Hotărârea nr. 347/2017

Aprobarea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galati nr. 112124/01.10.2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 347

din 27.07.2017

privind aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.201 o

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 358/10.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 72530/11.07.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 72532/11.07.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 7, alin. (1), art. 12, alin. (1), art. 13, alin. (1) și ale art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr. 347/2017

Având în vedere dispozițiile art. 52 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr, 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), pct. 19 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ACT ADIȚIONAL NR.

Ja Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010

încheiat între;

MUNICIPIUL GALAȚI adresa sediu Galați, str. Domneasca nr. 38, telefon 0236/307700, fax 0236/461460 cod fiscal 3814810, cont R062TREZ30621300205XXXXX, deschis la Trezoreria Galați, reprezentată prin Primar - lonuț-Florin Pucheanu și Director Direcția Financiar-Contabilitate, Câmpeanu Rodica în calitate de delegatar, pe de o parte,

Și

SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L., adresă sediu Galați, strada George Coșbuc nr. 253 și sediul ales pentru corespondență în Galați str. Traian nr. 246, telefon 0236.477.102, 0236/472.969, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ' cu nr. JI7/879/2010, CUI RO27413181, cont IBAN R098RZBR0000060012910105, deschis la Raiffeisen Bank și cont IBAN R097TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentată prin Director General - Bogdan-Ionuț Ardean și Director economic Ținea Podaru, în calitate de delegat, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul act adițional.

Artl - Se modifică și se completează Art. 4 alin.4.2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010, prin adăugarea literei i) care va avea următorul conținut:

”Art. 4

4.1. Delegatul are următoarele drepturi:

i) să contracteze servicii/lucrări cu scopul de a completa prestarea serviciilor delegate doar în situații deosebite care exced regimului normal de funcționare a acestora și/sau numai în situația imposibilității asigurării resursei umane corespunzător organigramei aprobate.

Art.2 - Celelalte clauze prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați nr. 112124/01.10.2010 și actele adiționale ulterioare, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost perfectat în 4 (patru) exemplare originale, 2 (două) exemplare pentru municipiul Galați și 2 (două) exemplare pentru Societatea Gospodărire urbană S.R.L.

DELEGATAR, MUNICIPIUL GALAȚI


PRIMAR,


DELEGAT,

SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L,

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE,

DIRECTOR ECONOMIC,


AVIZAT JURIDIC,


DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE