații si date in cadrul Băncii sau al grupului din care face parte Banca.

Banca nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Client sau Garanții acestuia.

Prezentul Contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul ambelor parii, prin acte adiționale.

Prevederile prezentului contract se completează cu “Condițiile generale de afaceri” ale Băncii, care fac parte integranta din prezentul contract, Clientul declarând prin prezenta ca a luat cunoști na si accepta prevederile acestora.

Acest Contract conține un număr de 15 pagini si s-a incheiat in 4 exemplare, din care 2 exemplare au fost reținute de Banca iar 2 s-au inmanat Clientului si Garantului-Codebitor.

Prezentul Contract a fost incheiat astazi xx.xx.2017 si intra in vigoare la data îndeplinirii tuturor condițiilor de acordare a facilității de credit si a clauzelor contractuale standard, precum si a constituirii/perfectarii si asigurării garanțiilor, asa cum aceasta data este stipulata la ari. 1.1.

CEC BANK SA-SUCURSALA GALAȚI

Director

Sef serviciu credite

Client: Municipiul Galați prin Primăria Municipiului Galați

Reprezentat de:

Domnul___________________

in calitate de Primar                            Semnătură

APROBAT,

Consiliul Local al Municipiului Galați

Conform Hotărârii nr....................din data de.............................................

Garant Real

MUNICIPIUL GALAȚI prin Primăria Municipiului Galați

Reprezentat de:

Primar                                      Semnătură

Semnat in fata mea


nume, funcție, semnătură, data


întocmit

____________________, analist credite nume, funcție, semnătură


CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: office@cec.ro * Telverde: 0 800 800 848 • Tel: +4 0213111119 •Fax:. +4 021 312K425

GawtaLsMial-L170.4-43.7-00lei■*4teg.-bauearR-:B^PJlMeiW/1709rl999TrReg.com.J40/lb5/13:01.1997 *~OF:RO361897~*TBANfR038CECEBdd003RQN0000001 «înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

Anexa nr. 1 la Contractul de Credit nr. RQ17070592893370 din data xx.xx.2017

Definiții

Termenii din Contractul de Credit nr. RQ17070592893370 din data xx.xx.2017 vor avea următorul

înțeles:

“Afiliat” inseamna (a) o persoana fizica/ persoana juridica (i) in care Clientul, in mod direct sau indirect, prin unul sau mai mu Iți intermediari, deține controlul, sau (ii) care se afla sub controlul Clientului sau (iii) care se afla, împreuna cu Clientul, sub controlul unei terte persoane, in care prin „control” se înțelege deținerea a minim 20 % din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot in persoana juridica respectiva si (b) soțul, rudele sau afinii Clientului persoana fizica pana la gradul al patrulea inclusiv.

“Banca” inseamna CEC BANK S.A. cu sediul in București, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de înregistrare 361897, acționând prin oricare dintre unitățile sale teritoriale (sucursale, inclusiv unitati pilot si agenții, precum si alte sediile sale secundare conform legii), precum si orice succesor in drepturi al acesteia.

„Caz de Neexecutare” inseamna situațiile prevăzute la clauza 9.1.

“Cerere de Rambursare Anticipata” inseamna o cerere ce poate fi transmisa de către Client Băncii, in cadrul duratei unei Facilitați de Credit, prin care se solicita rambursarea parțiala sau totala a sumelor datorate Băncii inainte de scadenta acestora; fiecare Cerere de Rambursare Anticipata este irevocabila si devine din momentul înregistrării la registratura Băncii, parte integranta a Contractului.

„Cerere de Tragere”/ inseamna o cerere si/sau ordin de plata pentru efectuarea unei Trageri, transmisa de către Client Băncii in baza Contractului si înregistrata la registratura Băncii întocmită pe formularul standard al Băncii pentru acest produs; fiecare Cerere de Tragere devine parte integranta a Contractului din momentul plătii tuturor costurilor aferente si acceptării de către Banca.

„Codebitor” sau garant-codebitor, inseamna persoana care s-a obligat alaturi de Imprumutatul-Client, in solidar, indivizibil si necondiționat sa ramburseze sau sa garanteze rambursarea sumelor împrumutate de acesta conform contractului de credit precum si care s-a obligat sa îndeplinească orice alta obligație a Împrumutatului fata de Banca, rezultând din contractul de credit si alte documente de garanție si/sau finanțare, in solidar si indivizibil cu împrumutatul.

„Contract” inseamna prezentul Contract de Facilitate de Credit impreuna cu toate anexele sale, considerate facand parte integranta din Contract, asa cum Contractul, inclusiv anexele, este modificat sau completat prin acte adiționale in orice moment.

