Hotărârea nr. 345/2017

Aprobarea studiului de oportunitate pentru alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galati si a formei de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 345 din 27.07.2017

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați și a formei de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 356/10.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 72522/11.07.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 72524/11.07.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finănțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 22, alin. (1) și (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitari, publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. ”a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de oportunitate pentru alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se stabilește ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Galați, gestiunea delegată.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octaviah Kovacs

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind gestiunea serviciului de menținere-întreținere a sistemului de iluminat public din municipiul Galați

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

1.1 Date generale

Municipiul Galați este reședința și totodată cea mai mare localitate a județului Galați, Conform ultimului recensământ din 2011, populația orașului era de 249.732, fiind al 8-lea oraș din țară ca număr de locuitori. Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre-Main-Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier. Este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27' latitudine nordică și 28° 02' longitudine estică; pe malul nordic al Dunării, ocupă o suprafață de 246,4 km2, la confluența râurilor Șiret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș, la circa. 80 de kilometri de Marea Neagră.

în temeiul art. 1, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 - Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desjășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public”.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitari, publice se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local Galați, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale municipiului Galați, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. Prezentul studiu are drept scop identificarea și aplicarea soluțiilor de organizare a serviciului de iluminat public din Municipiul Galați. Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică si managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului. Desfășurarea activității de iluminat public în Municipiul Galați se poate efectua prin două modalități, respectiv prin gestiune directă și prin gestiune delegată.

1.2. Iluminatul public - necesitate si tendințe

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației moderne. El are rolul de a asigura atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.

Principalele funcțiuni ale iluminatului public sunt:

 • •  iluminatul căilor rutiere;

 • •  iluminarea zonelor rezidențiale;

 • •  iluminatul zonelor comerciale;

iluminatul zonelor de plimbare; iluminatul zonelor comerciale; iluminatul parcurilor și grădinilor;

iluminatul clădirilor și monumentelor.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației, și de estetică arhitectonică, în următoarele condiții:

 • •  utilizarea rațională a energiei electrice;

 • •  reducerea costului investițiilor;

 • •  reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor electrice de iluminat

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.

Sistemele de iluminat stradal din țara noastră necesită încă eforturi importante pentru creșterea parametrilor luminotehnici, energetici și economici, pentru că, în general, nivelurile de luminanță și iluminare pe baza cărora sunt proiectate instalațiile actuale sunt reduse în raport cu normele europene, determinând o securitate scăzută a traficului rutier și a circulației pietonale ,

O privire de ansamblu asupra conceptului de iluminat public ne ajută să înțelegem funcțiunile, arhitectura și costurile sale, ceea ce poate genera strategii și soluții în gestionarea întregului sistem. Iluminatul public trebuie să asigure:

 • •    siguranța traficului;

 • •    securitatea persoanelor;

 • •    îmbunătățirea orientării în trafic;

 • •    un habitat plăcut;

 • •    posibilitatea orientării personale.

Avantajele unui iluminat public de calitate:

 • •  scăderea costurilor comunității;

 • •  reducerea accidentelor;

 • •  reducerea criminalității;

 • •  utilizarea eficientă a rețelei de drumuri;

 • •  orientare;

 • •  confort psihic și vizual.

1.5. Zonele de aplicație ale Sistemului de Iluminat Public

Drumuri principale

 • > datorită puterii instalate mari, costul energiei este cea mai mare problemă; soluția este un sistem optic eficient în cazul unei instalații noi sau renovate;

_________> o bună distribuție luminoasă mărește distanța dintre stâlpi reducând astfel drastic, costurile proprietarului sistemului~de~~iluminat'~în cazul unor noi instalații;

 • > iluminatul eficient trebuie adaptat cerințelor cetățenilor, normelor de iluminat și posibilităților bugetului.

Drumuri secundare și rezidențiale

 • > majoritatea punctelor de lumină sunt instalate în aceste zone;

 • > cerințele sunt funcționalitatea, economia (în special în consumul de energie) și designul plăcut;

 • > lumina "albă" este folosită pentru a crea zone rezidențiale plăcute, unde oamenii să se simtă în siguranță;

 • > iluminatul eficient presupune scăderea infracționalității și securitate sporită. Zone comerciale și publice

 • > asigurarea securității este aici fundamentală, cerințele sunt similare iluminatului rezidențial;

 • > un bun iluminat în zonele comerciale și spații publice (de exemplu: parcuri, zone de promenadă etc) trebuie să înfrumusețeze orașul aducând atmosfera propice, ambianță, identitate.

Zonele de conflict

 • > intersecții, joncțiuni de autostrăzi și zone pietonale;

 • > joncțiuni de cale ferată,

 • > intersecții de drumuri cu geometrie variată.

Analiza costurilor proprietarului de Sistem Public de Iluminat presupune:

 • > un mod realist de a privi asupra costurilor iluminatului public;

 • > încercarea de a înțelege nevoile clienților;

 • > crearea celei mai economice soluții pentru o specificație tehnică dată (nivel de iluminare cerut);

 • > analiza atât a investiției inițiale, cât și a costurilor de funcționare, care sunt de multe ori o consecință a deciziilor inițiale.

Sistemul de iluminat public se află în administrarea consiliilor locale care trebuie să urmărească aplicarea unor soluții moderne, variante de scheme și echipamente cu scopul îmbunătățirii calității iluminatului prin obținerea unor parametri luminotehnici ridicați și creșterii eficienței energetice prin reducerea consumului de energie.

Conform legislației privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, serviciile de iluminat public vor respecta și vor îndeplini, la nivelul comunităților locale, în întregul lor, indicatorii de performanță aprobați prin hotărâri ale consiliilor locale.

înființarea, dezvoltarea și modernizarea sistemelor de iluminat public se fac în baza unor studii de fezabilitate întocmite din inițiativa autorităților administrației publice locale, care vor analiza necesitatea și oportunitatea înființării/dezvoltării acestora, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a investițiilor și vor indica soluția optimă din punct de vedere tehnico-economic.

i.d. Criterii de calitate în iluminatul public

Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri de pietoni, poduri, pasaje, pasaje subterane.

Pentru toate aceste obiective, standardul român SR EN 13433 precum și normele europene (CIE) stabilesc criterii clare de calitate și cantitate a iluminatului, în care scop și în acord cu legislația română specifică recomandăm îndeplinirea cu strictețe a acestora-de-către-operatoruleare-va-gestiQRaser-viciulde-iluTninatpublic.--------------

Mărimile principale ce se supun reglementărilor normativelor amintite sunt:

 • > nivelul de luminanță a suprafeței drumului sau iluminarea (după caz);

 • > uniformitatea acestei luminanțe/iluminări;

> limitarea orbirii cauzate de sistemul de iluminat (orbire de incapacitate și de disconfort).

Dacă în cazul iluminării căilor de circulație aspectele tehnico-economice sunt prioritare, în asigurarea mediului confortabil luminos în cazul centrului orașului trebuie realizat un echilibru între mai multe aspecte după cum urmează:

 • •  Selecționarea unor aparate de iluminat cu performanțe bune dar. care să răspundă și unei anumite cerințe estetice, pentru ca astfel să se poată realiza o armonie între aspectul arhitectural și peisajul urban;

 • •  Iluminatul trebuie să asigure securitatea pietonilor în raport cu vehiculele aflate în mișcare și la potențialele comportamente criminale;

 • •  Controlul iluminării panourilor publicitare și al efectelor altor reflectoare prin utilizarea unor surse de lumină utilizabile din punct de vedere al iluminării maxime admise, al temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenției participanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public;

 • •  Protejarea mediului contra poluării luminoase;

 • •  Protejarea echipamentului contra actelor de vandalism;

 • •  întreținerea facilă a instalației.

