Hotărârea nr. 341/2017

Aprobarea schemei de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 341 din 27.07.2017

privind aprobarea schemei de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 170/11.04.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr, 38104/11.04.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38106/11.04.2017, al Direcției Generale Impozite, Taxe și Alte Venituri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 7276/26.06.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1), lit. V din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2   - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octatnăn Kovacs


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Str.Domnească nr.38 800008 Galați, România

Tel: +40 236 307 700; Fax : +40 236 461 460 Email: main@Drimaria.aalatl.ro

Web: www.primaria.galati.ro

Anexa la HCL nr. 341/27.07.2017SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

I. DISPOZIȚII GENERALE:

Art. 1.

 • (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR Șl TAXELOR LOCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI".

 • (2) Acordarea ajutorului de minîmis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr, 1407/2013 privind aplicarea art. 107 șl 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (4) Schema se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați.

II. SCOPUL Șl OBIECTIVUL(ELE) SCHEMEI:

Art. 2. Schema are ca scop susținerea întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați și atragerea de venituri la bugetul local prin acordarea, în beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea la termen a obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local.

Art. 3.

 • (1) Obiectivul principal al acestei scheme este instituirea unor ajutoare de operare în beneficiul întreprinderilor care activează pe raza administrativă a municipiului Galați.

Punct de lucru: Str. Domneasca nr. 13, bl, L - parter

Galați, România

Serviciul Urmărire si Executare Silita, Amenzi

Tel: +40 236 307 790 ; +40 236 307 772 ; +40 236 307 771; Fax: 0236/307795

Email: fiscalitate@primaria.galati.ro

III. BAZA LEGALĂ:

Art. 4. Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile:

 • - art. 185 alin. (1) lit b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat aprobată prin Legea nr. 20/2015.

IV. DOMENIUL DE APLICARE:

Art. 5. Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care, la data intrării schemei în vigoare și pe perioada derulării ei, au înregistrate în evidențele fiscale și datorează majorări de întârziere bugetului local al municipiului Galați.

Art. 6.

 • (1) Prezenta schemă de minimis nu se aplică;

 • a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28,12.2013;

 • b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

 • c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de Ia producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

 • (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.

 • d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

(f) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate societăților care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost.

V. DEFINIȚII:

Art. 7. în sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

 • b) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • d) rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web www.aiutordestat.ro:

 • e) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică;

 • f) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

 • g) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate "întreprinderi unice".

 • h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea;

  Âs^-Municipiul-Galat-lr-prin-Consiliul-LoGal-al-MuniGipiului-


  -i-


Galați;

j) administratorul schemei - Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați

k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

VI. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂȚI Șl BENEFICIARI:

Art. 8. Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) Sunt legal constituite pe teritoriul României;

 • b) au sediul social și/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați;

 • c) sunt plătitoare de impozite și taxe locale la bugetul municipiului Galați;

 • d) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 6 literele a), b) sau c), cât și în unul sau mal multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

 • e) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • f) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost);

 • g) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

 • h) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare;

 • i) nu a fost constatată o faptă care constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre Judecătorească definitivă;

 • j) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

 • k) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;

 • l) a achitat obligațiile bugetare principale, până la data de 30.09.2017;

 • m) dacă persoana juridica are mai multe tipuri de obligații la bugetul local al municipiului Galați, reprezentând impozite si taxe locale, și face plata integrală numai pentru un anumit impozit sau taxă, în condițiile art. 9 alin. (2) lit. a) din prezenta schemă, scutirile de la plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările de întârziere, aferente respectivului venit bugetar;

 • n) pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice angajate parțial în activități economice, trebuie să țină evidențele contabile evidențieze separat cheltuielile, veniturile și rezultatele aferente acestei activități, nefiind permisă subvenționarea încrucișată.

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE:

Art. 9. Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere la plata impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii.

 • VIII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

Art. 10.

 • (1) Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați.

 • (2) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.

 • (3) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:

 • (i) valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în iei2 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • (ii) pentru agenții economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • (4) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (5) în cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (6) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 • (7) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr, 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru echivalent în lei.

IX. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI:

Art. 11. Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va depune până la data de 30.09.2017 la Registratura Primăriei municipiului Galați -Direcția Generală impozite, taxe și alte venituri locale - Serviciul Impozite, taxe și alte venituri locale, o Cerere prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere la plata impozitelor și taxelor locale^ aflate în sold la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente:

 • a) situațiile financiar - contabile aferente perioadei de referință;

 • b) codul unic de înregistrare sau codul fiscal al societății;

 • c) în cazul în care sunt clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxe hoteliere, etc., nedeclarate, precum și modificări ( intrări/ieșiri) în cursul anului, aferente conturilor de terenuri, clădiri, mijloace de transport, taxă hotelieră, etc., se vor prezenta documentele justificative aferente, respectiv: contract de vânzare -cumpărare și factura, raportul de reevaluare efectuat asupra proprietăților deținute șl procesul - verbal încheiat în urma ședinței Consiliului de Administrație, prin care s-a aprobat noua valoare a clădirii, procesele verbale de recepție aferente lucrărilor de construire/modernizare cuprinse în autorizațiile de construire, cu valoarea finală a lucrărilor recepționate

 • d) declarații pe proprie răspundere privind:

 • - ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare);

 • - structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;

 • - eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă, de întreprinderea unică;

 • - faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • - faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă;

 • - faptul că aceasta nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, activitatea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • - faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă.

Aspectele anterior menționate pot fi incluse într-o unică declarație, asumată de către beneficiar, pe propria răspundere a acestuia.

Art. 12.

(1) Administratorul schemei va verifica respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate asociate prezentei scheme, înainte de acordarea facilităților.

 • (2) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprindererii unice pe parcursul unei autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

Art. 13.

 • (1) Administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis.

 • (2) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis li comunică în scris acest lucru.

 • X. DURATA SCHEMEI:

Art. 14.

 • (1) în cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în vigoare și până la data de 30.09.2017.

 • (2) Plățile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la data de 30.09.2017.

XI. BUGETUL SCHEMEI:

Art. 15. Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 1.000.000 euro, respectiv 4.500.000 iei.

X. EFECTE:

Art. 16. în cadrul prezentei scheme de minimis se vor acorda ajutoare unui număr maxim de 4.900 beneficiari.

XI. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA

Art. 17.

 • (1) în cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www. primariagalati. ro

XII. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA Șl RAPORTAREA AJUTORULUI DE

Art. 18. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le modifică / completează.

Art. 19.

 • (1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

 • (2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimîs primit în cadrul schemei și să transmită furnizorului / administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Art. 20.

 • (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.

 • (3) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

 • (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr, 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 • (5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Art. 21. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 22. Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de minimis, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare șl monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

Art. 23

termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat3, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

 • (2) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (3) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (4) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

 • (5) în cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.

Art, 24. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25.

 • (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registru! ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 • (2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului / actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării

r /       •

I M

Președinte^

’Eugen’l


^ședință,;

avan


1

plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite și taxe.

2

la data semnării contractului de finanțare.

3

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 436 din data de 28.06.2007.