„Data intrării in vigoare” a contractului de credit reprezintă data îndeplinirii tuturor condițiilor de acordare a facilității de credit si a clauzelor contractuale standard, precum si a constituirii/perfectarii si asigurării garanțiilor, dar nu mai mult de 90 zile de la data semnării contractului de credit

“Dobanda de Baza” inseamna Prime Rate sau ROBOR prevăzută in Contractul de Facilitate de Credit, ce poate fi modificata sau revizuita periodic de către Banca in cadrul duratei Facilității de Credit, pana la plata totala a datoriilor Clientului către Banca. Modificarea nivelului pentru Prime Rate este notificata clientului prin extras de cont. Nivelul ROBOR este revizuibil la termenele menționate in prezentul Contract si nu necesita notificare prealabila.

“Dobanda Penalizatoare” inseamna suma exprimata procentual, ce va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant începând cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau de la data declanșării procedurilor judiciare si vor fi reținute din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finanțare si de Garanție respective si pana la recuperarea integrala a creanței Băncii sau potrivit legii, după caz.

“Documente de Garanție” inseamna toate garanțiile cerute de către Banca, de orice tip si in forma acceptata de Banca de la un Client ca o condiție pentru efectuarea oricărei Trageri in baza Facilității

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: offîce@cec.ro • Telverde: 0800 800 848 * Tel: +4 021311 1119 • Fax: +4021 312 54 25 G:ipitalsocral44704++.7<XHet-«-}teg:+ninc3rR:B.-PJR-40.W6/171)9.1999« Re.sț. <x>m. JWI55/13.O1.1997'•C+> RO36189;'-»lBAN:RO3BCE<+:B00C+>3RONfA70v00j-*-îr1rcg:5trah sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal ■ operator de date cu caracter personal 1262

de Credit si orice alt document (prezent sau viitor) prin care se constituie drepturi de garanție si/sau drepturi de despăgubire si/sau orice alta forma de garantare in favoarea Băncii, in scopul de a garanta îndeplinirea obligațiilor Clientului fata de Banca in baza Documentelor de Finanțare la care acesta este parte.

“Documentele de Finanțare” inseamna Contractul împreuna cu Documentele de Garanție si orice alte contracte, cereri, inclsuiv cererea de credit, ordine de plata, corespondenta scrisa intre Client si Banca , documente încheiate sau semnate conform sau in legătură cu aceste documente, inclusiv extrasele de cont emise de Banca precum si orice alte documente identificate ca atare de către Banca si Client.

"Efect Negativ Semnificativ" inseamna un efect negativ semnificativ asupra sau o schimbare negativa semnificativa in:

 • a.       afacerea, situația financiara, activele sau reputația Clientului si/sau a Afiliatilor acestuia privite ca un întreg, care in opinia Băncii ar putea avea efect negativ semnificativ asupra condiției financiare sau asupra activelor Clientului;

 • b.      capacitatea Clientului de a executa si îndeplini obligațiile sale născute in baza oricărui Document de Finanțare;

 • c.      validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărui Document de Finanțare;

 • d.      validitatea, legalitatea sau posibilitatea de punere in executare a oricărei garanții constituite in baza oricărui Document de Garanție sau asupra priorității si rangului oricăreia dintre acele garanții; sau

 • e.      capacitatea Băncii de a exercita sau de a pune in executare orice drepturi in baza Documentelor de Finanțare.

„Facilitate de Credit” inseamna un credit de investiții si/sau un credit pentru finanțarea activitatii curente/ linie de credit/ credit pentru finanțarea stocurilor, sau orice produs de finanțare pentru clientela persoane juridice din oferta Băncii.

„Forța Majora” este o imprejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care împiedica in mod obiectiv si fara nicio culpa din partea debitorului executarea obligației contractuale a acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră: orice dezastru natural, cutremurele, inundațiile, incendiile, atac terorist, război, insurecție, instituirea stării de necesitate, tulburări sociale, revoluțiile, grevele generale. Dar nu toate aceste evenimente sunt, fără disctincție, cazuri de forță majoră, ci numai acelea care sunt extraordinare, adică, deopotrivă imprevizibile, insurmontabile și care fac imposibilă executarea obligației analizate. Pentru a beneficia de exonerarea de răspundere pentru cazuri de forță majoră, trebuie indeplinite următoarele condiții:

 • a)  în 5 zile de la începutul evenimentului de forță majoră, Clientul trebuie să comunice în scris Băncii nașterea evenimentului si sa prezinte un certificat eliberat de Camera de Comerț și Industrie Teritorială care va examina cazul și va elibera Certificatul de forță majoră pentru cazul dat;

 • b)  începutul și sfârșitul evenimentului de forță majoră să fie consemnat tehnic în evidența Clientului (de serviciul de specialitate, prin procese verbale);

 • c)  Clientul va notifica Banca in 15 zile de la încetarea evenimentului de forță majoră.