CAPITOLUL II - DESCRIEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

Sistemul de iluminat public din Municipiul Galați are nevoie de întreținere datorită unor aspecte apărute în ultima perioadă:

 • > dezvoltarea infrastructurii stradale și extinderea zonelor rezidențiale ale Municipiului nu au fost corelate și cu dezvoltarea infrastructurii S.I.P., aceasta fiind una subdimensionată la acesta data;

 • >  exista încă rețele și echipamente învechite, ineficiente și cu un grad înaintat de uzură;

 • > în multe situații rețeaua de iluminat este comună cu cea de distribuție pentru consumatorii casnici;

 • > distribuția în teritoriu a punctelor luminoase este inechitabilă și neeficientă, astfel încât, în timp ce în unele zone iluminatul lipsește cu desăvârșire sau este precar, în altele există o densitate nejustificat de mare de stâlpi de iluminat;

 • > aspectul nocturn al orașului este net inferior celui diurn, nereușind să pună în valoare elementele arhitectonice, ornamental-peisagistice și personalitatea orașului;

 • > în ceea ce privește zonele de risc sporit (intersecții, poduri, treceri la nivel), acestea sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementează calitatea și cantitatea iluminatului public.

Prezentarea activităților care fac obiectul prezentului studiu: A, întreținerea și menținerea sistemului de iluminat public:

 • > Intervenții pentru remedieri disfunctionalități sesizate de cetățeni,

autorități, autosesizări; ~~  —                  _      ...

 • > Intervenții pentru asigurarea nivelului de iluminare conform standardelor și reglementărilor în vigoare pe categorii de cale rutieră;

 • > Intervenții pentru punerea în siguranța a rețelei cetățenilor și evitarea pericolelor de electrocutare, precum și a celor de natură mecanica: căderi de stâlpi, corpuri de iluminat - in urma accidentelor de circulație, vandalizărilor, fenomenelor meteorologice extreme;

 • > Intervenții pentru remediere avarii la patrimoniu;

 • > Activități de întreținere preventivă la suporți (console, stâlpi);

 • > Activități de întreținere preventivă la tablouri;

 • > Activități de întreținere preventive la conductori și accesorii;

 • > Activitatea de reparație cabluri pozate subteran;

 • > Activitatea de reparație cabluri montate aerian;

 • > Activități de menținere pentru asigurarea nivelului de iluminare si luminanță datorate expirării duratei de viață a elementelor componente a infrastructurii sistemului de iluminat public;

 • > Activități de menținere pentru asigurarea nivelului de iluminare si luminanță datorate modificării încadrării căii rutiere în clasa de iluminat superioară sau inferioară;

 • > Activitati de menținere pentru asigurarea realizării de economii la activitatea de asigurare a serviciului de furnizare a energieie electrice si la activitatea de întreținere - menținere;

 • > Activitati de menținere pentru ameliorarea calitativă a iluminatului public impuse de modificările/reamenajările spațiilor de pe domenul public (parcări noi, locuri joacă, lărgiri artere circulație și pietonale, relocări de rețele etcj;

 • > Activități de menținere impuse de necesitatea creșterii nivelului de iluminare ca urmare a modificărilor condițiilor de trafic auto pe diverse artere (cauzate de sistematizarea circulației, noi sensuri unice, etc.);

 • > Activități pentru înlăturarea efectelor evenimentelor cauzate de accidente, furturi-vandalizări.

B. Iluminatul festiv

Prin acesta activitate se înțelege punerea în valoare, prin sisteme și soluții de iluminat, a evenimentelor care marchează manifestări culturale tematice, care se desfășoară pe raza Municipiului Galați.

Pe toata durata contractului, în perioada sărbătorilor de iarnă se va realiza iluminatul ornamental festiv prin montarea/demontarea de echipamente necesare realizării acestei activități. Perioada de funcționare a iluminatului festiv va fi stabilită de Autoritatea Contractantă. Operatorul va asigura montarea/demontarea acestor echipamente, locațiile se vor comunica de către ulterior.

C. Avarii, Furturi-Vandalizări

Avariile, accidentele, furturile și vandalizările care pot apărea în Sistemul de Iluminat Public al Municipiului Galați sunt evenimente ocazionale, necontrolate cauzate din culpa terțelor persoane, calamități naturale și/sau forța majoră sau evenimente energetice.