„Garant ”, inseamna un Garant Fideiusor, Garant Real sau un Codebitor.

„Garant Real” inseamna persoana fizica sau juridica care semnează cu Banca un Document de Garanție prin care acesta constituie o garanție reala in favoarea Băncii (garanție reala imobiliara-ipoteca, garanție reala mobiliara-gaj) pentru garantarea obligațiilor Clientului fata de Banca, renunțând la beneficiul de diviziune si discutiune.

“Marja” inseamna rata procentuala anuala stabilita de Banca si adaugata Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit. Banca poate majora Marja in condițiile in care clasa de risc si/sau performanta financiara a Clientului, determinata pe baza ultimelor situații financiare, se deteriorează sau in cazul apariției unui Eveniment Negativ Semnificativ, cu notificarea prealabila a Clientului.

“Dobanda Penalizatoare” inseamna rata procentuala anuala stabilita de către Banca conform prezentului Contract, aplicata la întreaga suma neplatita, cu privire la orice suma neplatita la scadenta aferenta (indiferent daca la scadenta stabilita, la cerere sau altfel) ori cu privire la suma

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei itr. 13, Sector 3, București, 030022 * www.cec.ro • email: office@cec.ro • Telverde: 0800 800 843 * Tel: +4 021311111? • Fax: +4 021312 5425 Capital social 1.170<443.700 tei * Reg. bancar R.B.-PJR-4O-O46/17.09.1999, » Reg. cpm. J40/155/13.01.1997 * C1F- Rffl/i ft97JV*,î«AN^Rn^ftCF-CmnnnnaHnMnnnntim-aJa^gkteata sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262 nereintregita in cazul Facilității de Credit sub forma de linie de credit, care se adauga Dobânzii de Baza pentru Facilitatea de Credit respectiva, înlocuind Marja.

„Moneda Creditului” inseamna moneda in care este acordat creditul si in care vor trebui făcute orice plăti in baza Contractului, cu excepția unor prevederi exprese contrare.

„ROBOR” (Romanian Interbank Offer Rate) inseamna rata de referință interbancara calculată de Banca Naționala a României care a fost insarcinata sa efectueze activitatile pentru stabilirea ratei de referința ROBOR pentru depozitele in RON pe piața monetara interbancara (Fixing). Rata de referința este afisata pentru perioada relevanta pe pagina Reuters corespunzătoare (daca aceasta pagina este înlocuita sau serviciul respectiv nu mai este furnizat, Banca va indica o alta pagina sau un alt serviciu ce afiseaza aceasta rata de dobanda).

„Sarcina” inseamna orice drept de garanție reala mobiliara, drept de gaj, drept de ipoteca, drept de retentie, drept de opțiune, drept de răscumpărare, privilegiu, drept de folosința, interdicție de instrainare sau de grevare cu sarcini, orice măsură asiguratorie sau de executare silita mobiliara sau imobiliara sau orice alta restricție cu efect similar asupra oricărui bun corporal sau incorporai, precum si orice alte drepturi create in favoarea unei persoane in legătură cu asemenea bunuri.

„Soldul Facilității de Credit” inseamna, la orice moment, partea din Facilitatea de Credit care a fost utilizata de către Client si nu a fost rambursata de acesta din urma, indiferent daca astfel de sume sunt sau nu scadente conform Contractului.

“Termen” inseamna data limita pana la care Clientul trebuie sa ramburseze toate sumele datorate Băncii in baza Contractului.

“Tragere” inseamna orice utilizare de către Client a unei Facilitați de Credit conform Contractului, in urma ca re ia se naște obligația Clientului de rambursare a sumelor datorate Băncii conform Contractului.

“Zi Lucratoare” inseamna o zi (alta decât Sambata, Duminica si sărbătorile legale) in care băncile sunt in general deschise pentru operațiuni.

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 * www.cec.to * email: office@cec.ro * Tel verde: O 800 800 848 * Tel: +4 0213111119 • Fax: +4 021312 5425 sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

ANEXA 2 la HCL nr. 351/27.07.2017

CEC ® Bank

CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA

- conturi -

Nr. _/__._.2O17

Acest Contract de Ipoteca Mobiliara a fost încheiat la data de__.__.2017, in baza Legii Legea

287/2009 privind Cod Civil, republicata, art.2387-2389, intre:

 • (1)    Sucursala Galați, cu sediul in Galați, str. Domneasca nr. 26, bloc Modern, județul Galați,

număr de ordine in registrul comerțului J17/705/1998, avand CUI 1653482, in numele si pe seama CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de înregistrare 361897, număr de înmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, înregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 0236412161, fax 0236416238, reprezentata in prezentul contract prin_______________________, in calitate de Director si prin

________________________, in calitate de Sef serviciu credite, in calitate de CREDITOR, denumita in continuare "Banca"

si

 • (2)    MUNICIPIUL GALAȚI prin Primăria Municipiului Galați, cu sediul in Municipiul Galați,

str. Domneasca nr. 38, jud. Galați, telefon 0236/307720, fax 0236/461460, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin ____________________________________, in calitate de Primar al Municipiului Galați -ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, in baza Hotărârii nr........./............ adoptata

de Consiliul Local al Municipiului Galați, in calitate de GARANT (denumit in continuare „Garant”).

in următoarele condiții:

 • 1.     Garantul constituie in favoarea Băncii ipoteca mobiliara asupra următoarelor conturi ale Garantului RO24CECEGL0130RON0978772 si RO34CECEGL01C1EUR1028443, precum si asupra tuturor drepturilor cu privire sumele existente in aceste conturi, pentru garantarea plătii si descărcării in întregime a obligațiilor in baza Contractului de Credit nr. RQ17070592893370 din xx.xx.2017 încheiat intre MUNICIPIUL GALAȚI, in calitate de împrumutat si Banca (cu modificările ulterioare) („Contractul de Credit") pana la concurenta sumei principale împrumutate in valoare de 100.000.000 LEI (unasutamilioanelei), plus dobânzile, dobânzile majorate, costurile si spezele bancare aferente precum si a oricăror alte sume datorate sau potențial datorate Băncii in baza Contractului de Credit in vigoare la data executării.

 • 2.     Garantul declara ca a luat cunoștința de conținutul Contractului de Credit.

 • 3.     Aceasta ipoteca mobiliara este o garanție continua si se va întinde pana la ultima plata a sumelor datorate de către împrumutat in baza Contractului/Contractelor de Credit, indiferent de orice plata sau îndeplinire intermediara, totala sau parțiala.

 • 4.     Garantul declara si garanteaza Băncii (i) ca a întreprins toate acțiunile necesare pentru a asigura ca ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract reprezintă o obligație valabila din punct de vedere legal a Garantului, care poate fi pusa in executare in conformitate cu termenii prezentului contract, (ii) ca bunurile afectate garanției sunt in proprietatea sa deplina, (iii) ca bunurile afectate garanției sunt libere de orice sarcini (cu excepția prezentei garanții), (iv) ca nici o persoana nu are dreptul de a formula vreo pretenție cu privire la dreptul de proprietate, folosința sau posesie asupra bunurilor

CEC BANKS.A. * Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro * email: office@cec.ro * Telverde: 0 800 800 848 • Tel: +4 0213111119 • Fax: +4 021312 54 25 Capital social 1.170.443.700 lei • Reg. bancar R.B.-PJR-40-046/17.09.1999 • Reg. rom. J4O/155/13.01.1997 • C1F: RO361897 • 18AN: R038CECEB00003RON0000001 • înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidentă a prelucrării datelor cu caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262 afectate garanției, (v) ca nu a fost început nici un litigiu sau orice alta procedura judiciara sau administrativa cu privire la titlul de proprietate al Garantului asupra bunurilor afectate garanției, si (vi) ca de la momentul înregistrării prezentei ipoteci mobiliare Banca va avea un drept de preferința de rang I asupra bunurilor afectate garanției. Declarațiile si garanțiile conținute in aceasta clauza vor fi considerate a fi reconfirmate de către Garant in fiecare zi pana la data împlinirii in întregime a obligațiilor garantate prin prezentul contract, cu privire la circumstanțele existente la momentul respectiv.

 • 5.     Garantul se obliga fata de Banca (i) sa nu constituie si sa nu permită subzistenta nici unei sarcini asupra bunurilor afectate garanției si (ii) sa nu transfere nici un drept cu privire la bunurile afectate garanției.