Analiza incidentelor și avariilor trebuie abordată și monitorizată conform: “REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GALAȚI”.

Confirrmr^RE&UIAME-NTMAE-QRGANIZARE-ȘLEUNCȚIQNAREA^ERVICIULUIJIE^ ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GALAȚI” pentru fiecare tip de activitate, fie că vorbim despre întreținere -menținere, iluminat festiv, avarii, accidente sau furturi-vandalizări operatorul serviciului de iluminat are obligația de a utiliza proceduri tehnice-operationale și instrucțiuni de lucru agreate de către autoritatea administrației publice locale.

CAPITOLUL 3 - MODALITATEA DE GESTIUNEA SERVICIULUI DE INTREȚINERE-MENȚINERE DIN CADRUL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Activitățile ce se vor asigura în urma organizării gestiunii serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Galați și care fac obiectul gestiunii sunt:

 • - respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • - exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • - respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de iluminat public;

 • - întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;

 • - furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe bază cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

 • - prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare, sau contract de delegare a gestiunii;

-personal de intervenție operativă;

 • - conducerea operativă prin dispecer;

 • - înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • - statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • - instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

 • - lichidarea operativă a incidentelor;

 • - funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • - aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mâi bună a instalațiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

 • - elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii si cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • - executarea în bune condiții si la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

 • - alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Serviciile de iluminat public se organizează și funcționează în conformitate cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și a Legii nr. 230/2006 a serviciilor de iluminat public, trebuind să asigure satisfacerea următoarelor cerințe:

 • > ridicarea gradului de civilizație,. a confortului și a calității vieții;

 • > creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul colectivităților locale, inclusiv asigurarea

--siguranțeLcireulațieirutiere și-pietonale-.-----------------

Gestiunea serviciului, reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a serviciului, în scopul Jurnizării/prestării acestuia în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Gestiunea serviciului public se poate organiza in următoarele modalități:

 • •  gestiune directă

 • •  gestiune delegată

Gestiunea directă presupune:

 • > existența unui departament in cadrul Primăriei care să fie compus din personal calificat pentru executarea lucrărilor inclusiv managementul proiectului. La momentul de fața, în cadrul Primăriei Municipiului Galați există un departament destinat seruicului de Iluminat Public alcătuit din 2 persoane, precum și un Serviciu Public, care are diverse activități de utilitate publică fără însă a avea capacitatea de a prelua exclusiv întreținerea iluminatului public, iar dotările tehnice de care Primăria dispune sunt aproape inexistente - având în vedere cerințele realizării acestor lucrări.

 • > obținerea licenței privind desfășurarea acestei activității (eliberată de autoritatea de reglementare competentă ANRSC) care presupune implicit obținerea unui atestat ANRE care să-i confere dreptul de proiectare și execuție de lucrări în Sistermul Energetic Național

 • > conform legilor menționate mai sus este necesar un personalul minim pe specialitățile: ingineri, electricieni atestați ANRE, șoferi, operatori utilaje (camion, macara, excavator) atestați ISCIR, muncitori necalificați

 • > dotările de care este nevoie pentru realizarea lucrărilor sunt: autospeciale PRB, autoutilitare și utilaje specializate autorizate ISCIR, autoturisme, echipamente de măsură și control

 • > existența unui dispecerat care sa preia reclamațiile cetățenilor cu privire la nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a iluminatului public

 • > stocuri de materiale specifice activității de întreținere-menținere (lămpi, bobine, ignitere, cleme etc.), ceea ce presupune imobilizarea unor surse financiare destul de importante

în cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale apelează la un contract de delegare a gestiunii pentru realizarea unui serviciu performant prin intermediul unui agent economic autorizat si licențiat, denumit Operator,

In cazul gestiuni delegate, autoritățile administrației publice locale transferă în totalitate ori numai în parte, drepturile și obligațiile cu privire la asigurarea serviciului unui operator (titular de licență ); ea păstrând în conformitate cu competentele ce îi revin, potrivit legii, prerogativele si răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul in care se realizează serviciul.

Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activitățile de operare propriu-zisă - gestionare, administrare, exploatare, întreținere precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate deA.N.R.S.C.

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat informa scrisa, prin care municipiul Galați atribuie, pe o perioada determinata, unui operator, in calitate de delegat1 2 care actioneaza pe riscul si răspunderea sa, dreptul si obligația de a furniza/presta serviciul de iluminat public, inclusiv dreptul si obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului prestat.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitari publice poate fi:

 • a) contract de concesiune de servicii;

 • b) contract de achiziție publica de servicii.

Operatorii care vor participa la procedura de achiziție publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare, vor trebui să facă dovada experienței și capacității tehnice, financiare și operaționale în gestionarea unor servicii similare, a bonității și capacității financiare de a răspunde la cerințele specifice ce vor fi prevăzute în caietul de sarcini și să prezinte garanții de participare în conformitate cu documentele achiziției, ce vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Galați.

Criteriile care vor sta la baza selecției vor fi, în condițiile legii, următoarele:

 • •  eficiență economică și management performant;

 • •  prețul prestațiilor, costul lor de utilizare;

 • •  valoarea tehnică;

 • •  modul de rezolvare a obligațiilor privind protecția mediului și a problemelor sociale;

 • •  garanțiile profesionale și financiare propuse de către fiecare ofertant.

Operatorul selecționat va avea în sarcina sa responsabilități în conformitate cu prevederile legale pentru realizarea Serviciului de iluminat public cu respectarea concomitentă a următoarelor condiții de funcționare:

 • > continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • > adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

 • > satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • > administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

 • > respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

 • > respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și de cele ale Uniunii Europene în acest domeniu,

CAPITOLUL 4 - Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu 4,1 Motivele de ordin economico - financiar:

 • •  dotarea tehnică necorespunzătoare a administrației locale in vederea gestionarii directe a acestor servicii;

 • •  lipsa surselor de finanțare ale bugetului local pentru dezvoltarea

4*2 Sociale

 • •  creșterea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții (cu o puternică componentă socială, designul sistemelor de iluminat carosabil sau pietonal, generează o imagine specifică fiecărui oraș sau spațiu, reprezentând elemente de microarhitectură prin care se transmite foarte mult eu minim de limbaj formal),

 • •  creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale,

 • •  asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale, reducerea accidentelor;

 • •  reducerea criminalității

 • •  orientare, confort psihic si vizual

 • •  realizarea unei infrastructuri edilitare moderne,

 • • funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economico ~ socială a comunității locale,

Crearea unei personalități urbane atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții, va aduce cu siguranță mari beneficii în sfera serviciilor, oferind satisfacția de a locui într-un oraș civilizat comparabil cu alte orașe din Europa.

4.3 Mediu

Iluminatul public are implicații directe în protecția mediului, prin mai mulți factori:

 • •  prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate

- utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie);

 • •  prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex,: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur);

 • •  reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața căii de circulație (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”),

CONCLUZII

 • 1, Argumentele expuse mai sus relevă necesitatea și posibilitatea întreținerii și menținerii în stare bună de funcționare a S.I,P în Municipiul Galați prin gestiunea delegată atribuită unui operator autorizat în condițiile legii.

 • 2. Luând în considerare aspectele de ordin tehnic și financiar-economic, se apreciază că delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, integral sau a unor activități specifice serviciului, corespunde nevoilor actuale ale comunității în vederea prestării unui serviciu performant.

în concluzie contractul de delegare a gestiupii, constituie cea mai avantajoasă formă aleasă având în vedere avantajele gestiunii delegate.

1 ; i - •' : ? ;• •

D. '

1 de ședință,


Președinj

Eugdn\ Găvan

1

________infrastructurii;__          '___

 • •  structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale;

2

 serviciul public va urmări să se realizeze un raport calitate/pret cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare si un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.