 • 6.     Garantul se obliga sa semneze si sa pună la dispoziție toate actele sau înscrisurile si sa întreprindă toate acțiunile ce vor fi solicitate de Banca pentru (i) perfectarea sau conservarea garanției create prin prezentul contract; (ii) conservarea sau protejarea tuturor drepturilor Băncii din prezentul contract sau (iii) facilitarea executării prezentei garanții sau a oricărei parti din aceasta sau exercitarea oricărui drept, facultate sau autoritate discreționara cu care Banca este investita in baza prezentului contract, in oricare dintre aceste cazuri imediat după cererea Băncii si pe cheltuiala Garantului.

 • 7.     Banca va înregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra contului la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr.60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrării in vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, art.l pct.3 aiin.(21) si (22), toate spezele privind încheierea înregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.

 • 8.     Garantul declara ca este de acord ca, in cazul in care nu isi onorează obligațiile de plata către Banca, conform Contractului de Credit, Banca va declara creditul scadent si va executa deindata prezentul contract. Drepturile Băncii conferite de legea romana unui creditor garantat cu o ipoteca mobiliara, astfel cum acestea sunt modificate, extinse si/sau amendate prin prezentul contract, se nasc la semnarea prezentului contract si vor putea fi puse in executare de către Banca in orice moment in legătură cu oricare parte a bunurilor afectate garanției, inclusiv prin luarea in posesie a sumelor existente in conturile Garantului deschise in evidentele Băncii, fara declararea exigibilității anticipate a contractului de credit, la apariția unui caz de neexecutare, fie si neplata unei singure rate de credit sau orice alta suma datorata Băncii, conform Contractului de Credit.

 • 9.      Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta întreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

 • 10.    Banca are dreptul sa execute ipoteca mobiliara constituita prin prezentul contract utilizând orice procedura in condițiile legii, Banca urmând a alege modalitatea cea mai profitabila pentru recuperarea creanței sale, urmarindu-se acoperirea integrala a datoriilor către Banca, inclusiv aproprierea oricărui bun afectat garanției in contul creanței Băncii. Banca are dreptul sa debiteze deindata soldurile conturilor afectate prezentei garanții, Garantul renunțând in acest sens la beneficiul termenului. In caz de executare silita a bunurilor afectate garanției, toate cheltuielile, spezele, precum si toate sumele ramase neacoperite prin valorificarea acestora sunt si raman in sarcina Garantului.

 • 11.    Banca isi rezerva dreptul de a isi insusi produsele bunului ipotecat, in contul creanței, creanța diminuandu-se cu contravaloarea fructificării produsului, in conformitate cu art. 2395 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

 • 12.    Atât Banca, cat si mandatarii, administratorii, funcționarii, angajatii, delegații si consultanții acesteia, nu vor fi răspunzători pentru nici o pretenție, cerere, obligație, pierdere, prejudiciu, costuri sau cheltuieli suportate sau aparute in legătură cu exercitarea sau potențiala exercitare sau omisiunea de a exercita oricare dintre drepturile si puterile dobândite conform prezentului contract, altfel decât in cazul culpei grave sau dolului.

 • 13.    Prezentul contract de ipoteca mobiliara constituie titlu executoriu conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului - Legea bancara -aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare si conform art. 2431 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata.

 • 14.    Prezentul contract este guvernat de legea romana. Litigiile de orice natura izvorâte din prezentul contract ori in legătură cu acesta se vor soluționa de instanțele competente material in circumscripția carora se afla situat sediul sucursalei Băncii indicat in prezentul contract.

 • 15.    Banca, in calitate de operator autorizat de date cu caracter personal nr. 1262/2004, prelucrează datele cu caracter personal ale clientilor sai in baza nr. 758/2004, alocat de ANSPCDP. Prin semnarea prezentului contract, Garantul autorizează Banca sa prelucreze datele sale personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr.677/2001, cu modificările ulterioare, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Acordul dat prin prezentul contract privește inclusiv dreptul Băncii de a transmite datele personale ale Garantului, in scopul prelucrării, către birouri sau agenții de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul: Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, etc.), acționari, afiliate ale Băncii (societăți de asigurări, etc.), terti contractanti ai Băncii (de tipul societăților de asigurare, societăților de intermendiere financiara, etc.), autoritati competente, pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

 • 16.    Prezentul contract isi produce efectele de la data la care obligația garantata ia naștere, respectiv utilizarea creditului/emiterea scrisorii de garanție bacara, conform art. 2387 si 2409 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata si isi inceteaza valabilitatea la data plătii integrale a tuturor obligațiilor fata de Banca, obligații decurgând din Contractul de Credit prevăzut la art.1.

încheiat astazi xx.xx.2017, in 3 exemplare originale, 1 pentru Garant si 2 pentru Banca.

CEC BANK S.A. SUCURSALA GALAȚI

Reprezentata de:

Director


Sef Serviciu Credite

GARANT,
Municipiul Galați prin Primăria Municipiului Galați

Reprezentat de :

Primar

Semnat in fata mea

întocmit


nume, funcție, semnătura, data


/

../J

Eu^e<C


Președihtqte^edință,

Eu^eniQăvan ,


VJ'


■r /■


________________analist credite nume, funcție, semnătura


ANEXA 3 Ia HCL nr. 351/27.07.2017

CEC ®Bank

înregistrat la MUNICIPIUL GALAȚI sub nr......................in data de ...

CONTRACT DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR REZULTATE DIN VENITURILE PROPRII ALE AUTORITATII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Nr....... din...................

Parti:

 • 1.   Sucursala Galați, cu sediul in Galați, str. Domneasca nr. 26, bloc Modern, județul Galați, număr de ordine in registrul comerțului J17/705/1998, avand CUI 1653482, in numeie ffil seama CEC BANK S.A., cu sediul in București, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/155/13.01.1997, cod unic de înregistrare 361897, număr de înmatriculare in registrul instituțiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, înregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, telefon 0236412161, fax 0236416238, reprezentata in prezentul contract prin Subțirica Lenutâ, in calitate de Director si prin Vieru Iulian, in calitate de Sef serviciu credite, in calitate de CREDITOR, denumita in continuare “Banca”

 • 2.  MUNICIPIUL GALAȚI prin Primăria Municipiului Galați, cu sediul in Municipiul Galați, str. Domneasca nr. 38, jud. Galați, telefon 0236/307720, fax 0236/461460, organizata si funcționând in conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice locale nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, reprezentata prin:

> ________________________________, in calitate de Primar al Municipiului Galați

- ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, in baza Hotărârii nr. ......../............adoptata de Consiliul Local al Municipiului Galați, denumita in continuare Client” sau “împrumutat”, denumita in continuare “Garant”

OBIECTUL CONTRACTULUI DE IPOTECA ASUPRA CREANȚELOR

Garantarea creditului, in valoare de 100.000.000 lei (unasutamilioanelei), contractat de către Debitor cu BANCA, conform Contractului de Credit nr. RQ17070592893370 /xx.xx.2017. Garantarea acestui împrumut consta in garantarea achitării tuturor sumelor datorate de Debitor, conform Contractului de Credit nr. RQ17070592893370/ xx.xx.2017.

TERMENII CONTRACTULUI

1. Definiții

In sensul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor, prin termenii si expresiile de mai jos se înțelege:

CEC BANK SA • Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro * email: office@cec.ro • Telverde: 0 800 800 848 • Tel: +4 0213111110 • Fax: +4 021312 54 25 Capital social 1.170.443.700 lei • Reg. bancarR.B.-PJR-40-046/17.09.1999 • Reg. com. J4O/155/13.01.1997 * GIF: RO361897 • IBAN:RO38CECEB00Q03RON0000001 * înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor c u caracter personal • operator de date cu caracter personal 1262

"Caz de executare silita” reprezintă oricare din următoarele situații:

 • a. neplata de către Debitor a oricărei Obligații Garantate ajunse la scadenta;

 • b. neplata la cerere a oricărei Obligații Garantate platibile la cerere, sau

 • c. orice situație care determina scadenta anticipata a Obligației Garantate. "Documente Financiare” reprezintă următoarele: Contractul de Credit, prezentul Contract de Garanție, Contractele de Ipoteca / Gaj asupra bunurilor din Patrimoniul Privat al Garantului;

"Trezoreria locala”- definita la pct. 3.2.;

"Obligații Garantate” reprezintă toate sumele prezente sau viitoare care sunt sau pot deveni datorii ale Debitorului către Banca, decurgând din sau fiind in legătură cu Documentele Financiare, incluzând: creditul contractat, dobanda aferenta creditului, marja majorata si penalitățile calculate pentru ratele si dobânzile neachitate la scadentele prevăzute in Contractul de Credit, taxe si comisioane, cheltuieli de judecata si orice alte costuri suportate de Banca pentru protejarea si aplicarea drepturilor sale decurgând din Documentele Financiare si orice alte sume si despăgubiri datorate conform Documentelor Financiare.

2. Garanția
 • 2.1.  Pentru asigurarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate, Garantul, prin semnarea prezentului Contract, constituie ipoteca mobiliara, in favoarea Băncii asupra veniturilor proprii pe care le înregistrează in prezent, enumerate si descrise in Anexa nr. 1 a prezentului Contract. Gradul de acoperire cu garanții este de minim 105%.

 • 2.2.  Garantarea rambursării creditului si achitării tuturor celorlalte Obligații Garantate cu aceste venituri prezente si viitoare este denumita in acest Contract drept ‘Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii”.

Părțile convin ca, in cazul restructurării creditului garantat, prin includerea in soldul acestuia a contravalorii ratelor, dobânzilor si comisioanelor restante, prezenta ipoteca mobiliara va garanta întreaga creanța rezultata, plus dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile si spezele aferente, conform Contractului de Credit, cu modificările ulterioare.

3.  Executarea silita a Contractului
 • 3.1.  La producerea unui Caz de executare silita, dreptul de garanție conferit conform prevederilor Art. 1 din prezentul Contract poate deveni executoriu. Oricând după producerea unui Caz de executare silita, Banca are dreptul sa inițieze procedura executării silite prin poprire si sa isi exercite toate drepturile prevăzute de Codul de Procedura Civila aplicabil la data declanșării procedurii.

 • 3.2.  Procedura executării Contractului in situația in care obiectul Ipotecii asupra veniturilor proprii il reprezintă sumele existente in conturi la Trezoreriile din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice (denumite in prezentul Contract "Trezorerii Locale”), se va realiza conform procedurii executării silite descrise in Codul de Procedura Civila.

 • 4.   Asigurări si garanții

  • 4.1. Garantul declara si garanteaza Băncii ca:

 • a.  a întreprins toate masurile pentru asumarea si aducerea la indeplinire a obligațiilor sale, conform prezentului Contract;

 • b.  condițiile prezentului Contract se vor aplica cu prioritate fata de orice alte revendicări ale unor terii către Debitor, indiferent daca aceste terte parii cunosc sau nu Contractul de Ipoteca asupra Creanțelor, conform ari. 2430 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si prevederilor Ari 63, alin. 1 si 9, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata.

 • 4.2.  Garantul se obliga fata de Banca ca, fara acordul scris al acestuia, nu va garanta achitarea altor obligații cu veniturile care fac obiectul prezentului Contract de Ipoteca asupra Creanțelor.

5.  Titlu executoriu

Acest Contract de Ipoteca asupra Creanțelor constituie titlu executoriu conform ari. 2431 din Legea nr. 287/2009 privin Codul Civil, republicata si constituie obligații care pot fi impuse bugetelor locale respective, in conformitate cu prevederile ari. 63 alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata si conform legislației bancare in vigoare.

6. Diverse
 • 6.1. Nesolicitarea de către Banca a oricărui document prevăzut in Contract nu constituie o renunțare la acest drept, BANCA putând solicita oricând prezentarea documentelor prevăzute in Contract, pana la plata integrala a Obligațiilor Garantate.

 • 6.2.  Neexercitarea de către Banca a oricărui drept prevăzut in Contract sau de legislația in vigoare sau exercitarea lui cu întârziere nu constituie o renunțare la acest drept potrivit legii.

 • 6.3.  Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu prezentul Contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de instanța judecătoreasca, conform normelor Codului de Procedura Civila aplicabil.

 • 6.4.  Prezentul Contract de Ipoteca asupra Creanțelor isi produce efectele de la data la care obligația garantata ia naștere, respectiv punerea la dispoziție a creditului/emiterea scrisorii de garanție bacara, iar constitutorul dobândește drepturi asupra bunurilor ipotecate, conform ari. 2387 si 2409 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata, si isi încetează valabilitatea la data plătii integrale a tuturor obligațiilor fata de Banca, obligații decurgând din Contractul de Credit

 • 6.5. Anexa nr. 1 privind veniturile proprii constituite drept garanție face parte integranta din prezentul Contract

 • 6.6.  Banca va înregistra prezenta ipoteca mobiliara asupra creanțelor la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, art.1579, toate spezele privind încheierea, înregistrarea si radierea prezentului contract fiind in sarcina Garantului.

 • 6.7.  Banca, in calitate de operator autorizat de date cu caracter personal nr. 1262/2004, prelucrează datele cu caracter personal ale clientilor sai in baza nr. 758/2004, alocat de ANSPCDP. Prin semnarea prezentului contract, Garantul autorizează Banca sa prelucreze datele sale personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr.677/2001,

CEC BANKS. A. * Calea Victoriei ar. 13, Sector 3, București, 030022 • www.cec.ro • email: office@cec.ro • Telverde: 0800 800 848 * Tel: +4 0213111119 • Fax: +4 021312 54 25 Capital social 1.170.443.700 tei * Reg. bancar R.B.-RJR-40-<W 17.09.1999 • Reg- rom. J40/155/13.01.1997 • CIF: RO361897 * IBAN: R038CECEB00003RON0000001 * înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidentă a prelucrării datelor cu caracter personal * operator de date cu caracter personal 1252

' 3/5

cu modificările ulterioare, pentru proiecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Acordul dat prin prezentul contract privește inclusiv dreptul Băncii de a transmite datele personale ale Garantului, in scopul prelucrării, către birouri sau agenții de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul: Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit, etc.), acționari, afiliate ale Băncii (societăți de asigurări, etc.), terti contractanti ai Băncii (de tipul societăților de asigurare, societăților de intermendiere financiara, etc.), autoritati competente, pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

 • 6.8. Modificarea clauzelor prezentului Contract poate fi făcută numai prin acordul ambelor parti, prin încheierea unui Act adițional.

încheiat astazi _____________in 3 exemplare originale, 1 pentru Garant si 2 pentru

Banca.

CEC BANK SA SUCURSALA GALAȚI

Reprezentata de:

Reprezentata de:

Director

Sef Serviciu Credite

Garant,

MUNICIPIUL GALAȚI prin Primăria Municipiului Galați

Reprezentat de: Nume:

Funcție: Primar

Semnat in fata mea__________

nume, funcție, semnătură, data

întocmit_________________

nume, funcție, semnătură

Anexa 1


LISTA VENITURILOR PROPRII CONSTITUITE IN GARANȚIA RAMBURSĂRII CREDITULUI SI PLĂTII TUTUROR CELORLALTE OBLIGAȚII GARANTATE


Denumirea venitului bugetar luat in garanție

Contul de la Trezorerie unde se incaseaza venitul bugetar luat in garanție

Valoare venituri bugetare luate in garanție

Capacitatea de colectare a venitului bugetar

Valoare venituri bugetare acceptate in garanție

Valoarea maxima a veniturilor bugetare locale acceptate in garanție

Impozit pe venit - cod

03.02.18

R063TREZ30621030218XXXXX

4.802.000

98,32%

4.721.272

2.832.763

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit -cod 04.02.01

R074TREZ30621040201XXXXX

185.047.000

99,98%

185.015.435

111.009.261

Impozite si taxe pe proprietate - cod 07.02

RO55TREZ3062107020101XXX

R005TREZ3062107020102XXX R002TREZ3062107020201XXX

RO49TREZ3062107020202XXX

RO96TREZ3062107020203XXX

59.108.000

72,24%

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii - cod 12.02.07

RO88TREZ30621120207XXXXX

173.000

77,25%

133.646

80.187

Taxe pe servicii specifice - cod 15.02.01

RO47TREZ30621150201XXXXX

411.000

71,44%

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati - cod 16.02.03

R074TREZ3062116020201XXX

RO24TREZ3062116020202XXX RO44TREZ30621160203XXXXX

R040TREZ30621160250XXXXX

18.135.000

75,18%

13.634.583

8.180.750

Venituri din proprietate - cod 30.02

RO85TREZ30621300250XXXXX R062TREZ30621A300530XXXX RO12TREZ3062130020802XXX

14.800.000

70,70%

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati - cod 33.02

R045TREZ30621330208XXXXX

1.370.000

104,39%

1.370.000

822.000

Venituri    din    taxe

administrative, eliberări permise - cod 34.02.02

R084TREZ30621340250XXXXX

90.000

92,09%

82.881

49.729

Venituri din amenzi si alte sancțiuni legale -cod 35.02.01

RO88TREZ30621A350102XXXX

RO77TREZ30621350202XXXXX

9.891.000

105,26%

9.891.000

5.934.600

Diverse venituri - cod

36.02.50

RO35TREZ30621360250XXXXX

25.720..000'

y. 94,56%

24.320.700

14.592.420

TOTAL

319.07.06

239.169.516

143.501.710Președinte de șed in țăjEugeiTGă van     /

CHC BANK S A. • Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, 030022 * www.cec.ro • email: offire@cee.ro <Tek rdț/Q'8ft,G                    311 1119 • Fax: +4 021312 54 25

Capital social 1.170.443.700 lei >Reg. bancar R.B.-PJR-4O-046/17.09.1999«lteg. rom. J40/155/13.01.ig^fflF:R0361897» JfWN:RQ38CECEBOGOQ3RONOOOO£>01 •înregistrată sub nr. 758 în registrul de evidență a prelucrării datelor c u caracter personal • operator de date cu caracter KppjW 1?62 î